Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 12

Den Propheet wort van Godt bevolen, het heymelick vluchten, ende de gevanckelicke wechvoeringe des Conincks Zedekia, ende des volcks (weynige uytgesondert) in sijn persoon af te beelden, vers 1, etc. oock sijn broot eten ende water drincken met kommer ende angst, den Ioden tot een teecken, 17. Godt verwerpt het spottisch spreeckwoort der Ioden, ende voorseyt daer tegens eene haestige ende gewisse vervullinge sijner Prophetyen, 21.
 
1 VOorder geschiedde des HEEREN woort tot my, seggende:
2 Menschen kint, ghy 1 woont in’t midden van 2 een a wederspannich huys, dewelcke oogen hebben om te sien, ende 3 niet en b sien, c ooren hebben om te hooren, ende 4 niet en hooren, want sy zijn een wederspannich huys.
1 T.w. in Chaldea onder de Ioden, die met den Coninck Ioiachin uyt haer vaderlant in Babylonien wechgevoeret waren, onder de welcke, hoewel Godt de sijne hadde, bov. 11.16, 17. etc. nochtans blijckt uyt dese plaetse, dat harer vele ongeloovige, ende moetwillige waren.
2 Siet boven 2. op vers 5. alsoo in’t volgende.
a Ezech. 2.3. ende 5, 6, 7, 8. ende 3.26, 27.
3 T.w. inwendichlick door den geest, om te bemercken, wat straffen sy selve geleden hebben, ende andere noch te verwachten stonden, ten eynde datse hen bekeeren souden. Vergel. Ies. 6.9. ende 42.18.
b Iesa. 6.9. Ierem. 5.21.
c Ierem. 5.21.
4 D. niet en gelooven, nochte gehoorsaem en zijn, nae alle de vermaningen, ende dreygementen, die Godt door sijne Propheten hen gedaen heeft.
 
3 5 Daerom ghy menschen kint, maeckt u 6 gereetschap van vertreckinge; ende vertreckt by dage 7 voor hare oogen: ende ghy sult vertrecken 8 van uwe plaetse tot een 9 ander plaetse voor hare oogen, 10 misschien sullen sy het 11 mercken, 12 hoewelse een wederspannich huys zijn.
5 Om datse niet en willen sien, nochte hooren, sal ick hen noch een ander teecken voorhouden.
6 T.w. een maelken, ofte kofferken, staf, reysmantel, schoenen, ofte, ander reys-tuych. Vergel. Matt. 10.9, 10. Andere verstaen den huysraet, als bedde, bulster, stoelen, tafelen, kisten, tresooren, etc.
7 D. alsoo datset met haren oogen aenschouwen. want de Heere wilde dese wechgevoerde, door het gene, dat de Prophete openbaerlick doen soude, een seker teecken geven van ’tgene sekerlick dien van Iuda, ende Ierusalem in korten wedervaren soude, overmits sy niet en geloofden, dattet qualick met hen gaen soude, ja hoopten haest daer henen weder te keeren. Ierem. 28.3. scheldende den Prophete Ieremiam, door wiens vermaninge sy sich in Chaldeen hadden laten wechvoeren.
8 T.w. daer ghy woont.
9 T.w. daer ghy in de selve stadt niet gewoont en hebt: ende dat om u allesins te schicken nae de wijse van doen der gener die waerlick verhuysen, ende vele wooningen plegen te doorloopen, het welcke den volcke tot een teecken moeste zijn, dat de Coninck Zedekia met de sijne haest souden moeten verhuysen uyt Iuda ende Ierusalem, ende gevanckelick wechgevoert worden nae Babel.
10 Hy gebruyckt dit woordeken, om den Propheet in twijfelinge te laten van de vruchtbare uytkomste deses teeckens, op dat hy leeren soude te vreden te zijn, met alleen zijn bevel nae te komen. Het schijnt oock dat hy in den Prophete wat goede hope wil opwecken, om hem tot neersticheyt op te scherpen.
11 Te weten, hoe ickse om hare wederspannicheyt straffen wil.
12 Dat is, niet tegenstaende datse seer moetwillich, ende ongehoorsaem zijn, soo datter niet veel beteringe aen is te verwachten, nochtans sal ick dit sichtbaer teecken hen voorstellen, tot harer meerdere overtuyginge. And. om datse een wederspannich huys zijn. Alsoo soude Godt de reden aenwijsen, om de welcke van der Ioden bekeeringe niet veel te verwachten en was. Ofte, mogelick sullense sien, dat is, in haer herte overtuycht worden, datse een wederspannich huys zijn, nae dien sulcke straffen haren volcke sullen overkomen, ende sy door de hare in de welcke sy staken, noch niet gebetert en wierden.
 
