Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 13

Godt beveelt den Propheet te propheteren tegen de valsche Propheten, ende hare loose plaesteringen, vers 1, etc. item tegen de valsche Prophetessen, ende hare armkussens ende hooft-decksels, 17.
 
1 ENde des HEEREN woort geschiedde tot my, seggende:
2 Menschen-kint, propheteert tegen de 1 Propheten Israels, 2 die propheteren: ende segt tot de gene, die 3 uyt haer herte propheteren; Hooret des HEEREN woort.
1 T.w. die daer in Chaldea waren onder de wechgevoerde Ioden, diese wijs maken wilden, datse in haer vaderlant haest wederkeeren souden. Siet van de selve oock, Ier. 29.8. Sy hadden oock hare metgesellen in Ierusalem, Ierem. 23.16, 17.
2 D. die het prophetisch ampt, doch valschelick, sich aentrecken.
3 Hebr. den Propheten uyt haer herte. D. die propheteren het gene dat uyt hare eygen goetduncken, oordeel, ende drijvinge voortkomt, ende niet van Godt. Sulcke Propheten worden geseyt valsche gesichten, ende de bedriegerye hares herten te propheteren, Ier. 14.14. hares herten gesichten te spreken, Ier. 23.16. Propheten te zijn van de bedriegerije hares herten, Ierem. 23.26. haren geest na te wandelen, hier in’t volgende vers Siet het tegendeel, Num. 16.28. ende de aenteeck. aldaer.
 
3 Soo seyt de Heere HEERE; Wee over die dwase Propheten: die 4 haren geest nawandelen, ende ’t gene sy 5 niet gesien en hebben!
4 D. haer eygen verstant, ende ingevinge volgen in’t voorstellen van hare gewaende prophetien. Vergel. de aenteeck. op ’t voorgaende vers.
5 T.w. dat hen in eenich gesichte van Godt vertoont soude zijn, om dat uyt sijnen naem den volcke te verkondigen. Het woort sien is dickwils aldus genomen, als Num. 24.4. Ies. 30.10. Thren. 2.14. ende hier ond. vers 6, 7, 8. Hier van worden de Propheten sienders genaemt. Siet 1.Sam. 9. op vers 9. ende 2.Chron. 9. op vers 29.
 
4 Uwe Propheten, ô Israël, zijn 6 als vossen inde woeste plaetsen.
6 Te weten, die in woeste, dorre, ende verlatene plaetsen zijnde, daer seer weynich te rooven is, seer gretich zijn, om het alderslechste, waerse’t krijgen konnen, op te snappen.
 
5 7 Ghy en zijt 8 inde bressen niet opgetreden, nochte en hebbet 9 den muer [niet] toegemuert voor het huys Israëls; om in den strijt te staen, 10 ten dage des HEEREN.
7 T.w. valsche Propheten.
8 ’T is een gelijckenisse genomen van den krijchs-handel, alwaer de kloecke soldaten sich in de bresse, die in de stadtmuer van den vyant gemaeckt is, moedichlick stellen, om den vyant daer uyt te houden: ’twelck de valsche Propheten moesten nagevolget hebben met gebeden tot Godt, ende de vermaningen tot de Gemeynte, om de oordeelen, ende straffen Godts af te keeren. siet de selve maniere van spreken, Psal. 106.23, 30. ende onder 22.30.
9 T.w. als hy gebroken was, Tis eene andere gelijckenisse genomen vande hoven, welcker heyningen ende mueren alsse beschadiget zijn van de wilde dieren, moeten versien zijn tegen nieuwen inval der selven. Siet van de selve gelijckenisse onder 22.30.
10 Verstaet den tijt, inden welcken de Heere de Chaldeen over den Israeliten uytsenden soude, om de selve te verderven. Dach des Heeren voor dach der straffe, ofte wrake. siet Iob 24. op vers 1.
 
6 11 Sy sien 12 ydelheyt, ende 13 leugenachtige voorsegginge, die daer seggen, De HEERE heeft gesproken, daer de HEERE haer niet gesonden en heeft: ende sy geven hope van het 14 woort te sullen bevestigen.
11 T.w. de valsche Propheten, die Ezechiel in de tweede persone toegesproken hadde vers 5. van de welcke hy nu spreeckt in de derde persoone, als oock boven vers 4. Siet van dergelijcke veranderinge in persoone, Iob 18. vers 4.
12 Siet bov. 12. op vers 24.
13 Hebr. voorsegginge des leugens.
14 Ofte, de sake, T.w. die sy als eene prophetie van Godt voortkomende, valschelick uytgegeven hebben.
 
