Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 23 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 23

1 DIe door pletteringe verwondt, ofte uytgesneden is, aen de manlickheyt, en sal in de vergaderinge des HEEREN niet komen.
2 Geen bastaert sal in de vergaderinge des HEEREN komen: selfs sijn tiende geslachte en sal in de vergaderinge des HEEREN niet komen.
3 Geen Ammoniter, noch Moabiter sal inde vergaderinge des HEEREN komen: selfs haer tiende geslacht en sal inde vergaderinge des HEEREN niet komen, tot in eeuwicheyt.
4 Ter oorsake dat sy ulieden op den wech niet tegen gekomen zijn met broot ende met water, als ghy uyt Egypten uyttoocht: ende om dat hy tegens u gehuert heeft Bileam den sone Beors van Pethor, uyt Mesopotamien, om u te vloecken.
5 Doch de HEERE uwe Godt en heeft nae Bileam niet willen hooren, maer de HEERE uwe Godt heeft u den vloeck in eenen segen verandert: om dat de HEERE uwe Godt u lief hadde.
6 Ghy en sult haren vrede, ende haer beste niet soecken, alle uwe dagen in eeuwicheyt.
7 Den Edomiter sult ghy voor geenen grouwel houden, want hy is uwe broeder: den Egyptenaer en sult ghy voor geenen grouwel houden, want ghy zijt een vreemdelinck geweest in sijn lant.
8 [Aengaende] de kinderen, die hen sullen geboren worden in ’t derde geslachte; elck van dien sal inde vergaderinge des HEEREN komen.
9 Wanneer het leger uyttreckt tegens uwe vyanden; so sult ghy u wachten voor alle quade sake.
10 Wanneer yemant onder u is, die niet reyn en is, door eenigen toeval des nachts; die sal tot buyten den leger uytgaen, hy en sal tot binnen den leger niet komen:
11 Maer ’t sal geschieden, dat hy sich tegen ’t naken vanden avont met water sal baden: ende als de Sonne ondergegaen is, sal hy tot binnen den leger komen.
12 Ghy sult oock eene plaetse hebben buyten den leger: ende daer henen sult ghy uytgaen nae buyten.
13 Ende ghy sult een schupken hebben, neffens u gereetschap: ende ’t sal geschieden, als ghy buyten geseten hebt, dan sult ghy daermede graven, ende u omkeeren, ende bedecken dat van u uytgegaen is.
14 Want de HEERE uwe Godt wandelt in ’t midden van u leger, om u te verlossen, ende om uwe vyanden voor u aengesichte te geven; daerom sal u leger heylich zijn: op dat hy niet schandelicx onder u en sie, ende achterwaerts van u afkeere.
15 Ghy sult eenen knecht aen sijnen heere niet overleveren, die van sijnen heere tot u ontkomen sal zijn.
16 Hy sal by u blijven in ’t midden van u, in de plaetse, die hy sal verkiesen, in eene van uwe poorten, daer ’t goet voor hem is: ghy sult hem niet verdrucken.
17 Daer en sal geene hoere zijn onder de dochteren Israëls: noch daer en sal geen schant-jongen zijn onder de sonen Israëls.
18 Ghy en sult geen hoeren-loon noch honden prijs in ’t huys des HEEREN uwes Godts brengen tot eenige gelofte: want oock die beyde den HEERE uwen Godt een grouwel zijn.
19 Ghy en sult aen uwen broeder niet woeckeren, met woecker van gelt, met woecker van spijse, met woecker van eenich dinck, daermede men woeckert.
20 Aen den vreemden sult ghy woeckeren, maer aen uwen broeder sult ghy niet woeckeren: op dat u de HEERE uwe Godt segene, in alles, daer aen ghy uwe hant slaet, in ’t lant daer ghy nae toe gaet, om dat te erven.
21 Wanneer ghy den HEERE uwen Godt eene gelofte sult belooft hebben, ghy en sult niet vertrecken die te betalen: want de HEERE uwe Godt salse sekerlick van u eyschen, ende sonde soude in u zijn.
22 Maer als ghy nalaet te beloven; so en sal ’t geene sonde in u zijn.
23 Wat uyt uwe lippen gaet, sult ghy houden ende doen: gelijck als ghy den HEERE uwen Godt een vrywillich offer belooft hebt, dat ghy met uwen monde gesproken hebt.
24 Wanneer ghy gaen sult in uwes naesten wijngaert, so sult ghy druyven eten, nae uwen lust tot uwer versadinge: maer in u vat en sult ghy niets doen.
25 Wanneer ghy sult gaen in uwes naesten staende koorn, so sult ghy de aren met uwe hant afplucken: maer den sickel en sult ghy aen uwes naesten staende koorn niet bewegen.

Einde Deuteronomium 23