Statenvertaling.nl

sample header image

Zacharia 14 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Zacharia 14

1 SIet, de dach komt den HEERE, dat uwen roof sal uytgedeylt worden in’t midden van u, [ô Ierusalem].
2 Want ick sal alle Heydenen tegen Ierusalem ten strijde versamelen, ende de Stadt sal ingenomen, ende de huysen sullen geplondert, ende de wijven sullen geschendt worden: ende de helft der Stadt sal uytgaen in de gevangenisse, maer het overige des volcks en sal uyt de Stadt niet uytgeroeyt worden.
3 Ende de HEERE sal uyttrecken, ende hy sal strijden tegen die Heydenen, gelijck ten dage als hy gestreden heeft, ten dage des strijts.
4 Ende sijne voeten sullen te dien dage staen op den olijf-berch, die voor Ierusalem leyt tegen’t oosten: ende de olijf-berch sal in tween gespleten worden nae’t oosten, ende nae’t westen, [so datter] eene seer groote valleye sal zijn: ende d’eene helft des berchs sal wijcken nae het noorden, ende de helft des selven nae’t zuyden.
5 Dan sult ghy-lieden vlieden [door] de valleye mijner bergen, (want dese valleye der bergen sal reycken tot Azal) ende ghy sult vlieden, gelijck als ghy vlodet voor de aerd-bevinge in de dagen Uzzia den Coninck van Iuda: dan sal de HEERE mijn Godt komen, [ende] alle de heyligen met u [ô HEERE].
6 Ende ’t sal te dien dage geschieden, datter niet en sal zijn het costelick licht, ende de dicke duysternisse.
7 Maer het sal een eenich dach zijn, die den HEERE bekent sal zijn, ’t en sal noch dach noch nacht zijn: ende het sal geschieden ten tijde des avonts, dat het licht sal wesen.
8 Oock sal het te dien dage geschieden, datter levendige wateren uyt Ierusalem vlieten sullen, de helft van die nae de oost-zee, ende de helft van die nae de achterste zee aen, sy sullen des somers, ende des winters zijn.
9 Ende de HEERE sal tot Coninck over de gantsche aerde zijn: Te dien dage sal de HEERE een zijn, ende sijn name een.
10 Dit gantsche lant sal rontom als een vlack velt gemaeckt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuydwaerts van Ierusalem: ende sy sal verhoocht ende bewoont worden in hare plaetse, van de poorte Benjamins af, tot aen de plaetse van de eerste poorte, tot aen de hoeck-poorte toe, ende [van] den toren Hananeël tot aen des Conincks wijn-backen toe.
11 Ende sy sullen daer in woonen, ende daer en sal geene verbanninge meer zijn, want Ierusalem sal seker woonen.
12 Ende dat sal de plage zijn daer mede de HEERE alle de volckeren plagen sal, die tegen Ierusalem crijch gevoert sullen hebben: Hy sal eenes yegelicken vleesch, daer hy op sijne voeten staet, doen uyt-teeren, ende eenes yegelicks oogen sullen uyt-teeren in hare hollen, ende yegelicks tonge sal in haren mont uyt-teeren.
13 Oock sal het te dien dage geschieden, datter een groot gedruys van den HEERE onder haer sal wesen, so dat sy een yeder sijnes naesten hant sullen aengrijpen, ende eenes yederen hant sal tegen de hant sijnes naesten opgaen.
14 Ende oock sal Iuda te Ierusalem strijden, ende ’t vermogen aller heydenen rontomme sal versamelt worden, gout ende silver, ende cleederen in groote menichte.
15 Alsoo sal oock de plage der peerden, der muylen, der kemelen, ende der eselen, ende aller beesten zijn, die in die selve heyrlegers geweest zijn sullen, gelijck gener plage geweest is.
16 Ende het sal geschieden, dat alle de overgeblevene van alle Heydenen, die tegen Ierusalem sullen gekomen zijn, die sullen van jaer tot jaer optrecken, om aen te bidden den Coninck, den HEERE der heyrscharen, ende om te vieren het feest der Loof-hutten.
17 Ende ’t sal geschieden, so wie van de geslachten der aerde niet en sal optrecken nae Ierusalem, om den Coninck den HEERE der heyrscharen te aenbidden, so en salder over haerlieden geen regen wesen.
18 Ende indien ’t geslachte der Egyptenaers, over de welcke [de regen] niet en is, niet en sal optrecken noch komen, so sal die plage [over haer] zijn, [met] de welcke de HEERE die heydenen plagen sal, die niet optrecken en sullen, om te vieren het feest der Loof-hutten.
19 Dit sal de sonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de sonde aller heydenen, die niet optrecken en sullen, om te vieren het feest der Loof-hutten.
20 Te dien dage sal op de bellen der peerden staen, DE HEYLICHEYT DES HEEREN: ende de potten in den huyse der HEEREN, sullen zijn, als de spreng-beckens voor den altaer:
21 Ia alle de potten in Ierusalem, ende in Iuda, sullen den HEERE der heyrscharen heylich zijn, so dat alle die offeren willen, sullen komen, ende van de selve nemen, ende in de selve coken: Ende daer en sal geen Canaaniter meer zijn in het Huys des HEEREN der heyrscharen te dien dage.

Einde Zacharia 14