Statenvertaling.nl

sample header image

1 Korinthe 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Korinthe 1

1 Inde inleydinge, die tot het 10 vers duert, stelt den Apostel voor-aen sijnen naem, als schrijver deses briefs, ende den name der gene daer hy aen schrijft, met de gewoonlicke Apostolische groete. 4 Danckt voorder Godt voor de weldaden die hy dese Gemeynte alreede hadde bewesen. 8 ende versekertse van Christi trouwe, in ’t volvoeren van sijn begonnen werck. 10 Komt daer nae tot de sake selve, ende verklaert hoe hy verstaen heeft datter verdeeltheyt onder haer was, ende dat d’ eene seyde, Ick ben Pauli, ende d’ ander, Ick ben Cephe, etc. 13 Berisptse daer over met verscheydene redenen, ende toont dat sy tot een teecken van eenigheydt in Christi name alleen zijn gedoopt geweest. 18 Handelt daer na tegen de gene, die op de wereltsche wel-sprekentheyt roemden, ende verklaert dat Godt daer door onder haer niet krachtigh en was geweest, maer door de eenvoudigheyt der predicatie van den gekruysten Christus. 26 Ende dat dese kracht haer geopenbaert hadde in de bekeeringe niet veler wijse ende machtige onder haer, maer der geringe ende onwijse na de werelt. 29 op dat sy niet in haer selven en souden roemen, maer alleen in Christo, in welcken sy alles hadden ter saligheyt noodigh.
 
1 1 PAULUS een geroepen Apostel Jesu Christi, door den wille Godts, ende 2 Sosthenes 3 de broeder,
1 Van den name Paulus, ende ’t gene volght, siet d’aenteeckeninge op Act. 13.9. Rom. 1.1.
2 Dese meynen eenige dat geweest is de selve Sosthenes, die te voren was een Overste der Synagoge tot Corinthen, ende tot Christum bekeert is. Act. 18.17. ende dat hy nu by Paulum was, ofte met hem van Corinthen was vertrocken om de vervolginge tegen hem, doch dit is onseker.
3 Soo noemt hy desen Sosthenem, niet alleen om dat hy een Discipel Christi was, maer oock een voornemen Leeraer ende met-geselle Pauli, ende by de Gemeynte in groote achtinge. Siet diergelijck 2.Corinth. 1.1. ende Gal. 1.2.
 
2 Aen de Gemeynte Godts die te 4 Corinthen is, a 5 den geheylighden in Christo Iesu, b 6 den geroepenen heyligen, c met alle die den name onses Heeren Iesu Christi aenroepen7 in alle plaetse, beyde hares ende onses [Heeren].
4 Dese was de hooftstadt van Achajen in Grieckenlandt, gelegen tusschen twee zeen, in de enghte waer mede Peloponesus vast was aen Achajen, een zeer rijcke ende vermaerde Koop-stadt, ende daer by vol weelde ende overdaet, die eens was verwoest geweest van de Romeynen, maer daer na ten tijden des Keysers Augusti wederom op gebouwt, ende tot haren vorigen bloeyenden stant gebracht. Siet Actor. 18.1.
a Ioan. 17.19. Actor. 15.9. 1.Thess. 4.7.
5 D. die door Christum ende sijne gemeynschap van den gemeynen hoop der werelt zijn afgesondert tot een Gemeynte Godts.
b Rom. 1.7. Ephes. 1.1.
6 Namel. niet alleen uytwendigh door het woordt, maer oock inwendigh door de kracht des Heyligen Geests, waer door hy het beste deel der Gemeynte, dat is, de ware geloovige verstaet, waer van Christus spreeckt Actor. 18.10.
c 2.Timoth. 2.22.
7 N. van Achajen, daer Corinthus in lagh, gelijck 2.Cor. 1.1. wordt uytgedruckt. Ofte, der geheele werelt, daer de name Christi aengeroepen wort, gelijck Act. 9.14. 2.Tim. 2.22. de geloovige daer door beschreven worden. Want ’t gene Paulus aen een Gemeynte schrijft is een voorschrift, waer nae haer alle Gemeynten moeten reguleren: gelijck Christus seyde tot sijne Discipelen, Marc. 13.37.
 
