Statenvertaling.nl

sample header image

Lukas 5 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Lukas 5

1 Christus leert de scharen uyt het schip Petri. 4 ende na eenen miraculeusen visch-vanck, belooft hy hem ende sijne medegesellen te maken tot visschers der menschen. 12 Reynight eenen melaetschen. 17 geneest eenen geraeckten. 21 ende bewijst daer uyt dat hy macht hadde de sonden te vergeven. 27 Beroept Levi op den tol sittende, 29 eet met hem ende andere tollenaren. 31 ende geeft daer van reden. 33 Verdedight sijne Discipelen met verscheydene gelijckenissen, waerom sy niet en vasteden.
 
1 a ENde het geschiedde als de schare 1 op hem aendrongh, om het woort Godts te hooren, dat hy stont by 2 het meyr Gennesaret.
a Matth. 13.2. Marc. 4.1.
1 Gr. op, ofte, tegen hem lagh.
2 Wort anders genaemt de Galileesche zee, ende de zee Tiberiadis: zijnde een inlandsch Meer, nergens in de zee uytkomende.
 
2 Ende hy sach twee schepen aen [den oever] van’t meyr 3 liggende, ende de visschers waren daer uyt-gegaen, ende spoelden de netten.
3 Gr. aen het Meer staende.
 
3 Ende hy ginck in een van die schepen, het welcke 4 Simonis was, ende badt hem, dat hy een weynich van’t landt afstaecke: ende nedersittende leerde hy de scharen uyt het schip.
4 N. Petri: Siet vers 8.
 
4 Ende als hy af liet van spreken, seyde hy tot Simon, b Steeckt af na de diepte, ende werpt uwe netten uyt 5 om te vangen.
b Ioan. 21.6.
5 Gr. tot den vangh.
 
5 Ende Simon antwoordde ende seyde tot hem, 6 Meester wy hebben den geheelen nacht over gearbeyt, ende niet gevangen: doch op uw’ 7 woort sal ick het net uytwerpen.
6 Gr. Epistata, het welck beteeckent yemandt, die over andere gestelt is, waer voor de andere Euangelisten het Hebr. woort Rabbi, ende ’t Griecks woort didascale gebruycken.
7 D. bevel, waer in sy oock verstonden eene toesegginge begrepen te zijn.
 
6 Ende als sy dat gedaen hadden, besloten sy een groote menichte visschen, ende haer net scheurde.
7 Ende sy wenckten hare 8 medegenooten, die in het ander schip waren, dat sy haer souden komen 9 helpen. Ende sy quamen, ende vulden beyde de schepen, so dat sy by na soncken.
8 D. die met hen in een gemeenschap ofte compagnie waren.
9 Gr. mede-vangen, ofte, mede optrecken.
 
8 Ende Simon Petrus [dat] siende 10 viel neder aen de knien Iesu, seggende, Heere 11 gaet uyt van my, want ick ben een sondigh 12 mensche.
10 Overmits hy uyt dit mirakel erkende de Godtheyt Christi.
11 N. als die onweerdigh ben, dat ick in u geselschap soude blyven: gelijck den hooftman over hondert oock seyde, Matth. 8.8.
12 Gr. man.
 
9 Want verbaestheyt hadde hem bevangen, ende alle die met hem waren, over den vanck der visschen, die sy gevangen hadden.
10 Ende desgelijcks oock Iacobum ende Ioannem de sonen Zebedei, die Simonis mede-genooten waren. Ende Iesus seyde tot Simon, En vreest niet: c Van nu aen sult ghy 13 menschen vangen.
c Ierem. 16.16. Ezech. 47.9. Matth. 4.19. Marc. 1.17.
13 N. door de predicatie des Euangeliums, welcke by een net wort vergeleecken Matth. 13. vers 47. Siet van het Gr. woort de aent. op 2.Tim. 2.26.
 
11 Ende als sy de schepen aen lant gestiert hadden, d verlieten sy alles, ende volghden hem.
d Matth. 4.20. ende 19.27. Marc. 10.28. Luc. 18.28.
 
