Statenvertaling.nl

sample header image

Efeze 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Efeze 1

1 PAULUS een Apostel IESU CHRISTI, door den wille Godts, den Heylighen die te Ephesen zijn, ende geloovigen in Christo Iesu.
2 Ghenade zy u ende vrede, van Godt onsen Vader, ende den Heere Iesu Christo.
3 Gesegent zy de Godt ende Vader onses Heeren Iesu Christi, die ons gesegent heeft met alle geestelijcke segeninge inden hemel in Christo.
4 Gelijck hy ons uytvercoren heeft in hem, voor de grontlegginge der werelt, op dat wy souden heylich ende onberispelijck zijn voor hem in de liefde:
5 Die ons te voren verordineert heeft tot aenneminge tot kinderen, door Iesum Christum in hem selven, na het welbehagen sijns willens,
6 Tot prijs der heerlickheyt sijner genade, door welcke hy ons begenadight heeft in den Geliefden:
7 In welcken wy hebben de verlossinge door sijn bloedt, [namelijck] de vergevinge der misdaden, na den rijckdom sijner genade:
8 Met welcke hy overvloedich is geweest over ons in alle wijsheyt, ende voorsichticheyt:
9 Ons bekent gemaeckt hebbende de verborgenheyt sijns willens na sijn welbehagen, ’twelck hy voorgenomen hadde in hem selven:
10 Om inde bedeelinge van de volheyt der tijden wederom alles tot een te vergaderen in Christo, beyde dat in den hemel is, ende dat op de aerde is:
11 In hem, in welcken wy oock een erfdeel geworden zijn, wy die te voren verordineert waren na het voornemen des genen, die alle dingen werckt na den raedt sijns willens.
12 Op dat wy souden zijn tot prijs sijner heerlickheyt, die wy eerst in Christo gehoopt hebben.
13 In welcken oock ghy [zijt], na dat ghy het woordt der waerheydt, [namelick] het Euangelium uwer salicheydt gehoort hebt: in welcken ghy oock, na dat ghy gelooft hebt, zijt versegelt geworden met den heyligen Geest der belofte:
14 Die het onder-pandt is van onse erfenisse, tot de vercregene verlossinge, tot prijs sijner heerlickheyt.
15 Daerom oock ick gehoort hebbende het geloove in den Heere Iesu, dat onder u is, ende de liefde tot alle de heylige,
16 En houde niet op voor u te dancken, gedenckende uwer in mijne gebeden:
17 Op dat de Godt onses Heeren Iesu Christi, de Vader der heerlickheyt, u geve den geest der wijsheydt, ende der openbaringe, in sijne kennisse:
18 [Namelick] verlichtede oogen uwes verstants, op dat ghy meught weten welcke zy de hope van sijne roepinge, ende welcke de rijckdom zy der heerlicheyt van sijne erfenisse in de heylige:
19 Ende welcke de uytnemende grootheyt sijner cracht zy, aen ons die gelooven, na de werckinge der sterckte sijner macht,
20 Die hy gewrocht heeft in Christo, als hy hem uyt de dooden heeft op geweckt: ende heeft [hem] geset tot sijne rechter-[handt] inden hemel.
21 Verre boven alle Overheyt, ende Macht, ende kracht, ende heerschappie, ende allen naem die genaemt wort, niet alleen in dese wereldt, maer oock in de toekomende:
22 Ende heeft alle dingen sijnen voeten onderworpen, ende heeft hem der Gemeynte gegeven tot een hooft boven alle dingen:
23 Welcke sijn lichaem is, [ende] de vervullinge des genen die alles in allen vervult.

Einde Efeze 1