3 d 8 Genade zy u ende vrede van Godt onsen Vader, ende den Heere Iesu Christo.
d Rom. 1.7. 2.Cor. 1.2. Ephes. 1.2. 1.Pet. 1.2.
8 Siet hier van Rom. 1.7.
 
4 Ick dancke 9 mijnen Godt alle tijdt over u, van wegen de genade Godts die u gegeven is 10 in Christo Iesu.
9 Dit is het woordt des geloofs, het welck Godt voor sijnen Godt erkent, Rom. 1.8. ende Christum voor sijnen salighmaker. Gal. 2.20. niet om andere geloovige daer van uyt te sluyten, maer om haer een exempel der ware belijdenisse voor te schrijven. Siet diergelijcke. Iob 19.25. Psal. 18.3. ende 23.1. ende 27.1. Iesai. 63.16. Ioan. 20.28. 1.Tim. 1.15, etc.
10 Ofte, door Christum Iesum.
 
5 e Dat ghy 11 in alles zijt rijcke geworden in hem, 12 in alle reden ende alle kennisse:
e Coloss. 1.1.
11 D. met allerley geestelicke gaven overvloedelick begaeft geworden door hem. Hier mede leght hy een fondament om haer te toonen dat sy door dese gaven niet en moeten hooghmoedigh worden, ofte tegen malkanderen roemen, maer dat sy Godt in Christo daer over moeten dancken, ende die gebruycken tot stichtinge van malkanderen in vrede ende eenigheyt.
12 Ofte, in allen woorde. Dit wordt verstaen, ofte van de gave van bequamelick te konnen uytspreken het gene door de kennisse van haer begrepen was, ofte, van het woort des Apostels selve, waer door sy tot dese kennisse van alle verborgentheden des geloofs gebracht waren. Actor. 20.20.
 
6 Gelijck 13 het getuygenisse Christi 14 bevestight is onder u.
13 D. het woort des Euangeliums Christi. Rom. 1.16. gelijck hier nae 1.Cor. 2.1.
14 N. uytwendelick door verscheyden mirakelen, die onder haer geschiet waren, 2.Corint. 12.12. ende inwendelick door de versegelinge des Heyligen Geests in hare herten. 1.Cor. 2.12. ende 2.Cor. 1.22. Siet oock Marc. 16.20.
 
7 Alsoo dat het u 15 aen geen gave en ontbreeckt, f 16 verwachtende de openbaringe onses Heeren Iesu Christi.
15 N. tot salicheyt ende stichtinge noodigh. Andersins kennen wy hier maer ten deele, ende propheteren maer ten deele. 1.Cor. 13.9. Ende dit seght hier de Apostel in ’t gemeyn van de ware Christenen die onder haer waren, welcke hy daer nae over het misbruyck deser gaven berispt, ten aensien van de gebreken, die oock onder sommige van haer waren ingekropen.
f Phil. 3.20. Tit. 2.13.
16 Namel. in sijne tweede toekomste, in welcke wy in al het gene ons noch gebreeckt, eerst sullen volmaeckt worden. 1.Corint. 13. versen 10, 11, 12. Siet oock 1.Petr. cap. 1. versen 7, 13.
 
8 g Welcke [Godt] u oock sal 17 bevestigen tot den eynde toe, [om] 18 onstraffelick [te zijn] 19 in den dagh onses Heeren Iesu Christi.
g 1.Thess. 3.13. ende 5.23.
17 Ofte, verstercken. Namel. in het geloove, ende begonnen goet dat alreede in u is.
18 D. eygentlick, die niemant en sal connen beschuldigen. Rom. 8. versen 1, 33.
19 D. in den uytersten dagh, wanneer Christus sal verschijnen om te oordeelen, ende om de sijne volkomelick te verlossen. Rom. 2.16. Ephes. 4.30.
 