12 e Ende het geschiedde als hy in eene dier 14 steden was, siet daer [was] een man vol melaetsheyt, ende Iesum siende viel hy op het aengesicht, ende badt hem, seggende, Heere, so ghy wilt, ghy cont my reynigen.
e Matth: 8.2. Marc. 1.40.
14 Hoe wel de melaetsche in de steden niet en mochten woonen, soo schijnt nochtans datse in de selve wel komen mochten, mits roepende, onreyn. Lev. 13.45. Luc. 17.12.
 
13 Ende hy de handt uytstreckende raeckte hem aen, ende seyde, Ick wil, wort gereynight. Ende terstont ginck de melaetsheyt van hem.
14 Ende hy geboodt hem, dat hy het niemandt seggen en soude: maer gaet henen [seyde hy] 15 vertoont u selven den Priester, ende offert voor uwe reyninge, f gelijck Moses geboden heeft, haer tot een getuygenisse.
15 Siet de redenen hier van Matt. 12. vers 16.
f Levit. 13.2. ende 14.2. Matth. 8.4.
 
15 Maer 16 het geruchte van hem ginck te meer voort: ende vele scharen quamen te samen om [hem] te hooren, ende door hem genesen te worden van hare cranckheden.
16 Gr. het woort.
 
16 Maer 17 hy vertrock inde woestijnen, ende badt [aldaer].
17 Gr. hy was vertreckende ende biddende, daer mede hier te kennen gegeven wort, dat hy sulcx dickwijls dede. Siet hier na cap. 6. vers 12. ende 9.18, 28.
 
17 Ende het geschiedde in een dier dagen, dat hy leerde, ende [daer] saten Phariseen ende Leeraers der Wet, die van alle vlecken van Galileen, ende Iudea, ende Ierusalem gekomen waren: ende de cracht des Heeren was [daer] 18 om haer te genesen.
18 N. van dewelcke gesproken is vers 15 die haer alhier vertoonden, om dat sy met een vast vertrouwen tot Christum quamen, gelijck te sien is vers 20.
 
18 g Ende siet [eenige] mannen brachten op een bedde eenen mensche die 19 geraeckt was: ende sochten hem in te brengen, ende voor hem te leggen.
g Matth. 9.1. Marc. 2.3. Actor. 9.33.
19 Gr. Die de zenuwen los, ofte, slap geworden zijn, gelijck de geraeckte oft beroerde gemeynlijck zijn.
 
19 Ende niet vindende, waer door sy hem inbrengen mochten, overmits de schare, so clommen sy 20 op het dack, ende lieten hem door 21 de tichelen neder met het beddeken, in het midden, voor Iesum.
20 Van de gelegentheyt der daecken by de Ioden siet Matth. 10.27.
21 Ofte, tegelen.
 
20 Ende hy 22 siende 23 haer geloove seyde tot hem, Mensche uwe sonden zijn u vergeven.
22 Ofte, kennende.
23 N. So des geraeckten, als der gene die hem brachten.
 
21 Ende de Schriftgeleerde ende de Phariseen begonden te overdencken, seggende, Wie is dese, die [Godts-] lasteringe spreeckt? h Wie can de sonden vergeven dan Godt alleen?
h Ioan. 14.4. Psal. 32.5. Ies. 43.25.
 
22 Maer Iesus hare overdenckingen bekennende, antwoordde ende seyde tot haer, Wat overdenckt ghy in uwe herten?
23 Welck is 24 lichtelicker te seggen, Uwe sonden zijn u vergeven, ofte te seggen, Staet op ende wandelt?
24 Siet Matth. 9.5.
 
24 Doch op dat ghy meucht weten, dat de Sone des menschen macht heeft op der aerden de sonden te vergeven, (seyde hy tot den geraeckten) Ick segge u staet op ende neemt uw’ beddeken op, ende gaet henen na uw’ huys.
25 Ende hy terstont voor haer opstaende, [ende] opgenomen hebbende 25 ’t gene daer hy op gelegen hadde, ginck henen na sijn huys, Godt 26 verheerlijckende.
25 N. het bedde met sijne toebehoorte.
26 Ofte, prijsende.
 
