Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Psalmen – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Het *boek der Psalmen

* Alzo noemt de Heere Christus dit boek, Luk. 20:42, en Petrus, Hand. 1:20. verwijsteksten
 

Inhoud van dit boek

DIT boek is onder andere canonieke boeken des Ouden Testaments in Gods kerk met recht geacht als een bijzonder kleinood, waarvan men de waardigheid en nuttigheid niet genoeg kan overdenken, veelmin met tongen uitspreken of met pennen beschrijven. Sommigen noemen het een lusthof, apotheek en trezoor of schatkamer der Christenen; anderen een anatomie of ontleding der gelovige zielen, een spiegel van Gods menigvuldige en ondoorgrondelijke genade; insgelijks, een volkomen sommier of kort begrip des gansen Bijbels, der Wet en des Evangelies, of van Gods ware kennis en dienst. Want het begrijpt eensdeels zeer heilzame leringen van Gods Wezen en de Heilige Drievuldigheid, van Gods eigenschappen, eeuwigen raad, heilig Woord en werken, bijzonderlijk van Zijn barmhartigheid en weldaden aan Zijn kerk, en Zijn rechtvaardigheid en oordelen over alle goddelozen; voorts van den Persoon en het zaligmakend ambt van den MESSIAS, onzen Heere JEZUS CHRISTUS, van Zijn eeuwige Godheid, menswording, lijden en sterven, opstanding, hemelvaart, zitten ter rechterhand Zijns Vaders, en de uitbreiding Zijns Koninkrijks onder de heidenen, door de prediking van het Heilig Evangelie; wijders van den zondigen staat des mensen, van den aard en de eigenschap van de wedergeboorte, ware bekering, liefde en vreze Gods; insgelijks van de natuur van het ware geloof, het vertrouwen en den roem in God, van de zekerheid der zaligheid, den strijd des geestes en des vleses; insgelijks van de algemene kerk der Joden en heidenen, en de kerktucht, van de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, opstanding des vleses en het eeuwig leven. Anderdeels vindt men ook in dit boek allerlei heilige geestelijke oefeningen der godzaligheid, als: formulieren of voorschriften van Gods lof en prijs, van dankzeggingen voor ontvangen weldaden, en geloften van dankbaarheid, van zeer vele aandachtige en vurige gebeden tot God, om alles wat tot eer van Hem en tot zowel bijzonderen als gemenen welstand der gelovigen zou mogen dienen, voornamelijk in allerlei kruis en bekommernis, met zeer heilige meditatiën en uitermate lieflijke vertroostingen en versterkingen in geloof, geduld en alle godzaligheid; zodat er geen toestand van enig christenmens zal kunnen bedacht of gevonden worden, waarin hij niet uit dit boek naar wens zou kunnen gediend zijn tot bevrediging zijner consciëntie en bevordering zijner zaligheid. Weshalve een ieder Christen, zo van hogen als van lagen staat, dit boek met bijzondere vlijt en aandacht behoort te lezen en te betrachten, om zich te gewennen aan den stijl des Heiligen Geestes, die daarin gebruikt is; niet twijfelende of het zal hem (wanneer hij het rechte sap en de doordringende kracht van dien gesmaakt heeft) op zijn ziel wezen als een zeer lieflijke en heilzame hemeldauw, en het zal hem niet verdrieten datzelve steeds in zijn hart, mond en handen te dragen, waartoe het ons van den Heiligen Geest in het Oude, en van onzen Heere JEZUS CHRISTUS Zelven en Zijn apostelen in het Nieuwe Testament meermaals is gerecommandeerd, en tot meerdere bevalligheid, dienst onzer memorie en dagelijks gebruik gezangswijze van den wijzen en goeden God aan Zijn kerk overgeleverd. De Hebreeën noemen dit boek Tehillim, of korter Tillim, dat is, lofzangen, of prijzingen, omdat een goed deel der psalmen van dien inhoud is. De Griekse overzetters hebben het woord Psalmen en Psalter gebruikt, hetwelk ook in het Nieuwe Testament, en voorts bij de Latijnen en andere christennatiën, alsook bij ons in onze taal behouden is, hoewel het Griekse woord eigenlijk ziet op zulke gezangen, die op muziekinstrumenten, zijnde met de vingers geraakt of geslagen, naar de wijze des Ouden Testaments, bij den openbaren godsdienst, in den tabernakel en tempel, gepast en gezongen werden. In het gemeen worden zij genoemd Davids Psalmen, omdat David, door een bijzondere gave des Heiligen Geestes in psalmdichten uitstekende (als 2 Sam. 23:1, 2 verhaald wordt), het meeste deel daarvan gemaakt heeft, zijnde de rest van andere profeten en mannen Gods gedicht, als Mozes, Asaf, enz., en van Ezra na de Babylonische gevangenis (als men houdt) in één boek en zulke orde als zij nu zijn, samengebracht, zonder te volgen den tijd, in welken iedere psalm gemaakt is. De Hebreeën delen dit boek (dat van den Heere CHRISTUS het boek der Psalmen genoemd wordt, Luk. 20:42) in vijf delen of boeken, het eerste zich uitstrekkende tot het einde van den 41sten psalm, besloten met Amen, ja amen; het tweede tot het einde van den 72sten, insgelijks besloten met Amen, ja amen, en het einde van Davids gebeden; het derde tot het einde van den 89sten, die ook besloten wordt met Amen, ja amen; het vierde tot het einde van den 106den, waarvan het besluit is Amen, Hallelujah; het vijfde tot het einde van den 150sten of laatsten psalm, eindigende met Hallelujah.

Einde inleiding Psalmen