9 h Godt is 20 getrouw, door welcken ghy geroepen zijt tot i 21 de gemeynschap sijns Soons Iesu Christi onses Heeren.
h 1.Cor. 10.13. 1.Thess. 5.24.
20 N. in het uytvoeren sijner beloften: waer mede hy belooft heeft, dat hy de sijne niet en sal verlaten. Siet Iesai. 49.15.
i Ierem. 32.40, etc. Ioan. 15.5. Galat. 2.20. 1.Ioan. 1.3.
21 N. niet alleen de uytwendige, waer door wy belijden gemeynschap te hebben aen Christum, ende sijne weldaden: maer insonderheyt de inwendige, waer in wy door het geloove, ende door den Geest Christi met hem vereenight ende aller sijner weldaden deelachtigh zijn. Siet Rom. 8.32. Ephes. 3.17. 1.Ioan. 1.3.
 
10 Maer 22 ick bidde u, broeders, 23 door den name onses Heeren Iesu Christi, k dat ghy alle 24 het selve spreeckt, ende [dat] onder u geene 25 scheuringen en zijn, maer [dat] ghy 26 te samen gevoeght zijt in eenen selven 27 sin, ende in een selve gevoelen.
22 Ofte, vermane u. Hier begint den Apostel haer te vermanen tegen de scheuringen, ende haer te waerschouwen dat sy geene uytnemers en moeten zijn der persoonen onder de Leeraers, alsoo daer oneenicheyt uyt rijst: noch om de uytwendige gaven den eenen meer aenhangen als den anderen. Ende de Leeraers selve, dat sy het Euangelium niet op en proncken met menschelicke wijsheyt, ofte welsprekentheyt, maer voorstellen in eenvoudigheyt, ende kracht des Geests Christi.
23 D. is, door Christum, ofte om Christi wille.
k Rom. 12.16. ende 15.5. Philip. 2.2. ende 3.16. 1.Petr. 3.8.
24 D. eenerley wijse van spreken gebruyckt van het selve geloove, ofte van de gronden des selven geloofs: om dat namelick uyt de verscheydenheydt van spreken dickmael komt verscheydenheyt van gevoelen, ofte ten minsten ydele twistinge.
25 Gr. schismata, welcke eygentlick verdeeltheden zijn, die in de Gemeynte rijsen over eenige verschillen in het geloove, die niet fondamenteel en zijn: ofte die het geloove selve niet aen en gaen, maer de liefde, ende uytwendige ordeningen alleen: die soo wel als ketteryen (welcke eygentlick de fondamenten der leere raecken) onder de wercken des vleeschs getelt worden, Galat. 5.20. hoe wel het somwijlen oock breeder genomen wort.
26 Ofte, vereenight: een gelijckenisse genomen van een sake die uyt vele deelen bestaet, welcke in malkandren gevoeght een volkomen werck ofte lichaem maken.
27 Ofte, meyninge: dit is het ander middel om ware eenicheyt te houden in de Gemeynte, namelick onder de selve wijse van spreken te houden eenerley meyninge ofte gevoelen.
 
11 Want my is van u bekent gemaeckt, mijne broeders, door die van 28 Chloës [huysgesin zijn], datter twisten onder u zijn.
28 Dese schijnt geweest te zijn een vrome matroone, ende van aensien onder de Gemeynte van Corinthen.
 