7 15 En siet ghy niet een 16 ydel gesichte, ende spreket 17 eene leugenachtige voorsegginge, als ghy 18 segget, De HEERE spreeckt, daer 19 ick niet gesproken en hebbe?
15 Dese vrage versekert sterckelick.
16 Hebr. een gesichte der ydelheyt. alsoo bov. 12.24. siet de aenteeck.
17 Hebr. eene voorsegginge des leugens.
18 T.w. tot het volck.
19 Namelick, ick de Heere.
 
8 Daerom soo seyt de Heere HEERE, Om dat ghy lieden ydelheyt spreeckt, ende leugen siet: daerom, siet, 20 ick [wil] aen u, spreeckt de Heere HEERE.
20 Te weten, om u te straffen. Vergel. Ierem. 21.13. met d’aenteeck.
 
9 Ende 21 mijne hant sal zijn tegen de Propheten, die ydelheyt sien, ende leugen voorseggen; sy en sullen 22 inde vergaderinge mijnes volcks niet zijn, ende in het 23 schrift 24 van het huys Israëls niet geschreven worden, ende 25 in het lant Israëls niet komen: ende ghy sullet weten dat ick de Heere HEERE ben.
21 D. mijne kracht om te straffen, ende te verderven, alsoo Exod. 9.3. Iud. 2.15. 1.Sam. 12.15.
22 Alsoo wort het woort sod genomen Psal. 89.8. ende 111.1. De sin is, dat de valsche Propheten niet en souden onder Godts uytvercoren volck gerekent, nochte sijner geestelicker goederen mede deelachtich worden.
23 D. in’t register der ware kinderen Godts. Vergel. Exod. 32.32. ende de aenteeck. item Psal. 69.29. ende de aenteeck. Luc. 10.20. Apoc. 13.8. ende 17.8. ende 20.15. ende 21.27.
24 D. vande ware kercke niet bevonden worden.
25 D. in’t lant van Iuda niet wederkeeren uyt de Babylonische gevanckenisse: gelijck oock die onboetveerdich blijven, niet comen en sullen in’t Hemelsche Canaan.
 
10 Daerom, ja 26 daerom datse mijn volck 27 verleyden, 28 seggende, Vrede, daer geen vrede en is; ende [dat] 29 d’ een eenen 30 leemen-wandt bouwt, ende, siet, 31 de andere den selven 32 plaesteren met 33 loosen-kalcke:
26 Dese verdobbelinge geschiedt, om den sin te meer kracht te geven. siet dergelijcke Gen. 7. op vers 2. ende 14. op vers 10. Num. 3.9. ende Deut. 16.20. Ioel 3.14. ende de aenteeck.
27 T.w. alsoo, datse mijne dreygementen niet geloovet, mijne godtsdiensten niet suyverlick gehouden, ende mijne wetten, voorschrijvende de maniere des levens, niet gehoorsamet en hebben, Ierem. 28.15, 16.
28 D. hen wijsmakende, dat alle dingen wel waren, ende geene straffe en was te verwachten. Vergel. Ierem. 6.14. ende 28.9. ende ond. vers 16.
29 T.w. valsch Propheet.
30 D. een slecht, ende swack schutsel, om een huys vry te houden van geweldigen aenstoot, ende inbreucke. Verstaet de ydele, ende flatterende Prophetyen der verleyders, die sy het volck voorhielden, op datse de dreygementen, die Godt door de ware Propheten liet verkondigen, niet gelooven en souden.
31 T.w. valsche Propheten.
32 D. hielpen des eersten voorgestelde Prophetie door ydele, ende den menschen aengename schijnredenen te bevestigen, ende te volmaken.
33 Verstaet eene qualick gemaeckte, ofte getemperde materie van leem, ofte moorter, dat lichtelick afvalt, ende vergaet. Vergel. ond. 22.28.
 
11 Segt tot de gene die met loosen-kalcke plaesteren, dat 34 hy omvallen sal: daer sal een 35 overstelpende plasregen zijn; ende ghy, ô groote hagelsteenen, sullet vallen, ende eenen grooten stormwint, sal [hem] splijten.
34 T.w. de leemen wandt.
35 Verstaet hier door, ende het volgende, het gewelt der Chaldeen, ’twelck sich over Ierusalem, ende het geheele Coninckrijcke van Iuda grouwelick uytstorten soude. de selve gelijckenissen worden oock elders gebruyckt. Siet Ies. 25.4. Ier. 47.2. ond. 38.22.
 
