Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 25 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 25

1 WAnneerder tusschen lieden twist sal zijn, ende sy tot het gerichte sullen toetreden, dat syse richten, so sullen sy den rechtveerdigen rechveerdich spreken, ende den onrechtveerdigen verdoemen.
2 Ende ’t sal geschieden, indien de onrechtveerdige slagen verdient heeft; dat de Richter hem sal doen nedervallen, ende hem doen slaen in sijn tegenwoordicheyt, nae dat het voor sijne onrechtveerdicheyt genoech sal zijn, in getale.
3 Met veertich [slagen] sal hy hem doen slaen; hy en salder niet toedoen: op dat niet misschien, so hy voortvoere hem daer boven met meer slagen te doen slaen, uwe broeder dan voor uwe oogen verachtlick gehouden worde.
4 Eenen osse en sult ghy niet muylbanden, als hy dorscht.
5 Wanneer broeders te samen woonen, ende een van hen sterft, ende geenen sone heeft, so en sal het wijf des verstorvenen aen geenen vreemden manne daer buyten geworden: haers mans broeder sal tot haer ingaen, ende nemense sich ter vrouwe, ende doen haer den plicht van eens mans broeder.
6 Ende ’t sal geschieden, dat de eerstgeboren, dien sy sal baren, sal staen inden name sijns broeders, des verstorvenen; op dat sijn naem niet uytgedelcht en worde uyt Israël.
7 Maer indien desen man sijns broeders vrouwe niet bevallen en sal te nemen; so sal sijns broeders vrouwe opgaen nae de poorte tot de Outsten, ende seggen; Mijn mans broeder weygert sijnen broeder eenen name te verwecken in Israël, hy en wil my den plicht van eens mans broeder niet doen.
8 Dan sullen hem de Outsten sijner stadt roepen, ende tot hem spreken: blijft hy dan daer by staen ende seyt; ’t en bevalt my niet haer te nemen:
9 So sal sijns broeders vrouwe voor de oogen der Outsten tot hem toetreden, ende sijne schoe van sijnen voet uyttrecken ende spouwen in sijn aengesicht: ende sal betuygen ende seggen; Alsoo sal dien man gedaen worden, die sijns broeders huys niet en sal bouwen.
10 Ende sijn naem sal in Israël genoemt worden: Het huys des genen, dien de schoe uytgetogen is.
11 Wanneer mannen d’een met den anderen twisten, en het wijf des eenen toetreedt, om haren man uyt de hant des genen, die hem slaet, te redden, ende hare hant uyt streckt, ende sijne schamelheyt aengrijpt:
12 So sult ghy hare hant afhouwen: uwe ooge en sal niet verschoonen.
13 Ghy en sult geen tweederleye weeg-steenen in uwen sack hebben, eenen grooten ende eenen kleynen.
14 Ghy en sult in uwen huyse geen tweederley Epha hebben, een groot ende een kleyn.
15 Ghy sult eenen volkomenen ende gerechten weeg-steen hebben; ghy sult een volkomen ende gerecht Epha hebben: op dat uwe dagen verlengt worden in ’t lant, dat u de HEERE uwe Godt geven sal.
16 Want al wie sulcx doet, is den HEERE uwen Godt een grouwel: [ja] al wie onrecht doet.
17 Gedenckt wat u Amalek gedaen heeft, op den wech, als ghy uyt Egypten uyttoocht:
18 Hoe hy u op den wech ontmoette, ende sloech onder u inden steert alle de swacke, achter u, als ghy moede en mat waert: ende hy en vreesde Godt niet.
19 ’T sal dan geschieden, als u de HEERE uwe Godt ruste sal gegeven hebben van alle uwe vyanden rontomme, in ’t lant, dat u de HEERE uwe Godt ten erve geven sal, om ’t selve erflick te besitten, dat ghy de gedachtenisse van Amalek sult van onder den Hemel uytdelgen: en vergeet het niet.

Einde Deuteronomium 25