Statenvertaling.nl

sample header image

Jakobus 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jakobus 2

1 MYne broeders, en hebt niet het geloove onses Heeren Iesu Christi, [des Heeren] der heerlickheyt met aennemingen des persoons.
2 Want so in uwe vergaderinge quame een man met eenen gouden rinck aen de vinger, in een cierlicke kleedinge, ende daer quame oock een arm man in met een slechte kleedinge:
3 Ende ghy soudt aensien den genen die de cierlicke kleedinge draeght, ende tot hem seggen, Sit ghy hier op een eerlicke plaetse: ende soudt seggen tot den armen, Staet ghy daer, ofte, Sit hier onder mijne voetbanck:
4 En hebt ghy dan niet in u selven een onderscheyt gemaeckt, ende zijt rechters gheworden van quade overleggingen?
5 Hoort mijne geliefde broeders, en heeft Godt niet uytverkoren de arme deser werelt, [om] rijck [te zijn] in ’t geloove, ende erfgenamen des Coninckrijcks, ’t welck hy belooft den genen die hem lief hebben?
6 Maer ghy hebt den armen oneere aengedaen. En overweldigen u niet de rijcke, ende [en] trecken’sen [niet] tot de Rechter-stoelen?
7 En lasteren sy niet den goeden naem die over u aengeroepen is?
8 Indien ghy dan de Conincklicke Wet volbrengt, na de Schrift, Ghy sult uwen naesten lief hebben als u selven, soo doet ghy wel:
9 Maer indien ghy den persoon aenneemt, so doet ghy sonde, ende wort van de Wet bestraft als overtreders.
10 Want wie de geheele Wet sal houden, ende in een sal struyckelen, die is schuldich geworden aen allen.
11 Want die geseght heeft, Ghy en sult geen overspel doen, die heeft oock geseght, Ghy en sult niet dooden. Indien ghy nu geen overspel en sult doen, maer sult dooden, so zijt ghy een overtreder der Wet geworden.
12 Spreeckt alsoo, ende doet alsoo, als die door de Wet der vryheyt sult geoordeelt worden.
13 Want een onbarmhertich oordeel [sal gaen] over de gene die geene barmherticheyt gedaen en heeft: ende de barmherticheyt roemt tegen het oordeel.
14 Wat nutticheydt is het, mijne broeders, indien yemandt seght, dat hy het geloove heeft, ende en heeft de wercken niet? kan dat geloove hem salich maken?
15 Indiender nu een broeder ofte suster naeckt souden zijn, ende gebreck souden hebben van dagelicksch voedsel:
16 Ende yemant van u tot haer soude segghen, Gaet henen in vrede, wordt warm, ende wordt versadight: ende ghylieden en soudet haer niet geven de noodtdrufticheden des lichaems, wat nuttigheyt is dat?
17 Also oock het geloove, indien het de wercken niet en heeft, is by hem selven doodt.
18 Maer sal yemandt seggen, Ghy hebt het geloove, ende ick hebbe de wercken: toont my uw’ geloove uyt uwe wercken, ende ick sal u uyt mijne wercken mijn geloove toonen.
19 Ghy gelooft dat Godt een eenich [Godt] is: ghy doet wel: de Duyvelen gelooven’t oock, ende sy tsitteren.
20 Maer wilt ghy weten, O ydel mensche, dat het geloove sonder de wercken doodt is?
21 Abraham onse vader is hy niet uyt de wercken gerechtveerdight, als hy Isaac sijnen sone geoffert heeft op den altaer?
22 Siet ghy wel dat het geloove medegewrocht heeft met sijne wercken, ende het geloove volmaeckt is geweest uyt de wercken?
23 Ende de Schrift is vervult geworden, die daer seght, Ende Abraham geloofde Godt, ende het is hem tot rechtveerdicheydt gerekent: ende hy is een vriendt Godts genaemt geweest.
24 Siet ghy dan nu dat een mensche uyt de wercken gerechtveerdight wordt, ende niet alleenlick uyt het geloove?
25 Ende desgelijcx oock Rachab de hoere, is sy niet uyt de wercken gerechtveerdight geweest als sy de gesondene heeft ontfangen, ende door eenen anderen wegh uyt gelaten?
26 Want gelijck het lichaem sonder geest doodt is, alsoo is oock het geloove sonder de wercken doodt.

Einde Jakobus 2