Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 31 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 31

1 ENde de HEERE sprack tot Mose, seggende:
2 Neemt de wrake der kinderen Israëls van de Midianiten: daerna sult ghy versamelt worden tot uwe volckeren.
3 Mose dan sprack tot het volck, seggende; Dat sich mannen uyt u ten strijde toerusten, ende datse tegen de Midianiten zijn, om de wrake des HEEREN te doen aen de Midianiten.
4 Van elcken stam onder alle stammen Israëls, sult ghy een duysent ten strijde senden.
5 Also werden gelevert uyt den duysenden Israëls duysent van elcken stam: twaelf duysent toegeruste ten strijde.
6 Ende Mose sondtse ten strijde, duysent van elcken stam; haer, ende Pinehas den sone Eleazars des Priesters ten strijde, met de heylige vaten, ende de trompetten des geklancks in sijne hant.
7 Ende sy streden tegen de Midianiten; gelijck als de HEERE Mose geboden hadde: ende sy doodden al wat mannelick was.
8 Daer toe doodden sy boven hare verslagene, de Koningen der Midianiten; Evi, ende Rekem, ende Zur, ende Hur, ende Reba, vijf Coningen der Midianiten: oock doodden sy met den sweerde Bileam, den sone Beors.
9 Maer de kinderen Israëls namen de wijven der Midianiten, ende hare kinderkens gevangen: sy roofden oock alle hare beesten, ende al haer vee, ende al haer vermogen.
10 Voorts alle hare steden met hare woon-plaetsen, ende alle hare borchten, verbrandden sy met vyer:
11 Ende sy namen al den roof, ende al den buyt; van menschen, ende van beesten.
12 Daerna brachten sy de gevangene, ende den buyt, ende den roof tot Mose, ende tot Eleazar den Priester, ende tot de vergaderinge der kinderen Israëls in het leger; inde vlacke velden Moabs, dewelcke zijn aen de Iordane van Iericho.
13 Maer Mose, ende Eleazar de Priester, ende alle Overste der vergaderinge, gingen uyt hen te gemoete; tot buyten voor het leger.
14 Ende Mose wert grootelicks vertoornt tegen de Bevelhebberen des heyrs, de hooft-lieden der duysenden, ende de hooft-lieden der honderden, die uyt den strijdt van die oorloge quamen.
15 Ende Mose seyde tot hen; Hebt ghy dan alle vrouwen laten leven?
16 Siet, dese waren door Bileams raet, den kinderen Israëls, om oorsake der overtredinge tegen den HEERE te geven, inde sake van Peor: waer door die plage wert onder de vergaderinge des HEEREN:
17 Nu dan, doodet al wat mannelick is, onder kinderkens: ende doodet alle vrouwe, die door byligginge des mans eenen man bekent heeft.
18 Doch alle de kinderkens van vrouwlick geslachte, die de byligginge des des mans niet bekent en hebben; laet voor ulieden leven.
19 Ende ghylieden legert u buyten het leger seven dagen: een yeder die eenen mensche gedoodt, ende een yeder die eenen verslagenen sult aengeroert hebben, sult u op den derden dach, ende op den sevenden dach ontsondigen, ghy, ende uwe gevangene.
20 Oock sult ghy alle kleedinge, ende alle gereetschap van vellen, ende alle geyten [hayren] werck, ende alle gereetschap van hout, ontsondigen.
21 Ende Eleazar de Priester seyde tot de krijchslieden, die tot dien strijt getogen waren; Dit is de insettinge der wet die de HEERE Mose geboden heeft.
22 Alleen het gout, ende het silver, het koper, het yser, het tin, ende het loot:
23 Alle dinck, dat het vyer lijdt, sult ghy door het vyer laten doorgaen, dattet reyn worde, evenwel sal ’t door het water der afsonderinge ontsondigt worden: maer al dat het vyer niet en lijdt, sult ghy door het water laten doorgaen.
24 Ghy sult oock uwe kleederen op den sevensten dach wasschen, dat ghy reyn wordet: ende daerna sult ghy in het leger komen.
25 Voorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
26 Neemt op de somme des buyts der gevangenen, van menschen, ende van beesten; ghy, ende Eleazar de Priester, ende de Hoofden van de vaderen der vergaderinge.
