Statenvertaling.nl

sample header image

2 Korinthe 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Korinthe 13

1 DIt is de derdemael [dat] ick tot u come: In de mondt van twee ofte dry getuygen sal alle woort bestaen.
2 Ick hebbe het te voren geseght, ende segge het te voren als tegenwoordigh zijnde de tweedemael, ende ick schrijve het nu afwesende, den genen die te voren gesondicht hebben, ende allen den anderen, dat soo ick wederom kome, ick [haer] niet en sal sparen:
3 Dewijle ghy soeckt een proeve Christi die in my spreeckt, welcke in u niet swack en is, maer crachtigh is onder u.
4 Want hoewel hy gecruyst is door swackheyt, so leeft hy nochtans door de cracht Godts. Want oock wy zijn swack in hem, maer sullen met hem leven door de cracht Godts in u.
5 Ondersoeckt u selven of ghy in het geloove zijt, beproeft u selven. Ofte en kent ghy u selve niet, dat Iesus Christus in u is? ten zy dat ghy eenichsins verworpelick zijt.
6 Doch ick hope dat ghy sult verstaen, dat wy niet verworpelick en zijn.
7 Ende ick wensche van Godt, dat ghy geen quaedt en doet: niet op dat wy beproeft souden bevonden worden, maer op dat ghy het goede soudet doen, ende wy als verworpelijck souden zijn.
8 Want wy en vermogen niets tegen de waerheyt, maer voor de waerheyt.
9 Want wy verblijden ons wanneer wy swack zijn, ende ghy sterck zijt. Ende wy wenschen oock dit, [namelick] uwe volmaeckinge.
10 Daerom schrijve ick afwesende dese dingen, op dat ick tegenwoordigh zijnde niet en soude strengicheyt gebruycken, na de macht die my de Heere gegeven heeft tot opbouwinge, ende niet tot nederwerpinge.
11 Voorts, broeders, zijt blijde, wort volmaeckt, zijt getroost, zijt eens gesint, leeft in vrede: ende de Godt der liefde ende des vredes sal met u zijn.
12 Groetet malcanderen met eenen heyligen cus. U groeten alle de heylige.
13 De genade des Heeren Iesu Christi, ende de liefde Godts, ende de gemeynschap des heyligen Geests, zy met u allen. Amen.

Einde 2 Korinthe 13