Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 32 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 32

De stammen Ruben, ende Gad, versoecken, om redenen, van Mose, haer erfdeel te mogen hebben aen dese zijde vande Iordane, vers 1, etc. Mose bestraftse eerst scherpelick, 6. maer als sy beloven voor hare broederen gewapent henen te trecken in Canaan, tot dat het lant ondergebracht zy, verkijgen sy, neffens den halven stam van Manasse, haer versoeck, op de gemelte conditie, 16.
 
1 DE kinderen Rubens nu hadden veel vees, ende de kinderen Gads haddens 1 machtich veel: Ende sy besagen ’t lant Iaëzer, ende ’t land Gilead, ende siet, dese plaetse was eene plaetse 2 voor vee.
1 Hebr. seer machtich. De Israëliten waren wel vast doorgaens om gaende met vee, als te sien is Genes. 46.32, 34. ende 47.3, 4, etc. maer ’t schijnt, dat dese twee stammen sich boven andere daer toe hadden begeven, hebbende misschien (als sommige meynen) in Egypten bysondere gelegentheyt gehadt van bequame Landouwen in hare woonplaetsen, ende voorts in ’t veroveren der Koninckrijcken van Sihon ende Og, ende de groote nederlage der Midianiten, daer op gelett, datse voor haer selven veel vees mochten nemen, ende van andere koopen ofte verwisselen.
2 Hebr. van vee. dat is, sy merckten ende bevonden, dat dese gantsche contreye recht bequaem ende dienstich soude zijn voor haer vee.
 
2 So quamen de kinderen Gads, ende de kinderen Rubens, ende spraken tot Mose, ende tot Eleazar den Priester, ende tot de Oversten der vergaderinge, seggende:
3 Ataroth, ende Dibon, ende Iaëzer, ende Nimra, ende Hesbon, ende Eleale: ende Schebam, ende Nebo, ende Behon;
4 Dit lant, 3 het welcke de HEERE voor het aengesichte der vergaderinge van Israël geslagen heeft, dat is een lant voor vee: ende uwe knechten hebben vee.
3 D. welckes inwoonderen.
 
5 Voorts seyden sy; Indien wy genade in uwe oogen gevonden hebben, dat dit selve lant uwen knechten gegeven worde tot eene besittinge: en doet ons niet trecken over de Iordane.
6 Maer Mose seyde tot de kinderen Gads, ende tot de kinderen Rubens: 4 Sullen uwe broeders ten strijde gaen, ende ghy lieden sult hier blijven?
4 Mose en weygert niet simpelick dit lant hen ten erve te geven, alsoo het Israël van Gode oock ten erve gegeven was. Deuter. 2.12, 31. maer bestraft scherpelick, dat sy sich van hare broederen wilden afsonderen, ende tot ruste begeven, latende die alleen ten strijde gaen: het welcke hen niet en betaemde, ende ergernisse, als oock vertsaechtheyt by hare mede-broederen soude veroorsaken, ende het voltrecken van Godts beloften (soo veel in hen was) verachteren: als in ’t volgende verklaert wort.
 
7 Waerom doch sult ghy het herte der kinderen Israëls 5 breken, dat sy niet over en trecken nae het lant, dat de HEERE hen gegeven heeft?
5 D. uwe medebroederen met u exempel onlustich, ofte onwillich maken. Vergel. Deuter. 1.28. Actor. 21.13. alsoo vers 9.
 
8 Soo deden uwe vaders, als ickse van a Kades Barnea sondt om dit lant te besien:
a Bov. 13.3. Deuter. 1.22.
 
9 Als sy opgekomen waren tot aen het 6 dal Escol, ende dit lant besagen, so braken sy het herte der kinderen Israëls, dat sy niet en gingen nae dit lant, dat de HEERE hen gegeven hadde.
6 And. beke. Siet bov. 13.24. Deuter. 1.24.
 
10 Doe ontstack de toorn des HEEREN ten selven dage: ende hy swoer, seggende:
11 b Indien dese mannen, die uyt Egypten opgetogen zijn, 7 van twintich jaer out ende daer boven, het lant sullen sien, dat ick Abraham, Isaac, ende Iacob gesworen hebbe 8 ! want sy en hebben niet 9 volhardt my na te volgen:
b Bov. 14.28. Deuter. 1.35.
7 Hebr. van eenen sone van twintich jaer, etc.
8 Dit is een onvolkomen reden in’t eedtsweeren gebruyckelick. Siet bov. cap. 14.23, 28, 35. Deut. 1.35. ende verg. Gen. 14. op vers 23.
9 Hebr. sy hebben niet vervult [te gaen] achter my: met gelijcke maniere van spreken wort het tegendeel van Iosua ende Caleb in ’t volgende versken geseyt. Siet Deuter. 1.36. ende bov. cap. 14.24.
 
12 Behalven Caleb den soon van Iephunne, den 10 Keniziter, ende Iosua den sone van Nun: want sy hebben 11 volhardt den HEERE na te volgen.
10 Verg. Ios. 15.17. Iud. 1.13. ende 3.9, 11. 1.Chron. 4.13, 15.
11 Siet op ’t voorgaende vers.
 
