Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 5 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 5

1 ENde ghy menschen kint, neemt u een scherp mes; een scheermes der barbieren sult ghy u nemen: ’t welcke ghy sult laten gaen over u hooft, ende over uwen baert: daernae sult ghy u een weechschale nemen, ende die [hayren] deylen.
2 Een derden deel sult ghy in’t midden der stadt met vyer verbranden, nae dat de dagen der belegeringe vervullet worden: dan sult ghy een derden deel nemen, slaende met een sweert rontom het selve: ende een derden deel sult ghy inden wint stroyen; want ick sal het sweert achter hen uyt trecken.
3 Ghy sult oock weynige in getale daer van nemen, ende in uwe slippen binden.
4 Ende noch sult ghy van die nemen, ende die werpen in’t midden des vyers, ende sultse verbranden met vyer: daer uyt sal voortcomen een vyer tegen het geheele huys van Israël.
5 Alsoo seyt de Heere HEERE: Dit is Ierusalem, de welcke ick in ’t midden der Heydenen geset hebbe; ende landen rontom haer henen.
6 Doch sy heeft mijne rechten verandert in godtloosheyt meer dan de Heydenen, ende mijne insettingen meer dan de landen die rontom haer zijn: want sy hebben mijne rechten verworpen, ende in mijne insettingen, en hebben sy niet gewandelt.
7 Daerom seyt de Heere HEERE alsoo; Dewijle ghylieden dies meer gemaeckt hebt dan de Heydenen die rontom u zijn, in mijne insettingen niet gewandelt en hebbet, ende mijne rechten niet gedaen en hebbet, selfs nae de rechten der Heydenen die rontomme u zijn niet gedaen en hebbet:
8 Daerom seyt de Heere HEERE alsoo; Siet, ick [wil] aen u, ja Ick: want ick sal gerichten in’t midden van u oeffenen, voor de oogen van die Heydenen.
9 Ende ick sal oner u doen ’t gene ick niet gedaen en hebbe, ende desgelijcx ick voortaen niet doen en sal, om aller uwer grouwelen wille.
10 Daerom sullen de vaders de kinderen eten in ’t midden van u; ende de kinderen sullen hare vaderen eten: ende ick sal gerichten onder u oeffenen, ende sal al u overblijfsel in alle winden verstroyen.
11 Daerom [soo waerachtich als] ick leve, spreeckt de Heere HEERE; (om dat ghy mijn Heylichdom verontreynicht hebbet met alle uwe verfoeyselen, ende met alle uwe grouwelen) so ick oock niet daerom [u] verminderen, ende mijne ooge [u] niet verschoonen en sal, ende ick oock niet en sal sparen?
12 Een derde deel van u sal vande pestilentie sterven, ende sal door honger in ’t midden van u te niete worden, ende een derde deel sal in het sweert vallen rontom u: ende een derden deel sal ick in alle winden verstroyen, ende ick sal het sweert achter hen uyttrecken.
13 Also sal mijnen toorn volbracht worden, ende ick sal mijne grimmicheyt op hen doen rusten, ende my troosten: ende sy sullen weten, dat ick de HEERE in mijnen yver gesproken hebbe, als ick mijne grimmicheyt tegen hen volbracht sal hebben.
14 Daer toe sal ick u ter woestheyt, ende ter smaetheyt setten, onder de Heydenen, die rontom u zijn; voor de oogen van allen den genen, die voorby gaet.
15 So sal de smaetheyt, ende hoon, een onderwijs, ende ontsettinge den Heydenen zijn die rontom u zijn; wanneer ick over u gerichten in toorne, ende grimmicheyt, ende in grimmige straffen oeffenen sal: Ick de HEERE hebbe [het] gesproken.
16 Wanneer ick de boose pijlen des hongers tegen hen uytsenden sal, die ten verderve zijn sullen, die ick uytsenden sal om u te verderven; so sal ick den honger over u vermeerderen, ende u den staf des broots breken.
17 Ia honger, ende boos gedierte, die u van kinderen berooven sullen, sal ick over u senden; oock sal pestilentie, ende bloet onder u ommegaen; ende het sweert sal ick over u brengen: Ick de HEERE hebbe [het] gesproken.

Einde Ezechiël 5