12 Ende dit segge ick, dat een yegelick van u seght, l Ick ben 29 Pauli, ende ick m 30 Apollo, ende ick 31 Cephe, ende ick 32 Christi.
l 1.Corinth. 3.4.
29 Namel. Discipel, gelijck oock in’t volgende.
m Actor. 18.24. 1.Corinth. 16.12.
30 Dat dese Apollos oock tot Corinthen vele tot het geloove gebracht heeft, blijckt uyt Actor. 18. versen 24, 27.
31 D. Petri, Siet Ioan. 1.43. Galat. 2.9. waer uyt nochtans niet en volght dat Petrus tot Corinthen oock gepredickt heeft, maer het kan zijn, dat eenige sijner Discipelen daer geweest zijn, die haer van Petro, ofte van Petri leere geroemt hebben. Want dat sy oock Pauli, Cephe, ende Apollo namen hier toe hebben misbruyckt ende niet alleen de namen van andere Leeraers, blijckt uyt het gene volght cap. 4.6.
32 Dese waren de eenvoudige ende oprechte Christenen, die geen factieuse namen van Leeraers en hebben willen aennemen, ende daer aen wel gedaen hebben.
 
13 33 Is Christus gedeelt? Is Paulus voor u gecruyst? Of zijt ghy 34 in Pauli name gedoopt?
33 Van hier voort brenght den Apostel verscheydene redenen by, waer mede hy bewijst dat sulcke verdeeltheden onbehoorlick zijn. Want voor eerst schijnt hier uyt dat men Christum wil verdeelen, die alleen het hooft is sijner Gemeynte, wanneer men een deel van de Gemeynte alleen van Christo noemt, ende de andere deelen van Paulo, Petro, Apollo, ende andere Leeraren. Daer en boven dat oock Christus niet alleen de verlosser en is van sijne Gemeynte, eyndelick dat sy in yemants anders naem dan in Christi naem souden gedoopt zijn.
34 Namel. om Pauli name hier door aen te nemen. Siet van dese wijse van spreken, Matth. 28.19.
 
14 Ick dancke Godt, dat ick niemant van u lieden gedoopt en hebbe, dan n Crispum ende o Gajum:
n Actor. 18.8.
o Rom. 16.23.
 
15 Op dat niet yemandt en segge, dat ick in mijnen name gedoopt hebbe.
16 Doch ick hebbe oock het huysgesin van p Stephanas gedoopt: voorts en weet ick niet of ick yemandt anders gedoopt hebbe.
p 1.Corint. 16. versen 15, 17.
 
17 Want Christus en heeft my 35 niet gesonden om te doopen, maer om het Euangelium te verkondigen: q 36 niet met wijsheyt van 37 woorden, op dat 38 het cruyce Christi niet 39 verydelt en worde.
35 D. niet voornamelick. Want alle de Apostelen zijn gesonden geweest om te doopen, Matth. 28.19. ende andersins en soude de Apostel oock dese niet hebben mogen doopen. Maer sy hebben desen dienst, daer toe minder gaven van noode waren dan tot het prediken, om geenen tijdt te verliesen, aen andere hare Discipelen ende Leeraers over gelaten. Siet Actor. 10.48.
q 1.Corinth. 2. versen 1, 4. 2.Pet. 1.16.
36 Inde naevolgende woorden ontdeckt de Apostel den oorspronck, waer uyt dese verdeeltheden onder de Corintheren waren gesproten: namelick daer uyt dat eenige Leeraers de oprechtigheyt ende eenvoudigheydt des Euangeliums Christi sochten op te proncken met menschelicke welsprekentheydt, ende te vermengen met menschelicke wijsheyt ofte Philosophie, waer door de ooren sommiger toehoorderen kitteligh wierden, ende andere oprechte Leeraers verachteden, ofte voor by gingen: welck doen de Apostel met sijn exempel ende andere redenen wederleght.
37 Gr. woort, ofte, reden. N. die de menschelicke wijsheyt leert. 1.Corinth. 2.4. ofte met konstige welsprekentheyt.
38 D. het woort des cruyces, gelijck in het volgende vers verklaert wordt.
39 D. van sijnen lof ende kracht berooft en worde, het welck geschiet als men de selve der menschelijcke wijsheyt ofte welsprekentheyt toe-schrijft.
 
