Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 30 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 30

Wetten aengaende de geloften gedaen van een mans-persoon, verklarende datse gehouden moesten worden, vers 1, 2, etc. ofte van eene dochter des huysgesins, wanneerse gehouden moesten worden, 3. ofte niet, 5. oft van eene getrouwde vrouwe, wanneerse te houden waren, 6. ofte niet, 8. ofte van eene weduwe, ofte verstootene, ofte verlatene vrouwe, datse stant grijpen moesten, 9. wederom van eene getrouwde vrouwe, 10. Besluyt des capit. 16.
 
1 ENde Mose sprack tot de 1 Hoofden der stammen 2 der kinderen Israëls, seggende: Dit is de sake, die de HEERE geboden heeft:
1 De welcke waren een Overste uyt elcken stam. Siet bov. 1. vers 4. ende 16. ende de aent. daer op.
2 Den welcken elck hooft in sijnen stam de volgende ordinantie moeste aendienen.
 
2 a Wanneer een man den HEERE eene gelofte 3 sal belooft, ofte 4 eenen eedt sal gesworen hebben, 5 sijne ziele met eene verbintenisse verbindende, sijn woort en sal hy niet 6 ontheyligen: 7 nae alles dat uyt sijnen monde gegaen is, sal hy doen.
a Deuter. 23.21.
3 T.w. simpelick sonder eedt-sweeren, van yet vrywillichlick te sullen geven, ofte doen ter eere Godts. wat eene gelofte zy, siet Levit. 7. op vers 16.
4 T.w. sich door desen verplichtende, ende schuldich makende, van het te willen doen ofte laten.
5 Hebr. eenen bant op zijne ziele bindende. dat is, sich selven, ofte sijnen persoon: alsoo in ’t volgende. gelijck de lichamen gebonden worden met touwen, ende zeelen, om in een sekere plaetse te blijven, alsoo worden de zielen der menschen gebonden door belofte aen den HEERE gedaen, om aen ’t gene, datse belooft hebben, haer vast te houden.
6 D. tot schande, ende oorsake van lasteringe maken, met sijne belofte te breken.
7 Welverstaende, dat in sijn vermogen is, ende geoorloft, niet strijdende tegen de wet des HEEREN: hoedanige de gelofte was der gener die Paulum voorgenomen hadden te vermoorden. Actor. 23.14.
 
3 Maer als eene 8 vrouwe den HEERE eene gelofte sal belooft hebben: ende haer met eene verbintenisse in het huys hares vaders in hare jonckheyt sal verbonden hebben:
8 Verstaet hier niet eene getroude vrouwe, als ond. versen 6, 7, 8. maer eene vrouwelicke persoone, als eene jonge dochter die noch onder het gebiet hares vaders is, gelijck uyt dit vers, ende het laetste deses cap. can afgenomen worden: alsoo wort Maria de moeder des HEEREN, onder de vrouwen, ende eene vrouwe genaemt, Luc. 1.42. Gal. 4.4.
 
4 Ende haer vader hare gelofte, ende hare verbintenisse, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, 9 sal hooren, ende haer vader tegen haer sal stille swijgen; so sullen 10 alle hare geloften bestaen, ende alle verbintenisse, daer mede sy haer ziele verbonden heeft, sal bestaen.
9 D. ofte opentlick inwilligen, ofte door stilswijgen toelaten, want (gelijckmen seyt) die swijcht schijnt te consenteeren, ofte toe te stemmen.
10 D. sy sal moeten, al wat sy den HEERE belooft heeft, sonder nalaten, volbrengen.
 
5 Maer indien haer vader dat sal breken, 11 ten dage als hy ’t hoort, alle hare geloften, ende hare verbintenissen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, en sullen niet bestaen: maer de HEERE 12 sal ’t haer vergeven, want hare vader heeftse haer doen breken.
11 Verstaet hier uyt 2. dingen. 1. Dat de vader vernomen hebbende de geloften sijner dochter, hem niet lange en mochte bedencken, van die in te willigen, ofte af te seggen. 2. Dat de dochter, soo haest als haer vader hare geloften afgesproken hadde, nootsakelick van de selve moeste afstant doen. Verg. ond. vers 7, ende 8.
12 T.w. 1. datse soo onvoorsichtelick gelofte gedaen hadde, sonder haer vader te kennen, 2. datse gedwongen was hare gelofte na te laten. Alsoo ond. vers 8.
 