13 Also ontstack des HEEREN toorn tegens Israël, ende hy deedse omswerven in de woestijne, 12 veertich jaer: tot dat verteert was het gantsche geslachte, het welcke gedaen hadde, dat 13 quaet was inde oogen des HEEREN.
12 Zijnde, om de volheyt des getals, daer onder mede gerekent de twee jaren van den uyttocht uyt Egypten, tot het uytsenden der verspieders van Kades Barnea.
13 Dat is, dat den HEERE qualick beviel.
 
14 Ende siet, ghy-lieden zijt opgestaen in stede van uwe vaderen, eene menichte van sondige menschen; 14 om de hitticheyt van des HEEREN toorn tegens Israël te vermeerderen.
14 Hebr. om noch, ofte, vorder toe te doen tot, ofte, boven de hitticheyt, etc.
 
15 Wanneer ghy van achter 15 hem u sult afkeeren, so sal hy wijders voortvaren 16 hem te laten in de woestijne: ende ghy sult al dit volck verderven.
15 Namelick den HEERE. De sin is, indien ghy den HEERE niet langer en sult willen navolgen.
16 T.w. Israël. De sin is, hy salse weder laten omswerven inde woestijne, gelijck haren vaderen gebeurt is, tot dat sy oock, gelijck die, alle omkomen.
 
16 Doe traden 17 sy toe tot hem, ende seyden; Wy sullen hier 18 schaeps-koyen bouwen voor ons vee; ende steden voor onse kinderkens.
17 De Rubeniten ende Gaditen quamen daer na weder tot Mose.
18 Het Hebr. woort beteeckent alsulcke percken ofte plaetsen voor ’t vee, die met heggen, steckaden, ofte mueren, omtuynt ende versekert waren: alsoo ond. vers 24.
 
17 Maer wy selve sullen ons 19 rusten, 20 haestende voor het aengesichte der kinderen Israëls, tot dat wijse aen hare plaetse sullen gebracht hebben: ende onse kinderkens sullen blijven inde vaste steden, 21 van wegen de inwoonderen des lants.
19 Ofte, haestelick, ofte, wacker aengorden, wapenen, om [te gaen] voor, etc.
20 D. wacker henen marcherende voor onse broederen in alsucken getal, als vereyscht sal worden, om die in hare besittinge met gewapender hant te brengen. Siet Ios. 4.12, 13.
21 Op dat hen middelertijt geen leet overcome vande overige inwoonderen des lants.
 
18 Wy en sullen niet 22 wederkeeren tot onse huysen; tot dat sich de kinderen Israëls tot erffelicke besitters sullen gestelt hebben een yeder van sijne erffenisse.
22 Siet Ios. cap. 22. van’t begin tot het 10. vers.
 
19 Want wy en sullen met hen niet erven aen gene zijde der Iordane, ende 23 verder henen: als onse erffenisse ons toegekomen sal zijn aen dese zijde der Iordane, tegen den 24 opganck.
23 D. tot aen d’uyterste lantpalen van Canaan.
24 T.w. der Sonne: dat is, Oostwaert, tegen ’t Oosten van Canaan, daer Gilead gelegen was.
 
20 Doe seyde Mose tot hen; Indien ghy dese sake doen sult, indien ghy u voor het aengesichte des HEEREN sult 25 rusten ten strijde,
25 Ofte, wapenen, de wapenen aen doen, aengorden: als vers 17. ende in ’t volgende.
 
21 Ende een yeder van u, die toegerust is, over de Iordane sal trecken 26 voor het aengesichte des HEEREN; tot dat hy sijne vyanden voor sijn aengesichte uyt de besittinge sal verdreven hebben,
26 D. voor den HEERE, van wiens tegenwoordicheyt de Arke des verbonts een sichtbaer teecken was. Siet Ios. 4.13.
 
22 Ende het lant voor het aengesichte des HEEREN ondergebracht zy; so sult ghy daerna wederkeeren, ende onschuldich zijn voor den HEERE, ende voor Israël: ende dit lant sal u ter besittinge zijn voor het aengesichte des HEEREN.
23 Indien ghy daerentegen alsoo niet sult doen, siet, so hebt ghy aen den HEERE gesondigt: doch 27 ghy sult uwer sonde gewaer worden, alsse u 28 vinden sal.
27 And. wetet, dat uwe sonde u vinden sal: dat is, de straffe uwer sonde u treffen sal.
28 D. als ghy daerom sult gestraft worden.
 
24 Bouwet u steden voor uwe kinderkens, ende koyen voor uwe schapen: ende doet, wat 29 uyt uwen monde uytgegaen is.
29 D. wat ghy belooft hebt. Verg. bov. 30.3. etc. Deut. 23.23. Matth. 15.18.
 
25 Doe 30 spraken de kinderen Gads, ende de kinderen Rubens tot Mose, seggende: Uwe knechten sullen doen, gelijck als mijn heere gebiedt.
30 Hebr. seyde: dat is, sy seyden alle, als een man, eendrachtelick: ofte, een van haer, uyt aller name.
 