27 Ende deelt den buyt in twee helften tusschen de gene die den strijt aengegrepen hebben, die tot den krijch uytgegaen zijn; ende tusschen de gantsche vergaderinge.
28 Daerna sult ghy eene schattinge voor den HEERE heffen, van den oorloochs-mannen die tot desen krijch uytgetogen zijn, van vijf hondert eene ziele, uyt de menschen, ende uyt de runderen, ende uyt de eselen, ende uyt de schapen.
29 Van hare helft sult ghy het nemen, ende den Priester Eleazar geven ter heffinge des HEEREN.
30 Maer van de helft der kinderen Israëls sult ghy eenen gevangenen van vijftich nemen, uyt de menschen, uyt de runderen, uyt de eselen, ende uyt de schapen, uyt alle de beesten: ende ghy sultse den Leviten geven die de wacht des Tabernakels des HEEREN waernemen.
31 Ende Mose, ende Eleazar de Priester deden, gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
32 De buyt nu, het overschot des roofs, dat het krijchsvolck gerooft hadde, was; ses hondert-duysent, ende tseventich duysent, ende vijf duysent schapen:
33 Ende twee en tseventich duysent runderen:
34 Ende een en tsestich duysent eselen:
35 Ende der menschen zielen, uyt de wijven, die geene byligginge des mans bekent en hadden, alle zielen waren twee en dertich duysent.
36 Ende de helft [te weten] het deel der gener, die tot desen krijch uytgetogen waren, was, in getale, drie hondert duysent, ende dertich duysent, ende seven duysent, ende vijfhondert schapen.
37 Ende de schattinge voor den HEERE van schapen was, ses hondert, vijf en tseventich.
38 Ende de runderen waren ses en dertich duysent: ende hare schattinge voor den HEERE twee en tseventich.
39 Ende de eselen waren dertich duysent ende vijfhondert: ende hare schattinge voor den HEERE was een en tsestich:
40 Ende der menschen zielen waren sestien duysent: ende hare schattinge voor den HEERE twee en dertich zielen.
41 Ende Mose gaf Eleazar den Priester de schattinge der heffinge des HEEREN: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
42 Ende van der kinderen Israëls helft; welcke Mose afgedeelt hadde, vande mannen die gestreden hadden:
43 (Het halve deel nu der vergaderinge was uyt de schapen, drie hondert duysent, ende dertich duysent, seven duysent en vijf hondert.
44 Ende de runderen waren ses en dertich duysent:
45 Ende de eselen dertich duysent, ende vijf hondert:
46 Ende der menschen zielen sestien duysent.)
47 Van die helft, der kinderen Israëls, nam Mose eenen gevangenen uyt vijftich, van menschen, ende van beesten; ende hy gafse den Leviten, die de wacht van den Tabernakel des HEEREN waernamen, gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
48 Doe traden tot Mose de Bevelhebbers, die over de duysenden des heyrs waren; de Hooftlieden der duysenden, ende de Hooftlieden der honderden:
49 Ende sy seyden tot Mose; Uwe knechten hebben opgenomen de somme der krijchslieden, die onder onse hant geweest zijn: ende uyt ons en gebreeckt niet een man.
50 Daerom hebben wy eene offerhande des HEEREN gebracht, een yeder dat hy gekregen heeft, een gouden vat, een keten, ofte een armrinck, een vinger-rinck, een oor-rinck, ofte een afhangenden gordel, om voor onse zielen versoeninge te doen, voor het aengesicht des HEEREN.
51 So nam Mose, ende Eleazar de Priester, van hen het gout: alle wel gewrochte vaten:
52 Ende al het gout der heffinge, dat sy den HEERE offerden, was sestien duysent seven hondert ende vijftich sikels: vande Hooft-lieden der duysenden, ende van de Hooft-lieden der honderden.
53 Aengaende de krijchslieden, een yegelick hadde gerooft voor hem selven.
54 So nam Mose, ende Eleazar de Priester, dat gout vande Hooft-lieden der duysenden, ende der honderden: ende sy brachten ’t in de Tente der t’ samenkomste ter gedachtenisse voor de kinderen Israëls, voor het aengesichte des HEEREN.

Einde Numeri 31