4 Ghy sult dan uwe 13 gereetschap by dage voor hare oogen uyt brengen, 14 als de gereetschap der gener die vertrecken: daer na sult ghy in 15 den avont uytgaen voor hare oogen, 16 gelijck sy uytgaen, die vertrecken.
13 T.w. daer van in ’t voorgaende vers gesproken is.
14 Hebr. als de gereetschap der vertreckinge. D. diemen mede neemt in’t vertrecken, verhuysen, ofte verreysen.
15 Het schijnt dat de Prophete gelast is eerst sijn gereetschap uyt te brengen in een plaetse voor sijn huys binnen den muer zijnde, ende daer na den muer door te breken ende in donckeren met het selve wech te gaen. Tot een teecken dat de Ioden souden soecken heymelick te ontkomen, ende dat de Coninck Zedekias met sijne krijchs-luyden des nachts uyt Ierusalem trecken, ende vluchten soude, gelijck oock geschiet is, 2.Reg. 25.4. Ierem. 39.4. ende 52.7. Avont is hier voor den nacht genomen. siet Iob 7. op vers 4.
16 Hebr. nae de uytgangen der vertreckinge. D. nae de wijse van het uytgaen der gener, die eenige reyse aennemen.
 
5 17 Doorgraeft u den wandt voor hare oogen: ende brengt daer door 18 [uwe gereetschap] uyt.
17 T.w. om te beteeckenen, dat de Coninck Zedekia de mueren der stadt soude laten breken, om door de breucke met sijne krijchs-lieden uyt het perijckel te komen. Siet de vervullinge. 2.Reg. 25.4. Ierem. 52.7.
18 Dit is hier ingevoegt uyt het voorgaende 4. vers ende uyt het volgende 7.
 
6 19 Voor hare oogen sult ghyse op de schouderen dragen, in donckeren sult ghyse uytbrengen; 20 u aengesichte sult ghy bedecken, dat ghy het lant niet en siet: want ick hebbe u den huyse Israëls tot een 21 wonderteecken gegeven.
19 Siet bov. op vers 3.
20 Dit beteeckent dat de Coninck Zedekia soo snellick, ende verslagen soude vluchten, om de handen der Chaldeen te ontkomen, dat hy het lant door het welcke hy vluchtede qualick soude sien. Daer na dat Zedekia sijn gesichte benomen soude worden, door de verblindinge sijner oogen, alsoo dat hy ’t lant van Babilonien niet sien en soude, Siet de vervullinge, 2.Reg. 25.7. Ierem. 39.7. ende 52.11. Oock is bedeckinge van ’t aengesichte een teecken geweest van schande, ende droefheyt diemen alreede heeft, ende van swaricheyt, die te verwachten is. Vergel. 2.Sam. 15. op vers 30. Esth. 7.8. Ierem. 14.3.
21 T.w. om te beteeckenen dat toekomende was: namelick den onderganck des Conincks Zedekia, ende der stadt Ierusalem. alsoo onder vers 11. ende 24.24. Vergel. Psal. 71.7. met d’ aenteeck.
 
