Statenvertaling.nl

sample header image

Zacharia 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Zacharia 13

1 TE dien dage salder een fonteyne geopent zijn voor het huys Davids, ende voor de inwoonders van Ierusalem, tegen de sonde, ende tegen de onreynicheyt.
2 Ende het sal te dien dage geschieden, spreeckt de HEERE der heyrscharen, dat ick uytroeyen sal uyt den lande, de namen der Afgoden, datse niet meer gedacht en sullen worden: ja oock de propheten, ende den onreynen geest sal ick uyt den lande wech doen.
3 Ende het sal geschieden, wanneer yemant meer propheteert, dat sijn vader ende sijne moeder, die hem gegenereert hebben, tot hem sullen seggen, Ghy en sult niet leven, dewijle ghy valscheyt gesproken hebt in den name des HEEREN: ende sijn vader ende sijne moeder, die hem gegenereert hebben, sullen hem doorsteken, wanneer hy propheteert.
4 Ende het sal geschieden te dien dage, dat die propheten beschaemt sullen worden, een yegelick van wegen sijn gesichte, wanneer hy propheteert: ende sy en sullen geenen hayren mantel aendoen, om te liegen.
5 Maer hy sal seggen, Ick en ben geen propheet, ick ben een man die het lant bouwt, want een mensche heeft my [daer toe] geworven van mijner jeucht aen.
6 Ende so yemant tot hem seyt, Wat zijn dese wonden in uwe handen? so sal hy seggen, Het zijn [de wonden] daer mede ick geslagen ben [in] het huys mijner liefhebbers.
7 Sweert, ontwaeckt tegen mijnen Herder, ende tegen den man, die mijn metgeselle is, spreeckt de HEERE der heyrscharen: slaet dien herder, ende de schapen sullen verstroyt worden, maer ick sal mijne hant tot de cleyne wenden.
8 Ende het sal geschieden in den gantschen lande, spreeckt de HEERE, de twee deelen daer in sullen uytgeroeyt worden, [ende] den geest geven, maer het derde deel sal daer in over blijven.
9 Ende ick sal dat derde deel in ’t vyer brengen, ende ick sal het louteren, gelijckmen silver loutert, ende ick sal’t beproeven, gelijckmen gout beproeft: het sal mijnen Name aenroepen, ende ick sal het verhooren, ick sal seggen, Het is mijn volck, ende het sal seggen, De HEERE is mijn Godt.

Einde Zacharia 13