Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 16

1 KOrah nu, de sone Iizhars, des soons Levi, nam tot sich soo Dathan als Abiram, sonen van Eliab, ende On, den sone van Peleth, sonen van Ruben.
2 Ende sy stonden op voor het aengesichte van Mose, mitsgaders twee hondert ende vijftich mannen uyt de kinderen Israëls: Oversten der vergaderinge, de geroepene der t’ samen-komste, mannen van name.
3 Ende sy vergaderden sich tegen Mose, ende tegen Aaron, ende seyden tot hen: ’T is te veel voor u; want dese gantsche vergaderinge, sy alle, zijn heylich, ende de HEERE is in ’t midden van hen: waerom dan verheft ghy-lieden u over de gemeynte des HEEREN?
4 Als Mose dit hoorde, so viel hy op sijn aengesichte:
5 Ende hy sprack tot Korah, ende tot sijne gantsche vergaderinge, seggende; Morgen-vroech dan sal de HEERE bekent maken, wie de sijne, ende de heylige zy, dien hy tot sich sal doen naederen: ende wien hy verkoren sal hebben, dien sal hy tot sich doen naederen.
6 Doet dit: neemt u wieroock-vaten, Korah ende sijne gantsche vergaderinge:
7 Ende doet morgen vyer daer in, legt reuckwerck daer op voor het aengesichte des HEEREN; ende ’t sal geschieden, dat de man, dien de HEERE verkiesen sal, die sal heylich zijn: ’t is te veel voor u, ghy kinderen van Levi.
8 Voort seyde Mose tot Korah: Hoort doch, ghy kinderen van Levi:
9 Ist u te weynich, dat de Godt Israëls u, vande vergaderinge Israëls heeft afgescheyden, om ulieden tot hem te doen naederen, om den dienst van des HEEREN Tabernakel te bedienen, ende te staen voor het aengesichte der vergaderinge, om hen te dienen?
10 Daer hy u, ende alle uwe broederen, de kinderen van Levi, met u heeft doen naederen, soeckt ghy nu oock het Priesterampt?
11 Daerom ghy, ende uwe gantsche vergaderinge, ghy zijt vergadert tegen den HEERE: want Aaron, wat is hy, dat ghy tegens hem murmureert?
12 Ende Mose schickte henen, om Dathan ende Abiram, de sonen Eliabs, te roepen: maer sy seyden; Wy en sullen niet op komen.
13 Ist te weynich, dat ghy ons uyt een lant, van melck ende honich vloeyende, hebt opgevoert, om ons te dooden in de woestijne, dat ghy oock u selven t’ eenemael over ons tot een Over-Heer maeckt?
14 Oock en hebt ghy ons niet gebracht in een lant, dat van melck ende honich vloeyt, noch ons ackers ende wijngaerden ten erfdeel gegeven: Sult ghy deser mannen oogen uytgraven? wy en sullen niet op komen.
15 Doe ontstack Mose seer, ende hy seyde tot den HEERE; Siet haer offer niet aen: ick hebbe niet eenen ezel van hen genomen, ende niet eenen van hen quaet gedaen.
16 Voorts seyde Mose tot Korah; Ghy, ende uwe gantsche vergaderinge, weest voor het aengesichte des HEEREN: ghy, ende sy, oock Aaron, op morgen.
17 Ende neemt een yeder sijn wieroockvat, ende legt reuckwerck daer in, ende brengt voor het aensichte des HEEREN, een yeder sijn wieroockvat, twee hondert ende vijftich wieroockvaten: oock ghy ende Aaron, een yeder sijn wieroockvat.
18 So namen sy, een yeder sijn wieroockvat, ende deden vyer daer in, ende leyden reuckwerck daer in: ende sy stonden voor de deure van de Tente der t’ samenkomste, oock Mose ende Aaron.
19 Ende Korah dede de gantsche vergaderinge tegens hen versamelen, aen de deure van de Tente der t’ samen-komste: Doe verscheen de heerlickheyt des HEEREN aen dese gantsche vergaderinge.
20 Ende de HEERE sprack tot Mose ende tot Aaron, seggende:
21 Scheydet u af uyt het midden van dese vergaderinge, ende ick salse als in een oogenblick verteeren.
22 Maer sy vielen op hare aengesichten, ende seyden; O Godt, Godt der geesten alles vleesches: een eenich man sal gesondigt hebben, ende sult ghy u over dese gantsche vergaderinge grootlicx vertoornen?
23 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
24 Spreeckt tot dese vergaderinge, seggende: Gaet op van rontomme der wooninge van Korah, Dathan, ende Abiram.
25 Doe stont Mose op, ende ginck tot Dathan, ende Abiram: ende achter hem gingen de Outsten van Israël.
26 Ende hy sprack tot de vergaderinge, seggende; Wijckt doch af van de tenten deser godtlooser mannen, ende en roert niets aen van ’t gene dat hare is: op dat ghy niet misschien verdaen en wordet in alle hare sonden.