7 Ende ick dede alsoo, gelijck als my bevolen was; ick bracht mijn gereetschap uyt by dage, als de gereetschap 22 der gener die vertrecken: daerna inden avont doorgroef ick my den wandt 23 metter hant; ick bracht-24 se uyt in donckeren, [ende] ick droegse op de schouder voor hare oogen.
22 Hebr. der vertreckinge.
23 D. niet met eenige ysere instrumenten, ende openbaer gewelt, maer als met eene dieflicke behendicheyt, ende stilheyt, tot een teecken, dat de Coninck Zedekia met sijn geselschap souden soecken heymelick de handen der Chaldeen te ontvlieden. Siet 2.Reg. 25.4.
24 T.w. de reysgereetschap.
 
8 Ende des morgens geschiedde het woort des HEEREN tot my, seggende:
9 Menschen kint, Heeft niet het huys Israëls, het wederspannich huys, tot u geseyt, 25 Wat doet ghy?
25 D. wat wilt zijn, dat ghy aldus op eene vreemde maniere in haeste verhuyst?
 
10 Segt tot hen, Alsoo seyt de Heere HEERE: 26 Dese last is [tegen] den 27 Vorst te Ierusalem, ende het gantsche huys Israëls, dat in het midden van 28 haer is.
26 D. dese prophetie, die u door het teecken mijner verhuysinge voorgestelt wort. Siet 2.Reg.9. op vers 25. ofte aldus, dese last is [tegen] den Vorst, tegen Ierusalem, etc.
27 D. den Coninck Zedekiam. De sin is, dat de last, dien hy op sijne schouderen droech, een teecken was van den last der grooter elenden, die korts over den Coninck, sijne Heeren ende het gantsche volck komen souden.
28 T.w. de Ioden die binnen Ierusalem woonden, ofte, de stadt Ierusalem, in de welcke Ioden ende Israeliten vergadert waren.
 
11 Segt, Ick ben ulieder 29 wonderteecken: gelijck als ick 30 gedaen hebbe, alsoo sal 31 hen gedaen worden: sy sullen door 32 wechvoeringe inde gevanckenisse 33 henen gaen.
29 Siet boven op vers 6.
30 T.w. met dese gereetschap aldus te dragen, om te verhuysen.
31 Namelick den Coninck van Iuda, ende sijn volck.
32 Ofte, vertreckinge.
33 T.w. nae Babel. Siet de vervullinge hier van 2.Reg. 25.
 
12 Ende de 34 Vorst, die in ’t midden van 35 hen is, sal 36 [de gereetschap] op den schouder dragen 37 in donckeren, ende hy sal d uytgaen; sy sullen door den 38 wandt graven, om [hem] daer door uyt te brengen: hy sal sijn 39 aengesichte bedecken, op op dat hy met d’ooge de aerde niet en sie.
34 Namelick de Coninck Zedekia, van den welcken in ’t voorgaende 10. vers gesproken is.
35 Dat is, van die van Ierusalem, ende gantsch Iuda.
36 T.w. die ter verreysinge noodich is, als bov. vers 4.
37 Vergel. bov. vers 4, 6, 7.
d 2.Reg. 25.4.
38 D. muer: vergel. boven het vers 5.
39 Vergel. bov. het vers 6.
 
13 e Ick sal oock mijn net over hem 40 uytspreyden, dat hy in mijn jacht-garen gegrepen worde: ende ick sal hem brengen in Babylonien, het lant der Chaldeen; oock en sal hy dat 41 niet sien, hoewel hy daer sterven sal.
e Ezech. 17.20.
40 T.w. door de Chaldeessche krijchs-lieden, die hem inde vlucht zijnde najagen, ende vangen sullen. Siet van de vervullinge, 2.Reg. 25.5, 6. ende vande maniere van spreken, Iob 19. op vers 6.
41 T.w. om dat door een gestreken oordeel de oogen te vooren hem sullen verblint worden, 2.Reg. 25.7.
 