26 Ende 27 ontsettinge heeft [haer] alle bevangen, ende sy verheerlickten Godt, ende wierden vervult met vreese, seggende, Wy hebben heden 28 ongeloovelicke dingen gesien.
27 Ofte, verruckinge van sinnen.
28 Het Gr. woort beteeckent dingen, die buyten gemeyne meyninge ofte verwachtinge zijn.
 
27 i Ende na desen 29 ginck hy uyt, ende sach eenen tollenaer, met name 30 Levi, sitten in het tol-huys, ende seyde tot hem, Volght my.
i Matth. 9.9. Marc. 2.14, 15.
29 N. na de zee tot Capernaum. Siet Marc. 2.1, 13.
30 Anders oock Mattheus genaemt, een sone Alphei. Van dese geheele historie Siet Matth. 9.9. Marc. 2.14.
 
28 Ende hy alles verlatende stont op, ende volghde hem.
29 Ende Levi rechtede hem een groote maeltijt aen, in sijn huys: k ende [daer] was een groote schare van tollenaren, ende van andere die met haer aensaten.
k Matth. 9.10. Marc. 2.15. Luc. 15.1.
 
30 Ende 31 hare Schriftgeleerde ende de Phariseen murmureerden tegen sijne Discipelen, seggende, Waerom eet ende drinckt ghy met tollenaren ende sondaren?
31 N. der scharen, die daer ontrent waren.
 
31 Ende Iesus antwoordende seyde tot haer, Die gesont zijn en hebben den Medecijn-meester niet van nooden, maer die 32 sieck zijn.
32 Gr. die qualick te passe, ofte, qualick gestelt zijn.
 
32 l Ick en ben niet gekomen om te roepen rechtveerdige, maer sondaren tot bekeeringe.
l Matth. 9.13. Luc. 19.10. 1.Tim. 1.15.
 
33 m Ende sy seyden tot hem, Waerom 33 vasten Ioannis Discipelen dickmaels, ende doen gebeden, desgelijcks oock [de discipelen] der Phariseen, maer de uwe 34 eten ende drincken?
m Matth. 9.14.
33 N. met ordinaris strengh vasten, ende dat op sekere tijden gedaen wort.
34 D. leven gelijck andere gemeene menschen.
 
34 Doch hy seyde tot haer, n Cont ghy de 35 bruylofts-kinderen, terwijle de bruydegom by haer is, doen vasten?
n Ies. 62.5. 2.Corinth. 11.2.
35 Gr. sonen der bruylofts-kamer. siet Matth. 9.15.
 
35 Maer de dagen sullen komen, wanneer de bruydegom van haer sal wech-genomen zijn, dan sullen sy vasten in die dagen.
36 Ende hy seyde oock tot haer een 36 gelijckenisse, Niemant en set eenen lap van een nieuw’ cleedt, op een oudt cleedt: anders soo scheurt oock dat nieuwe [het oude], ende de lap van het nieuwe en komt met het oude niet over een.
36 Gr. parabel, waer van siet de toe-eygeninge. Matth. 9. vers 16. Marc. 2.19.
 
37 Ende niemant en doet o nieuwen wijn in oude [leder-] sacken: anders so sal de nieuwe wijn de [leder-] sacken doen bersten, ende de [wijn] sal uytgestort worden, ende de [leder-] sacken sullen verderven.
o Matth. 9.17. Marc. 2.22.
 
38 Maer nieuwen wijn moetmen in nieuwe [leder-] sacken doen, ende sy worden beyde te samen behouden.
39 Ende niemandt die ouden drinckt, begeert terstont nieuwen: want hy seght, De oude is 37 beter.
37 D. aengenamer, overmits men daer aen gewent is: ofte gesonder.

Einde Lukas 5