12 Siet, als die wandt sal gevallen zijn; 36 sal dan niet tot u 37 geseyt worden, Waer is de plaesteringe, daer mede ghy geplaestert hebbet?
36 Dese vrage versekert sterckelick.
37 T.w. van de lieden, die voorbygaende, den inval van ’t huys sien sullen, ofte die daer van eenige kennisse sullen hebben.
 
13 Daerom alsoo seyt de Heere HEERE; Ia ick sal 38 [hem] door eenen grooten stormwint in mijne grimmicheyt splyten, ende daer sal een overstelpende plasregen zijn in mijnen toorn, ende groote hagelsteenen in [mijne] grimmicheyt, 39 om [dien] te verdoen.
38 T.w. dien leemen wandt.
39 Hebr. tot vernielinge.
 
14 So sal ick den wandt afbreken, dien ghy-lieden met loosen-kalcke geplaestert hebt, ende sal hem 40 ter aerde nederwerpen, dat 41 sijnen gront sal ontdeckt worden: also sal 42 [de stadt] vallen, ende 43 ghy sullet in’t midden van haer omkomen: ende ghy sullet weten, dat ick de HEERE ben.
40 Hebr. aen d’aerde doen genaken.
41 D. tot den gronde toe sal hy uytgeroeyt worden. Siet de selve maniere van spreken, Psal. 137.7. Mich. 1.16. Habac. 3.13. Vergel. 2.Sam. 22.16.
42 Namelick, Ierusalem.
43 T.w. ghy Ioden.
 
15 So sal ick mijne grimmicheyt tegen den wandt voortbrengen, ende tegen de gene die hem plaesteren met loosen kalcke: ende ick sal tot 44 u-lieden seggen, Die wandt en 45 isser niet [meer], nochte die hem plaesterden en 46 zijnder niet:
44 Verstaet de gene, die de valsche Propheten geloofden, ende van hare ydele ende toesmeeckende prophetien alle goet verwachteden.
45 D. hy is omgeworpen.
46 T.w. in’t leven. Siet Gen. 42. op vers 13. ende Prov. 12. op vers 7.
 
16 [Te weten] de Propheten Israëls die van Ierusalem propheteren, ende voor haer een gesichte 47 des vredes sien: daer geen vrede en is, spreeckt de Heere HEERE.
47 Siet bov. op vers 10.
 
17 Ende ghy, menschen kint, 48 set u aengesichte 49 tegen de dochteren uwes volcks, de welcke propheteren uyt haer herte: ende 50 propheteert tegen haer.
48 Siet bov. 6. op vers 2.
49 D. tegen de vrouwen uwes lantvolcx, die haer voor Prophetessen, ende waersegsters uytgevende, de menschen door enckele ydelheden, ende leugenen wijsmaeckten, dat Godt over hen niet vergramt en was, gelijck de ware Propheten leerden. Daer toe flatteerden ende stijfden sy de menschen in hare sonden, hen Godts genade, ende segen, hoewelse in de selve sonden voortgingen, toeseggende. om nu een yder daer van te versekeren, maeckten sy, soo eenige meynen, armkussens, ende hoofthuyven, de welcke sy den persoone, diese bedrogen, toestelden voor seker gewin, dat dese Prophetessen daer van trocken.
50 Siet bov. in dit cap. op vers 2.
 
18 Ende segt, Soo seyt de Heere HEERE; Wee [die vrouwen] die 51 kussens naeyen voor 52 alle oxelen der armen, ende maken 53 hooft-decksels voor het hooft 54 van alle stature, om de 55 zielen te jagen: sullet ghy de 56 zielen mijns volcks jagen, ende sullet ghy 57 u de 58 zielen 59 in’t leven behouden?
51 Sommige verstaen dit niet eygentlick, maer figuerlick, vande pluymstrijckerijen ende beloften van vrede ende ruste, andere verstaen ’t eygentlick, datse sulcke dingen maeckten, ende verkochten, om gebruyckt te worden van de gene die hare prophetien geloofden, tot een teecken, datse soo waerlick ruste, ende vrede in den lande souden hebben, als hare armen daer op gemackelick souden lenen, ende rusten.
52 Hebr. alle oxelen der handen. T.w. aller der gener, diese ten voorgemelden eynde souden willen koopen, ende gebruycken.
53 And. slaephuyven of overdeckselen. Dese dienden tot een teecken van altijt vasten ende gerusten slaep te sullen hebben.
54 D. van allen ouderdom, ofte hoochte. Sy passen hare guychelrye op alle soorten van menschen, kleyne, ende groote, om een yeder te verleyden, ende van elck een te trecken.
55 Ende alsoo te vangen. D. de menschen in’t tijdelicke, ende eeuwige verderf te brengen, mits de selve in grouwelicke afgoderye ende onboetveerdicheyt te stijven. Vergel. Prov. 6.26. ende de aenteeck.
56 Verstaet de redelicke ende onsterffelicke zielen.
57 Ofte voor u. D. u ten besten.
58 D. uwe persoonen. alsoo Genes. 9.5. op de woorden, uwer zielen.
59 D. voeden, ende onderhouden, mits oneerlick gewin te trecken van uwe valsche prophetien.
 
