Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Markus 11

1 ENde doe sy Ierusalem genaeckten tot Bethphage ende Bethania aen den olijfberch, sondt hy twee van sijne Discipelen uyt.
2 Ende seyde tot haer, Gaet henen in het vleck, dat tegen u over is: Ende terstont als ghy in’t selve komt, sult ghy vinden een veulen gebonden, op welck geen mensche geseten en heeft, ontbindt het ende brengt het.
3 Ende indien yemant tot u segt, Waerom doet ghy dat? Soo segt, dat de Heere het selve van nooden heeft, ende hy sal ’t terstont herwaerts senden.
4 Ende sy gingen henen, ende vonden het veulen gebonden by de deure buyten aen de wechscheydinge, ende sy ontbonden het selve.
5 Ende sommige van de gene die aldaer stonden seyden tot haer, Wat doet ghy, dat ghy het veulen ontbindt?
6 Doch sy seyden tot haer, gelijck Iesus bevolen hadde, ende sy lietense gaen.
7 Ende sy brachten het veulen tot Iesum, ende wierpen hare kleederen daer op, ende hy sat op het selve.
8 Ende vele spreydden hare kleederen op den wech, ende andere hieuwen meyen vande boomen, ende spreydense op den wegh.
9 Ende die voorgingen ende die volgden, riepen, seggende, Hosanna, gesegent [is] hy, die komt in den Name des Heeren:
10 Gesegent [zy] het Coninckrijck onses Vaders Davids, ’t welck komt in den Name des Heeren: Hosanna in de hooghste [hemelen].
11 Ende Iesus quam binnen Ierusalem, ende in den Tempel, ende als hy alles rontom besien hadde, ende het nu avontstont was, ginck hy uyt nae Bethanien met de twaelve.
12 Ende des anderen daeghs, als sy uyt Bethanien gingen, hongerde hem.
13 Ende siende van verre eenen vijgeboom, die bladeren hadde, ginck hy [om te sien] of hy oock yet op den selven soude vinden, ende daer by gekomen zijnde, vont hy niet dan bladeren: want het en was de tijt der vijgen niet.
14 Ende Iesus antwoordende seyde tot den selven, Niemant en ete [eenige] vrucht meer van u in der eeuwicheyt. Ende sijne Discipelen hoorden ’t.
15 Ende sy quamen te Ierusalem, ende Iesus in den Tempel gegaen zijnde, begon de gene, die in den Tempel verkochten ende kochten, uyt te drijven: ende de tafelen der wisselaers ende de sit-stoelen der gene die de duyven verkochten keerde hy om.
16 Ende en liet niet toe dat yemant eenich vat door den Tempel droege.
17 Ende hy leerde seggende tot haer, En isser niet geschreven, Mijn huys sal een huys des gebets genaemt worden allen volcken? Maer ghy hebt dat [tot] eenen kuyl der moordenaren gemaeckt.
18 Ende de Schriftgeleerde ende Overpriesters hoorden [dat], ende sochten hoe sy hem dooden souden: want sy vreesden hem, om dat de gantsche schare ontsettet was over sijne leere.
19 Ende als het nu late geworden was, ginck hy uyt buyten de stadt.
20 Ende des morgens vroech voorbygaende sagen sy dat de vijgeboom verdorret was van de wortelen af.
21 Ende Petrus [sulcks] indachtich geworden zijnde, seyde tot hem, Rabbi, siet, de vijgeboom, dien ghy vervloeckt hebt, is verdorret.
22 Ende Iesus antwoordende seyde tot haer, Hebt geloove op Godt.
23 Want voorwaer segge ick u, Dat soo wie tot desen berch sal seggen, Wort opgeheven ende in de zee geworpen, ende niet en sal twijffelen in sijn herte, maer sal gelooven dat ’t gene hy segt geschieden sal, het sal hem geworden soo wat hy segt.
24 Daerom segge ick u, Alle dingen, die ghy biddende begeert, gelooft dat ghy se ontfangen sult, ende sy sullen u geworden.
25 Ende wanneer ghy staet om te bidden, vergeeft indien ghy yet hebt tegen yemant, op dat oock uwe Vader die in de hemelen is, u lieden uwe misdaen vergeve.
26 Maer indien ghy niet en vergeeft, soo en sal uwe Vader, die in de hemelen is, oock uwe misdaden niet vergeven.
27 Ende sy quamen wederom te Ierusalem: ende als hy in den Tempel wandelde, quamen tot hem de Overpriesters ende de Schriftgeleerde, ende de Ouderlingen.
28 Ende seyden tot hem, Door wat macht doet ghy dese dingen? Ende wie heeft u dese macht gegeven, dat ghy dese dingen doen soudet?
29 Maer Iesus antwoordende seyde tot haer, Ick sal u oock een woort vragen, antwoort my oock, ende soo sal ick u seggen, door wat macht ick dese dingen doe.
30 De Doop Ioannis was die uyt den hemel, of uyt de menschen? Antwoort my.
31 Ende sy overleyden onder haer, seggende, Indien wy seggen, Uyt den hemel, soo sal hy seggen, Waerom en hebt ghy hem dan niet gelooft?
32 Maer indien wy seggen, Uyt de menschen, soo vreesen wy het volck: want sy hielden alle van Ioannes, dat hy waerlick een Propheet was.
33 Ende antwoordende seyden sy tot Iesum, Wy en weten ’t niet. Ende Iesus antwoordende seyde tot haer, Soo en segge ick u oock niet, door wat macht ick dese dingen doe.

Einde Markus 11