14 Ende 42 alle die rontom hem zijn [tot] sijner hulpe, ende alle sijne 43 benden sal ick in 44 alle winden f verstroyen: ende ick sal 45 het sweert achter hen uyt trecken.
42 T.w. die den Coninck Zedekiam in sijne vlucht vergeselschapten. siet de vervullinge hier van 2.Reg. 25.5. Verstaet oock de Egyptenaren, die den Coninck te vooren inde belegeringe te hulpe gecomen waren, Ierem. 37.6. item, die na de doot van Gedalia in Egypten gevluchtet waren, Ier. 42.16, 17, 18. ende 43.5, 6, 7. etc.
43 Het woort beteeckent eygentlick vleugelen, ende hier, benden, ende scharen van krijchs-volck. alsoo ond. 17.21. ende 39.10.
44 Siet bov. 5. op vers 10.
f Ezech. 5.10, 12.
45 Siet bov. 5. op vers 2.
 
15 Also sullen 46 sy weten, 47 dat ick de HEERE ben, wanneer ickse onder de Heydenen verspreyden ende haer inde landen verstroyen sal.
46 Siet bov. 5. op vers 13.
47 Siet bov. 6. op vers 7.
 
16 Doch ick sal van 48 hen 49 weynige lieden doen overblijven vanden sweerde, vanden honger, ende vande pestilentie: op datse alle 50 hare grouwelen 51 vertellen onder de Heydenen, daer henen sy komen sullen; ende 52 sy sullen weten, dat ick de HEERE ben.
48 T.w. van de Ioden, ende andere Israeliten, die in Ierusalem, ende daer buyten onder malkanderen vermenget waren.
49 Hebr. lieden van getal. D. weynige lieden, diemen lichtelick tellen kan. Siet Gen. 34. op vers 30.
50 Tegen de eerste, ende de tweede tafel. siet van de selve, 2.Reg. 16.3, 4. etc. ende 21.2, 3. etc. 2.Chro. 33.2, 3. etc. ende 36.14, 16.
51 T.w. niet slechts alleen met woorden, maer oock met de daet harer verstroyinge in alle omliggende landen, waer door sy als op een tonneel gestelt souden worden tot een openbaer bewijs van Godts wrake tegen de sonde.
52 T.w. niet alleen de Ioden, bevindende metter daet, dat ick warachtich, rechtveerdich, ende een vyant der sonden ben, maer oock de Heydenen, onderricht zijnde van de Ioden, ende siende de rechtveerdige plagen, daermede Godt hare sonden strafte.
 
17 Daerna geschiedde het woort des HEEREN tot my, seggende:
18 Menschen kint, 53 Ghy sult u broot eten met beven, ende u water sult ghy met beroerte, ende met commer drincken.
53 T.w. om te beteeckenen, de benaeuwtheyt, vreese, ende verslagentheyt, daer toe de Ioden in Ierusalem, ende over al in ’t lant gebracht souden worden. Vergel. bov. 4.16.
 
19 Ende ghy sult tot het volck 54 des lants seggen: Alsoo seyt de Heere HEERE, vande inwoonderen Ierusalems, in het lant Israëls; Sy sullen haer broot 55 met commer eten, ende haer water sullense met g verbaestheyt drincken: 56 om dat 57 haer lant woest sal worden 58 van sijne volheyt, van wegen het gewelt aller der gener die daer in woonen,
54 Namelick, van Chaldeen. Hy verstaet de Ioden, ende Israeliten, die daer als gevangene woonden. Desen wast seer profijtelick te hooren, hoe ’t noch met Ierusalem vergaen soude. want het was hen leet, verleydet zijnde door de valsche Propheten, datse door den raet Ieremie haer vaderlant verlaten, ende sich haren vyanden overgegeven hadden.
55 D. seer becommert, verslagen, ende verbaest zijnde over de onverwachte, ende vreeselicke elenden, die hen seffens sullen overvallen.
g Ezech. 4.16.
56 D. op datse daer uyt verstaen mochten, dat niet alleen de stadt belegert, maer oock het gantsche lant verwoest soude worden.
57 Verstaet het lant van Ierusalem. T.w. daer in dese stadt gelegen was, ende daer over sy heerscheschede.
58 D. van het gene daer het vol van is, alsoo Psal. 24.1. Verstaet allerley overvloet, ende rijckdom, die vanden vyant wechgenomen soude worden.
 
