Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 12

Een kort verhael ofte Register der Coningen, ende harer Rijcken, die van de Israëliten zijn verslagen, op dat sy der selver lant erffelick souden besitten, eerst ten tijde Mosis aen gene zyde der Iordane, vers 1, etc. Daer na door Iosua op dese zyde der Iordane, 7. Zijnde t’samen een ende dertich Coningen, 24.
 
1 DIt nu zijn de Koningen des lants, die de kinderen Israëls geslagen hebben, ende haer lant erflick besaten aen gene zijde der Iordane, tegen den opganck der sonne: van de beke Arnon af, tot den berch Hermon, ende ’t gantsche vlacke velt tegen ’t Oosten:
2 Sihon den Koninck der Amoriten, die te Hesbon woonde: Die van Aroër af heerschte, welke aenden 1 oever der beke Arnon is, a ende [over] ’t midden der beke, ende de helft van Gilead, ende tot aen de beke Iabbok, de lantpale der kinderen Ammons.
1 Hebr. Lippe.
a Deut. 3.8, 16.
 
3 Ende [over] het vlacke velt tot aen de zee 2 Cinneroth tegen ’t oosten, ende tot aen 3 de zee des vlacken velts, de sout-zee, tegen ’t oosten, des weegs nae 4 Beth-Iesimoth: ende van het zuyden beneden 5 Asdoth Pisga.
2 Siet Ios. 11.2. ende Deut. 3.17.
3 Aldus wort genoemt de doode Zee. D. de sout-Zee, ende de poel van Sodoma, ende de poel Asphaltites.
4 D. Gelegen inde lant-pale der Moabiten, Ezech. 25.9.
5 D. afloop des heuvels, het is een deel des berchs Abarim.
 
4 b Daer toe de lantpale van Og den Koninck van Basan, die van ’t overblijfsel der 6 Reusen was, woonende te Astharoth ende te Edreï.
b Deut. 1.4.
6 Hebr. Rephaim.
 
5 Ende heerschte over den berch Hermon, ende over Salcha, ende over geheel Basan tot aen de lantpale 7 der Gesuriten, ende der Maachatiten: ende de helft van Gilead de lantpale Sihons des Conincx van Hesbon.
7 Dese woonden in ’t Lant Basan aen de uyterste palen des selven lants. ’twelck 2.Sam. 15.8. van Absalom genoemt wort Gesur in Syria, om dat het ontrent de Stadt ende ’t lant van Damasco lach. Gesur was een Conincklicke Stadt: De dochter Thalmai des Conincks te Gesur, was Davids huysvrouwe, ende de moeder Absaloms, 2.Sam. 3.3. Tot den welcken oock Absalom gevluchtt is, als hy sijnen broeder Amnon hadde omgebracht, 2.Sam. 13.37. het lant der Gesuriten is wel den halven stamme Manasse te deele gevallen, maer sy en hebben de inwoonders des selven niet verdreven, Ios. 13.13.
 
6 Mose de knecht des HEEREN, ende de kinderen Israëls sloegense, c ende Mose de knecht des HEEREN gaf de Rubeniten ende de Gaditen, ende den halven stamme Manasse dat [lant] tot eene erffelicke besittinge.
c Num. 21.24. ende cap. 32. vers 33.
 
7 Dit nu zijn de Koningen des lants, die Iosua sloech, ende de kinderen Israëls, d aen deze zijde der Iordane tegen ’t Westen, van Baal-Gad aen, in ’t dal van Libanon, ende tot 8 aen den kalen berch, die nae Seïr opgaet: ende Iosua gaf het den stammen Israëls tot een erffelicke besittinge, 9 nae hare afdeylingen.
d Ios. 10.40.
8 Siet bov. cap. 11.17.
9 D. eenen yegelicken sijn deel.
 
8 Wat op ’t geberchte, ende in de leegte, ende in ’t vlacke velt, ende in de afloopingen der wateren, ende in de woestijne, ende tegen ’t Zuyden was: de Hethiten, de Amoriten, ende Canaaniten, de Phereziten, de Heviten, ende de Iebusiten.
9 De Koninck van Iericho een: De Koninck van Ai, die ter zijden Bethel is, een.
10 De Koninck van Ierusalem een, de Koninck van Hebron een.
11 De Koninck van Iarmuth een, de Koninck van Lachis een.
12 De Koninck van Eglon een, de Koninck van Geser een.
13 De Koninck van Debir een, de Koninck van Geder een.
14 De Koninck van 10 Horma een, de Koninck van Harad een.
10 Siet de aenteeckeninge, Iud. 1.71.
 
15 De Koninck van Libna een, de Koninck van 11 Adullam een.
11 Dit was een stadt in het lant Iuda, van de welcke oock gesproken wort, 1.Chron. 11.15. by de selve was een speloncke daer in sich David heeft gehouden, vluchtende voor Saul, 1.Sam. 22.1. Ende daer heeft hy den lvij. Psalm gemaeckt.
 
16 De Koninck van Makkeda een, de Koninck van Beth-el een.
17 De Koninck van Tappuah een, de Koninck van Hepher een.
18 De Koninck van Aphek een, de Koninck van Lassaron een.
19 De Koninck van Madon een, de Koninck van Hazor een.
20 De Koninck van Simron Meron een, de Koninck van Achsaph een.
21 De Koninck van Taanach een, de Koninck van Megiddo een.
22 De Koninck van Kedes een, de Koninck van Iokneam, aen den Carmel, een.
23 De Koninck van Dor, 12 tot Naphath Dor, een: 13 De Koninck der Heydenen te Gilgal een.
12 Siet Ios. 11.3.
13 Of, de Coninck van Gojim.
 
24 De Koninck van Tirza een: Alle dese Koningen zijn eenendertich.

Einde Jozua 12