26 Onse kinderkens, onse wijven, onse have, ende alle onse beesten sullen aldaer zijn inde steden van Gilead:
27 Maer uwe knechten sullen overtrecken, al 31 wie ten heyre gerust is, voor het aengesichte des HEEREN, tot den strijt, gelijck als mijn heere gesproken heeft.
31 And. een yegelick ten heyre gerust. Alsoo vers 29.
 
28 c Doe geboodt Mose harent halven den Priester Eleazar, ende Iosua den sone van Nun, ende den hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls:
c Ios. 1.13. ende 4.12.
 
29 Ende Mose seyde tot hen; Indien de kinderen Gads, ende de kinderen Rubens met u lieden over de Iordane sullen trecken, een yeder, die gerust is ten oorloge, voor het aengesichte des HEEREN; als het lant voor u aengesichte sal ondergebracht zijn, so sult ghy hen het lant Gilead ter besittinge geven.
30 Maer indien sy niet 32 gerustet met u sullen over trecken, so sullen sy tot besitters gestelt worden in ’t midden van u lieden 33 in den lande Canaan.
32 Ofte, gewapent, aengegordet, als boven.
33 Sy sullen Gilead moeten verlaten, ende, gelijck d’ andere, in Canaan haer deel ende erve hebben.
 
31 Ende de kinderen Gads, ende de kinderen Rubens antwoordden, seggende: Wat de HEERE tot uwe knechten gesproken heeft, sullen wy alsoo doen.
32 Wy sullen gerustet overtrecken voor het aengesichte des HEEREN nae ’t lant Canaan: ende de besittinge onser erffenisse sullen wy hebben aen dese zijde der Iordane.
33 d Also gaf Mose haerlieden, den kinderen Gads, ende den kinderen Rubens, ende den halven stam van Manasse, Iosephs sone, het Coninckrijck van Sihon, Coninck der Amoriten, ende het Coninckrijck van Og, Coninck van Basan: het lant met de steden van dien in de lant-palen, de steden des lants rontomme.
d Deuter. 3.12. Ios. 13.8. ende 22.4.
 
34 Ende de kinderen Gads 34 bouweden Dibon, ende Ataroth, ende Aroër.
34 D. sy verbouwden, sy bouwden weder op: alsoo in ’t volgende. Alle dese plaetsen waren gelegen aen de Oost-zijde van de Iordane, tusschen de riviere Arnon ende de Iordane.
 
35 Ende Atroth-Sophan, ende Iaëzer, ende Iogbeha:
36 Ende Beth-Nimra, ende Beth-Haran: vaste steden ende schaeps koyen.
37 Ende de kinderen Rubens bouweden Hesbon, ende Eleale: ende Kiriathaim.
38 Ende 35 Nebo, ende Baal-Meon, 36 verandert zijnde van name, ende Sibma: ende sy noemden de namen der steden, die sy bouwden, met [andere] namen.
35 Siet van dese stadt Deuter. 34.1. Ies. 15.2. Ier. 48.1. Anders was het oock de name van een berch.
36 Sy gavense andere namen (als volgt) om dat de voorige afgodisch waren: want Nebo ende Baal, beyde namen van afgoden waren: ende zijnder ontwijfelick soodanige meer geweest.
 
39 e Ende de kinderen Machirs, des soons van Manasse, 37 gingen nae Gilead, ende namen 38 dat in: ende 39 sy verdreven de Almoriten, die daer inne waren, uyt de besittinge.
e Genes. 50.23.
37 Ofte, waren gegaen, etc. ende hadden dat ingenomen: ende soo in ’t volgende vers.
38 Verstaet, een gedeelte van Gilead. Siet Deuter. 3.12, 13, ende aldaer op vers 15. Item Genes. 3.21. Dit deel van Gilead, ende Iaïrs plaetsen, streckten Noortwaert van de beke Iabbok nae Syrien toe.
39 Hebr. hy verdreef den Amoriter, etc. hy, te weten, Machir, dat is, sijne nakomelingen.
 
40 So gaf Mose Gilead aen Machir, den soon van Manasse: ende hy woonde daer in.
41 40 Iaïr nu, de soon van Manasse, ginck henen ende nam 41 haerlieder dorpen in: ende hy noemde die 42 Havvot-Iaïr.
40 Dese wort mede gerekent onder Manasse, om dat sijn bestevader gehijlickt was aen Machirs dochter. siet 1.Chro. 2.21, 22.
41 Der Gileaditen.
42 D. Iaïrs dorpen, vlecken, ofte hoeven. Siet Deut. 3.14.
 
42 Ende Nobah ginck henen, ende nam Kenath in, met hare 43 onderhoorige plaetsen, ende noemdese Nobah nae sijnen name.
43 D. vlecken, dorpen, stedekens, die tot Kenath, als de hooftstadt, gehoorden. Hebr. dochteren. Siet bov. 21. op vers 25. ende verg. 1.Chro. 2.23.

Einde Numeri 32