Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 12

1 DIt zijn de insettingen, ende de rechten, die ghylieden sult waer nemen om te doen, in ’t lant, het welcke u de HEERE, uwer vaderen Godt, gegeven heeft, om dat te erven; alle de dagen, die ghylieden op den aerdbodem leeft.
2 Ghy sult gantschelick vernielen alle de plaetsen, alwaer de volcken, die ghy sult erven, haren Goden gedient hebben: op de hooge bergen, ende op de heuvelen, ende onder allen groenen boom.
3 Ende ghy sult hare altaren afwerpen, ende hare opgerechte beelden verbreken, ende hare bosschen met vyer verbranden, ende de gesnedene beelden harer Goden nederhouwen: ende ghy sult haren naem te niete doen, uyt die selve plaetse.
4 Ghy en sult den HEERE uwen Godt alsoo niet doen:
5 Maer nae de plaetse, die de HEERE uwe Godt uyt alle uwe stammen verkiesen sal, om sijnen Name aldaer te setten; nae sijne wooninge, sult ghylieden vragen, ende daer henen sult ghy komen:
6 Ende daer henen sult ghylieden brengen uwe brantofferen, ende uwe slachtofferen, ende uwe tienden, ende het hefoffer uwer hant, ende uwe geloften, ende uwe vrywillige offeren, ende de eerstgeboorten uwer runderen ende uwer schapen.
7 Ende aldaer sult ghylieden voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts eten, ende vrolick zijn, ghylieden ende uwe huysen, over alles, daer aen ghy uwe hant geslagen hebt; daer in u de HEERE uwe Godt gesegent heeft.
8 Ghy en sult niet doen nae alles, dat wy hier heden doen: een yeder, al wat in sijne oogen recht is.
9 Want ghy en zijt tot nu toe niet gekomen in de ruste, ende in de erffenisse, die de HEERE uwe Godt u geven sal.
10 Maer ghy sult over de Iordane gaen, ende woonen in ’t lant, dat u de HEERE uwe Godt sal doen erven: ende hy sal u ruste geven van alle uwe vyanden rontomme, ende ghy sult seker woonen.
11 Dan salder eene plaetse zijn, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal, om sijnen Name aldaer te doen woonen; daer henen sult ghy brengen alles wat ick u gebiede: uwe brandofferen, ende uwe slachtofferen, uwe tienden, ende het hefoffer uwer hant, ende alle keure uwer geloften, die ghy den HEERE beloven sult.
12 Ende ghy sult vrolick zijn voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts, ghylieden, ende uwe sonen, ende uwe dochteren, ende uwe dienstknechten, ende uwe dienstmaechden: ende de Levijt, die in uwe poorten is; want hy en heeft geen deel noch erve met ulieden.
13 Wacht u, dat ghy uwe brandofferen niet en offert in alle plaetse, die ghy sien sult.
14 Maer in de plaetse, die de HEERE in eenen uwer stammen sal verkiesen, daer sult ghy uwe brand-offeren offeren: ende daer sult ghy doen al wat ick u gebiede.
15 Doch nae allen lust uwer ziele sult ghy slachten ende vleesch eten, nae den segen des HEEREN uwes Godts, dien hy u geeft, in alle uwe poorten: de onreyne ende de reyne sal daer van eten, als van een rhee, ende als van een hert.
16 Alleenlick het bloet en sult ghylieden niet eten: ghy sult het op de aerde uytgieten, als water.
17 Ghy en sult in uwe poorten niet mogen eten de tiende uwes koorns, ende uwes mosts, ende uwer olye, noch de eerstgeboorten uwer runderen, ende uwer schapen: noch eenige uwer geloften, die ghy sult hebben belooft, noch uwe vrywillige offeren, noch het hefoffer uwer hant:
18 Maer ghy sult dat eten voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts, inde plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal; ghy, ende uwe soon, ende uwe dochter, ende uwe dienstknecht, ende uwe dienstmaecht, ende de Levijt, die in uwe poorten is: ende ghy sult vrolick zijn voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts over alles daer aen ghy uwe handen geslagen hebt.
19 Wacht u, dat ghy den Levijt niet en verlatet, alle uwe dagen in uwen lande.
20 Wanneer de HEERE uwe Godt uwe lantpale sal verwijdet hebben, gelijck als hy u gesproken heeft, ende ghy seggen sult; Ick sal vleesch eten, dewijle uwe ziele lust heeft vleesch te eten: so sult ghy vleesch eten, nae allen lust uwer ziele.
21 So de plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal, om sijnen name aldaer te setten, verre van u sal zijn, so sult ghy slachten van uwe runderen, ende van uwe schapen, die de HEERE u gegeven heeft; gelijck als ick u geboden hebbe: ende ghy sult eten in uwe poorten nae allen lust uwer ziele.
22 Doch gelijck als een rhee ende een hert gegeten wort, alsoo sult ghy dat eten: de onreyne ende de reyne sullen’t te samen eten.
23 Alleen houdt vaste, dat ghy het bloet niet en etet, want het bloet is de ziele: daerom en sult ghy de ziele met het vleesch niet eten:
24 Ghy sult dat niet eten: op de aerde sult ghy ’t uytgieten, als water.
25 Ghy en sult dat niet eten: op dat het u, ende uwen kinderen na u wel gae, als ghy sult gedaen hebben dat recht is in de oogen des HEEREN.
26 Doch uwe heylige dingen, die ghy hebben sult, ende uwe geloften, sult ghy opnemen, ende komen tot de plaetse die de HEERE verkiesen sal.
27 Ende ghy sult uwe brandofferen, het vleesch ende het bloet, bereyden, op den altaer des HEEREN uwes Godts ende het bloet uwer slacht-offeren sal op den Altaer des HEEREN uwes Godts worden uyt-gegoten: maer het vleesch sult ghy eten.
28 Neemt waer, ende hoort alle dese woorden, die ick u gebiede, op dat het u ende uwen kinderen na u wel gae tot in eeuwicheyt, als ghy sult gedaen hebben, dat goet ende recht is inde oogen des HEEREN uwes Godts.
29 Wanneer de HEERE uwe Godt voor u aengesichte sal hebben uytgeroeyt de volckeren, nae dewelke ghy henen gaet, om die erflick te besitten; ende ghy die erflick sult besitten, ende in haer lant woonen;
30 Wacht u, dat ghy niet verstrickt en wordet achter hen, na dat sy voor u aengesichte sullen verdelgt zijn: ende dat ghy niet en vraget nae hare goden, seggende; Gelijck als dese volcken haren goden gedient hebben, alsoo sal ick oock doen.
31 Ghy sult alsoo niet doen, den HEERE uwen Godt: want al dat den HEERE een grouwel is, dat hy haet, hebben sy haren Goden gedaen; want sy oock hare sonen ende hare dochteren met vyer verbrandt hebben haren Goden.
32 Al dit woort, welck ick ulieden gebiede, dat sult ghy waernemen om te doen: ghy en sult daer niet toe doen, ende daer van niet af doen.

Einde Deuteronomium 12