18 Want 40 het woordt des cruyces is wel, den genen die verloren gaen, 41 dwaesheyt: r maer ons die behouden worden is het 42 een kracht Godts.
40 D. de leere des Euangeliums van Christo, die voor ons gekruyst is.
41 D. wort van haer voor dwaesheyt gehouden, ende van de werelt-wijse gerekent.
r Rom. 1.16.
42 D. een middel waer door de Geest Christi in ons krachtelick werckt het geloove ende de weder-geboorte tot onser saligheydt. Rom. 1.16. 2.Corinth. 3. versen 3, 4.
 
19 Want daer is geschreven, s Ick sal de wijsheydt 43 der wijse doen vergaen, ende het verstant der verstandighe sal ick te niete maken.
s Iob 5.12. Iesai. 29.14.
43 D. die voor werelt-wijse gehouden worden, ofte die haer selven sulcke wijsheyt toe-schrijven. De Propheet verhaelt dese woorden teghen de gene die het woort Godts van de Propheten voor-gestelt verachteden, ende meer hielden van menschelicke leeringen.
 
20 t Waer is 44 de wijse? Waer is de Schriftgeleerde? Waer is de ondersoecker deser eeuwe? En heeft Godt 45 de wijsheyt deser werelt niet 46 dwaes gemaeckt?
t Iesai. 33.18.
44 D. werelt-wijse. Dese woorden schijnen genomen te zijn uyt Iesa. 33.18. daer diergelijcke, doch wat verandert, gevonden worden: ofte zijn de woorden Pauli selve, die hy uyt het voorgaende getuygenisse treckt. Dan de sin komt op een.
45 N. wanneer de menschen de Goddelicke saken na de selve willen afmeten.
46 Dat is, getoont dwaes te zijn: ofte oock door een rechtveerdigh oordeel tot dwaesheyt overgegeven. Siet Rom. 1. versen 21, 22.
 
21 v Want nademael 47 in de wijsheyt Godts de werelt Godt 48 niet en heeft gekent 49 door de wijsheyt, soo heeft het Gode behaeght door 50 de dwaesheyt der predikinge saligh te maken die gelooven:
v Matth. 11.25. Luc. 10.21.
47 D. in de schepselen van den Hemel ende aerde, door welcke Godt sijne wijsheyt sonderlinghe openbaert. Rom. 1.20.
48 N. alsoo het behoort ende ter salighheyt noodigh is. Rom. 1. versen 18.20.
49 Door haer natuerlick verstant ende reden.
50 D. door de predikinge des gekruysten Christi, die de wereltsche menschen voor dwaesheyt houden. vers 23.
 
22 Overmits x de Ioden 51 een teecken begeeren, ende de Griecken 52 wijsheydt soecken:
x Matth. 12.38. ende 16.1. Ioan. 4.48.
51 Dat is, mirakelen. Siet Matth. 16.4. Ioan. 4.48.
52 D. redenen, die van het menschelick vernuft voor wijsheyt gehouden worden.
 
23 Doch wy prediken Christum den gecruycighden, y den Ioden wel 53 een ergernisse, ende den Griecken 54 eene dwaesheyt:
y Matth. 11.6. Ioan. 6.60, 66.
53 N. van wegen sijnen geringen ende verachten staet in de werelt, overmits sy een matigh Coninck in de werelt verwachten, die haer als kleyne Coningen over andere soude doen heerschen. Siet oock Luc. 2.34.
54 Namel. dat wy het leven door den doot van eenen gekruysten mensche souden verwerven.
 
24 Maer haer 55 die geroepen zijn, beyde Ioden ende Griecken, 56 [prediken wy] Christum de kracht Godts, ende z de wijsheyt Godts.
55 N. niet alleen uytwendelick door het woort, want alsoo zijn oock de voorgaende, die verloren gaen, geroepen: maer oock inwendelick ende krachtelick door den Geest Godts, ende nae sijn voornemen. Rom. 8. versen 28, 30. ende hier versen 26, 27.
56 Hier door kan verstaen worden, ofte de predicatie van Christo, welcke te voren vers 18. oock de kracht Godts is genaemt: ofte, Christus selve, die de macht ende wijsheyt Godts genaemt wordt, om dat hy is het uytgedruckte beelt van den persoon des Vaders, door welcken hy sijne Goddelicke macht ende wijsheyt, in het verlossen des menschen, boven alle dingen heeft betoont. vers 30. Siet Prov. 1.8. Matth. 11.19. Luc. 11.49.
z Coloss. 2.3.
 