6 Doch indien sy 13 immers eenen man heeft, ende 14 hare geloften op haer zijn; ofte de uytsprake harer lippen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft:
13 Hebr. eenes mans zijnde zijn sal. dat is, met een man vastelick belooft, ofte getrouwt, ende volgens onder sijn gebiet staende. Siet dese maniere van spreken oock, ond. 36.3.
14 D. als sy eenige geloften tot haren laste sal hebben, die sy belooft heeft te volbrengen, ofte simpelick met solemnele woorden, ofte met byvoeginge van eenen eedt: als bov. vers 2. soo oock ond. vers 8, 10.
 
7 Ende haer man [dat] sal hooren, 15 ende ten dage als hy ’t hoort, tegen haer sal stille swijgen; so sullen hare geloften bestaen, ende hare verbintenissen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, sullen bestaen:
15 Verg. bov. de aent. op vers 5. ende siet het volgende vers.
 
8 Maer indien ’t haer man ten dage, als hy ’t hoorde, dat sal breken, ende hare gelofte, die op haer was, sal te niete maken, mitsgaders de uytsprake harer lippen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft; so sal ’t de HEERE haer vergeven.
9 Aengaende de gelofte eener 16 weduwe, ofte eener 17 verstootene: alles daer mede sy hare ziele verbonden heeft, sal over haer bestaen.
16 Welcker man, doe sy hare gelofte dede, overleden was, so datse hares selfs geworden zijnde de macht hadde, gelofte te doen, sonder yemant daer over te kennen.
17 Verstaet eene vrouwe, die eenen scheyt-brief ontfangen hebbende, van haren man verlaten is. Alsoo Levit. 21.7. Dese was oock hares selfs, om dat de man haer het recht, ende gebiet, het welcke hy over haer hadde gehadt, door de scheydinge gequiteert hadde. Hierom sulcke geloften moesten stant grijpen.
 
10 Maer indien sy ten huyse hares mans gelofte gedaen heeft; ofte met eenen eedt door verbintenisse hare ziele verbonden heeft;
11 Ende haer man [dat] gehoort, ende tegen haer stille sal geswegen hebben, dat niet brekende: so sullen alle hare geloften bestaen, mitsgaders alle verbintenisse, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, sal bestaen.
12 Maer indien haer man die dingen 18 gantschelick te niete maeckt, ten dage als hy ’t hoort; niets van al wat uyt hare lippen gegaen is, van hare gelofte, ende van de verbintenisse harer ziele, sal bestaen: haer man heeftse te niete gemaeckt, ende de HEERE sal ’t haer vergeven.
18 Hebr. te niete makende te niete maect. Alsoo ond. vers 15.
 
13 Alle gelofte, ende allen eedt der verbintenisse, om de ziele te verootmoedigen: die sal haer man bevestigen, ofte die sal haer man te niete maken.
14 Maer so haer man tegen haer van dage te dage 19 gantschelick stilswijgt, so bevesticht hy alle hare geloften, ofte alle hare verbintenissen, dewelcke op haer zijn: hy heeftse bevestigt, om dat hy tegen haer stille geswegen heeft, ten dage als hy ’t hoorde.
19 Hebr. stilswijgende stilswijgt.
 
15 Doch so hyse 20 gantschelick te niete maken sal, na dat hy ’t gehoort sal hebben: so 21 sal hy hare ongerechticheyt dragen.
20 Hebr. te niet makende sal te niet gemaeckt hebben. Te weten, niet op den selven dach, als hyse hoorde, maer eenen dach, ofte meer daer na.
21 D. sal hy schuldich zijn aen de straffe, de welcke verdient is door het breken der voorgemelte beloften. Siet van dese maniere van spreken, Levit. 5. op vers 1. Andere vertalen hier het Hebr. woort wechnemen; T.w. de ongerechticheyt der vrouwe, datse door het breken harer gelofte niet en sal schult hebben, noch strafbaer zijn. gelijck vers 5, 8, ende 12. vermelt wort.
 
16 Dat zijn de insettingen die de HEERE Mose geboden heeft, tusschen een man, ende sijne huysvrouwe; tusschen een vader, ende sijne dochter, zijnde in hare jonckheyt, ten huyse hares vaders.

Einde Numeri 30