27 So gingen sy op van de wooninge van Korah, Dathan, ende Abiram, van rontomme: maer Dathan ende Abiram gingen uyt, staende in de deure harer tenten, met hare wijven, ende hare sonen, ende hare kinderkens.
28 Doe seyde Mose; Hier aen sult ghy bekennen, dat de HEERE my gesonden heeft, om alle dese daden te doen: datse niet uyt mijn [eygen] herte en zijn.
29 Indien dese sullen sterven, gelijck alle menschen sterven, ende over hen eene besoeckinge sal gedaen worden, nae aller menschen besoeckinge; so en heeft my de HEERE niet gesonden.
30 Maer indien de HEERE wat nieuws sal scheppen, ende het aerd-rijck sijnen mont sal opdoen, ende verslindense met alles wat hare is, ende sy levendich ter hellen sullen nedervaren; als dan sult ghy bekennen, dat dese mannen den HEERE getergt hebben.
31 Ende het geschiedde, als hy ge-eyndigt hadde alle dese woorden te spreken; so wert het aerdrijck, dat onder hen was, gekloven:
32 Ende de aerde opende haren mont, ende verslondse met hare huysen; ende alle menschen, die Korah toebehoorden, ende alle de have.
33 Ende sy voeren neder, sy, ende alles wat hare was, levendich ter hellen: Ende de aerde overdecktese, ende sy quamen om uyt het midden der gemeynte.
34 Ende het gantsche Israël, dat rontom haer was, vlood voor haer geschrey: want sy seyden; Dat ons de aerde misschien niet en verslinde.
35 Daer toe ginck een vyer uyt vanden HEERE, ende verteerde die twee hondert ende vijftich mannen, die reuckwerck offerden.
36 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
37 Segt tot Eleazar, den sone Aarons des Priesters, dat hy de wieroockvaten uyt den brant opneme, ende stroyt het vyer verre wech: want sy zijn heylich:
38 [Te weten] de wieroockvaten van dese, die tegen hare zielen gesondigt hebben, datmen uytgereckte platen daer van make, tot een overtrecksel voor den altaer; want sy hebbense gebracht voor het aengesichte des HEEREN, daerom zijnse heylich: ende sy sullen den kinderen Israëls tot een teecken zijn.
39 Ende Eleazar, de Priester, nam de kopere wieroockvaten, die de verbrande gebracht hadden, ende sy recktense uyt tot een overtrecksel voor den altaer:
40 Ter gedachtenisse voor de kinderen Israëls; op dat niemant vreemts, die niet en zy uyt den zade Aarons, naedere om reuckwerck aen te steken voor het aengesichte des HEEREN: op dat hy niet en worde als Korah, ende sijne vergaderinge, gelijck als hem de HEERE door den dienst van Mose gesproken hadde.
41 Maer des anderen daechs murmureerde de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls tegen Mose ende tegen Aaron, seggende: Ghylieden hebt des HEEREN volck gedoodt.
42 Ende het geschiedde, als de vergaderinge haer versamelde tegen Mose ende Aaron, ende haer wendde nae de Tente der t’ samen-komste, siet so bedecktese die wolcke: ende de heerlickheyt des HEEREN verscheen.
43 Mose nu ende Aaron quamen tot voor de Tente der t’ samen-komste.
44 Doe sprack de HEERE tot Mose, seggende:
45 Maeckt u op uyt het midden van dese vergaderinge: ende ick salse verteeren, als in een oogenblick: doe vielen sy op hare aengesichten.
46 Ende Mose seyde tot Aaron; Neemt het wieroockvat, ende doet vyer daer in van den altaer, ende legt reuckwerck daer op, haestelick gaende tot de vergaderinge, doet over hen versoeninge: want een groote toorn is van voor het aengesichte des HEEREN uytgegaen, de plage heeft aengevangen.
47 Ende Aaron nam het, gelijck als Mose gesproken hadde, ende liep in ’t midden der gemeynte, ende siet, de plage hadde aengevangen onder den volcke: ende hy leyde reuckwerck daer in, ende dede versoeninge over het volck.
48 Ende hy stont tusschen de doode ende tusschen de levendige: also wert de plage opgehouden.
49 Die nu aen die plage gestorven zijn, waren veertien duysent ende seven hondert; behalven die gestorven waren om de sake van Korah.
50 Ende Aaron keerde weder tot Mose aen de deure van de Tente der t’ samen-komste: ende de plage was opgehouden.

Einde Numeri 16