25 Want 57 het dwase Godts is wijser dan de menschen: ende 58 het swacke Godts is stercker dan de menschen.
57 D. het gene de wereltsche menschen voor dwaesheyt rekenen, is wijser dan sy zijn met alle hare wereltsche wijsheyt.
58 D. het gene sy voor swack, ende van geener kracht houden om de menschen tot de saligheydt te brengen, is stercker ofte krachtiger dan sy met alle hare vermetele welsprekenheyt ende aensienelickheyt.
 
26 Want 59 ghy siet uwe roepinge, broeders, a dat [ghy] niet vele wijse [en zijt] 60 na den vleesche, niet vele machtige, niet vele edele.
59 Ofte, siet uwe roepinge. D. hoe ghy geroepen zijt: ofte, de gene die geroepen zijn onder u, namelick tot de gemeynschap Christi, ende sijner Gemeynte.
a Ioan. 7.48. Iac. 2.5.
60 D. nae den uytwendigen staet ende achtinge der menschen.
 
27 Maer 61 het dwase der werelt heeft Godt 62 uytverkoren, op dat hy de wijse beschamen soude: ende het swacke der werelt heeft Godt uytverkoren, op dat hy het stercke 63 soude beschamen.
61 D. de gene die de werelt-wijse voor dwase, swacke, onedele, etc. houden.
62 D. nae sijne eeuwige verkiesinge tot sijne Gemeynte gebracht.
63 D. betoonen soude dat het selve in saken der saligheydt voor Godt niet en gelt, maer ydel is.
 
28 Ende het onedele der werelt, ende het verachte, heeft Godt uytverkoren, ende 64 het gene niet en is, op dat hy 65 ’t gene [yet] is 66 te niete soude maken.
64 D. dat soo geringh geacht wort, al of het niet en ware. 1.Cor. 3.7.
65 D. dat geacht wort yet, ofte wat groots te zijn.
66 Dat is, ydel ende onnut soude betoonen te zijn.
 
29 Op dat 67 geen vleesch en soude roemen voor hem.
67 D. geen mensche. gelijck Galat. 2.16. N. al of’er yet in hem ware, waer door Godt beweeght soude zijn, om hem meer dese genade als andere te doen.
 
30 Maer 68 uyt hem zijt ghy 69 in Christo Iesu, b die ons geworden is 70 wijsheyt van Gode, ende rechtveerdigheyt, ende heylighmakinge, ende 71 verlossinge.
68 D. uyt sijne genade ende kracht: gelijck Rom. 11. vers 36. Siet 1.Ioan. 4. versen 1, 2, 4, 6.
69 D. met Christo door het geloove vereenight. Rom. 8.1.
b Ierem. 23.5. Ioan. 17.19.
70 D. een oorsake ende stoffe van alle rechte wijsheyt, ende rechtveerdigheyt, ende heylighmakinge.
71 Namel. van alle quaden ende elenden des lichaems ende der ziele, welcke volkomelick sal geschieden ten uytersten dage, die daerom de dagh der verlossinge genaemt wort, Ephes. 4.30. Siet oock Luc. 21.28. Rom. 8.23.
 
31 Op dat [het zy], gelijck geschreven is, c Die roemt, 72 roeme inden Heere.
c Iesai. 65.16. Ierem. 9. versen 23, 24. 2.Cor. 10.17.
72 D. alles hem alleen toeschrijve, met dancksegginge. Ier. 9.23.

Einde 1 Korinthe 1