20 Ende de bewoonde steden sullen woest worden, ende het lant sal een wildernisse zijn, ende ghy sult weten, dat ick de HEERE ben.
21 Wederom geschiedde het woort des HEEREN tot my, seggende:
22 Menschen kint, wat is dit voor een 59 spreeckwoort [dat] 60 ghy lieden hebbet inden lande Israëls, seggende: De dagen sullen verlenget worden, ende al het 61 gesichte sal vergaen.
59 Het Hebreeusch woort beteeckent hier een gemeen seggen, met weynige woorden vele beteeckenende, ende den meesten deel der lieden soo bekent, dattet hen met de eerste occasie stracks op de tonge comt. Siet 1.Sam. 10.12. ende 24.14. ende ond. 18.2.
60 T.w. die onder u met mijne dreygementen den spot houdet.
61 De sin van dit spreeckwoort is, datse met de voorsegginge der Propheten, rakende haren onderganck, niet te doen en hadden, overmits Godt nae sijne lanckmoedicheyt den tijt vande aenkomste hares verderfs, dien de Propheten kort maeckten, verlengen soude, ofte dat hare prophetien nemmermeer en souden waerachtich bevonden worden.
 
23 Daerom segt tot hen; Alsoo seyt de Heere HEERE: Ick sal dit spreeckwoort doen ophouden, dats’et niet meer ten spreeckwoorde gebruycken en sullen in Israël: maer spreeckt tot hen, 62 De dagen zijn nae by gekomen, ende 63 het woort van 64 yeder gesichte.
62 D. den tijt van haren onderganck.
63 D. de Prophetie, van hare uytroeyinge door de Chaldeen.
64 D. den inhout, de uytvoeringe van elcke prophetie, rakende u voorseyde verderf.
 
24 Want geen 65 ydel gesichte, en salder meer wesen, nochte 66 vleyende waersegginge, in ’t midden van ’t huys Israëls.
65 D. valsche ende leugenachtige voorsegginge. Alsoo Thren. 2.14. ond. 13.6, 7. Zach. 10.2. ydelheyt voor valscheyt. Siet Iob 31. op vers 5.
66 Hebr. glatte, ofte, des genen die glat is, te weten, van monde, door vleyinge, ende schoon spreken. Vergel. Prov. 5.3. ende 26.28. ende de aenteeck. Hy spreeckt van de valsche Propheten, die den waren Propheten tegenspraken, ende het volck met soete, ende aengename voorseggingen in haer ongeloove, afgoderye, ende quaet leven voedden. And. slibberige. D. twijfelachtige.
 
25 Want ick ben de HEERE: ick sal spreken; het woort, dat ick sal spreken, sal gedaen worden, [de tijt] en 67 sal niet meer 68 uytgestelt worden: want in 69 uwe dagen, ô wederspannich huys, sal ick een woort spreken, ende het selve doen, spreeckt de Heere HEERE.
67 Want de belegeringe Ierusalems door Nebucadnezar is corts daer na gevolgt.
68 Hebr. eygentlick vertrocken, of, vertogen.
69 D. in u leven.
 
26 Voorder geschiedde het woort des HEEREN tot my, seggende:
27 Menschen kint, siet, die vanden huyse Israëls seggen: Het gesichte, dat hy siet, is 70 voor vele dagen: ende 71 hy propheteert van tijden, die verre zijn.
70 D. voor langen tijt, eer het vervult sal worden, so dat de straffe op onse dagen niet aencomen en sal. Sy en loochenen niet openbaerlick de waerheyt der prophetie, maer om sich selven in slaep te wiegen, stellense de selve lange uyt.
71 Sy meynen den Propheet Ezechiel.
 
28 Daerom segt tot hen: Alsoo seyt de Heere HEERE; Geene mijner woorden en sullen meer uytgestellet worden: Het woort, ’t welck ick gesproken hebbe, dat sal gedaen worden, spreeckt de Heere HEERE.

Einde Ezechiël 12