19 Ende sullet ghy my 60 ontheyligen by mijn volck, a voor hantvollen van gerste, ende voor stucken broots 61 om zielen te dooden die niet en souden sterven, ende om zielen 62 in’t leven te behouden die niet en souden leven, door u liegen tot mijn volck, dat 63 de leugen hoort?
60 Te weten, misbruyckende mijnen naem, als of ick u last gegeven hadde, door valsche prophetien mijn volck te verleyden. Vergel. Levit. 18. op vers 21.
a Mich. 3.5.
61 D. om door uwe voorseggingen den doot te verkondigen aen de gene, die niet en sullen sterven, om datse aen my gelooven, ende uwe waerseggingen verfoeyen.
62 D. het leven toe te seggen, die niet leven en sullen, om datse my afgaen, ende u aenhangen.
63 Te weten, uwen leugen, daer mede ghy het selve bedriegt.
 
20 Daerom, soo seyt de Heere HEERE; Siet, 64 ick [wil] aen uwe kussens, daermede ghy aldaer de zielen jaget nae 65 de bloemhoven, ende ick salse uyt uwe armen 66 wechscheuren: ende ick sal die zielen 67 los maken, de zielen die ghy jaget nae de bloemhoven.
64 Te weten, om die te scheuren, ende te verderven. Vergel. boven vers 8. ende de aenteeck.
65 Hebr. bloeyende [hoven]. te weten, inde welcke sy hare afgoden hadden, om die van toekomende dingen te vragen, ende die nae de selve dingen nieuwsgierich waren, daer henen aen te locken, om die te verleyden. Iesa. 65.3. And. op datse wechvliegen: Te weten, los zijnde van uwe bedriegelijcke kussens.
66 Ofte, wechrucken.
67 T.w. uyt de netten, daer in ghyse jaget, ofte uyt de kouwen, daer in ghyse gevangen houdet, op datse het verderf, het welcke ghy haer soecket aen te brengen, mochten ontkomen.
 
21 Daertoe sal ick uwe hooftdeckselen scheuren, ende mijn volck uyt uwe 68 hant redden, so datse niet meer in uwe hant en sullen zijn 69 tot eene jacht: ende 70 ghy sullet weten, dat ick de HEERE ben.
68 D. gewelt, ende macht. Siet Genes. 16. op vers 6.
69 T.w. als eene proye, om van u gejaget te worden.
70 T.w. ghy valsche Prophetessen, van de welcke gesproken is, bov. vers 17.
 
22 Om dat ghylieden het herte des rechtveerdigen [door] valscheyt hebbet 71 bedroeft gemaeckt, daer ick 72 hem geene 73 smerte aengedaen en hebbe: ende om dat ghy de 74 handen des godtloosen gestercket hebt, op dat hy sich van sijne boosen wech niet afkeeren en soude, dat ick hem in’t leven behielde.
71 T.w. hem dreygende met het tijdelicke, ende eeuwige verderf, om dat hy u niet en geloofde, nochte volchde.
72 T.w. den rechtveerdigen, ofte het selve. T.w. herte des rechtveerdigen.
73 T.w. mits hem door mijne straffen te dreygen: ja hebbe hem meer getroost met de belofte mijner genade.
74 D. in sijne afgoderye ende onboetveerdicheyt gestijft, ende moedich gemaeckt hebbet. Siet van dese maniere van spreken oock Iud. 9.24. ende de aenteeck. Sy wort oock in’t goede genomen, als Iud. 7.11. 1.Sam. 23.16. Ies. 35.3.
 
23 Daerom en sullet 75 ghy niet meer 76 ydelheyt 77 sien, nochte 78 waersegginge gebruycken: maer ick sal mijn volck uyt uwe hant redden, ende ghy sullet weten dat ick de HEERE ben.
75 Te weten, valsche Prophetessen.
76 Siet boven op vers 6.
77 T.w. overmits ghy omcomen sullet.
78 Ofte, met waersegginge omgaen. Hebr. waerseggende waerseggen, alsoo Deut. 18.10. 2.Reg. 17.17. ende 21.21. Siet van het woort waersegginge breeder, Prov. 16. op vers 10.

Einde Ezechiël 13