Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 47 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jeremia 47

Prophetye tegen de Philistijnen, Tyriers, Zidoniers ende andere, die aen de zee gelegen waren.
 
1 HEt woort des HEEREN, dat tot den Propheet Ieremia geschiedde, tegen de Philistijnen: eer dan 1 Pharao 2 Gaza 3 sloech.
1 Sommige meynen dat Pharao Necho, al by ’t leven van Iosia, der Philistijnen lant soude hebben ingenomen, ende behouden tot de aenkomste Nebucadnezars toe, eer hy d’eerste mael optrock nae Carchemis, waer van hier gepropheteert wort. siet bov. 46.2. alsoo soude Ieremia dit gepropheteert hebben ter tijt als Iosia noch in fleur was.
2 Siet bov. 25.9, 20. ende Iud. 1. op vers 18. ende 16. op vers 1. ende Am. 1.6.
3 Verg. bov. 46.13.
 
2 Soo seyt de HEERE; Siet, 4 wateren komen op van’t Noorden, ende sullen worden tot eene overloopende beke, ende overloopen het lant ende de 5 volheyt van dien, de 6 stadt ende die daer in woonen: ende de 7 menschen sullen schreeuwen, ende alle de inwoonders des lants sullen huylen;
4 Verst. het groot ende schricklick Babylonisch krijgsheyr. (siet dese meniere van spreken Ies. 8.7.) gelijck doorgaens in dese Prophetien door ’t Noorden Babel verstaen wort: vergel. insonderheyt bov. cap. 25.9, etc. hoewel eenige meynen (uyt vers 1.) dat Pharao Necho dit alles gedaen hebbe, als hy uyt Syrien van ’t Noorden na den doot ende de nederlage Iosiae weder quam nae ’t Suyden.
5 D. al watter in is. Vergel. Psal. 24.1. ende 89.12. ende 104.24.
6 Als bov. 46.8.
7 Hebr. mensch ende inwoonder.
 
3 Van wegen het geluyt van ’t geklater der 8 hoeven 9 sijner a 10 stercke [peerden], van wegen het geraes sijner wagenen, [ende] het bolderen sijner b raderen: De vaders en sien niet om nae de kinderen, van wegen de 11 slappicheyt der handen:
8 D. der clauwen.
9 Des vyants.
a Ierem. 4.13. ende 6.23.
10 Siet van ’t Hebr. woort Psal. 22. op vers 13. alsoo bov. 8.16. ende ond. 50.11.
b Ies. 5.28.
11 D. vermits hare moedeloosheyt. siet 2.Sam. 4. op vers 1.
 
4 Van wegen den dach, dieder komt om alle Philistijnen te verstooren, 12 om c Tyrus ende Zidon allen overgeblevenen helper af te snijden: want de HEERE sal de Philistijnen, het overblijfsel des 13 Eylants van 14 Caphtor, verstooren.
12 And. om met, ofte, neffens Tyrus (Hebr. Tsor) ende Zidon, allen overgeblevenen helper uyt te roeyen. Vergel. bov. 25.22. ende 27.3. Ezech. capp. 26. 27. 28. ende siet van dese beyde steden, Iosu. 19. op vers 29. ende Gen. 10. op vers 15. Hebr. allen overgeblevenen die helpt.
c Ierem. 25.22.
13 D. contreye, aen ofte over de middellantsche zee gelegen. hier van is verscheyden gevoelen: het kan zijn dat dit lant tusschen Egypten van Patros af, ende der Philistijnen lant, gelegen zy geweest. Siet Psal. 72. op vers 10.
14 Siet Gen. 10.14. Deut. 2.23. Amos 9.7.
 
5 15 Kaelheyt is op Gaza gekomen; d 16 Askelon is uytgeroeyt, [met] het overblijfsel hares dals: hoe lange sult ghy u selven e insnijdingen maken?
15 D. d’inwoonders van Gaza sullen sich cael scheeren tot teecken van rouwe: alsoo van ’t insnijden. Siet bov. 16. op vers 6.
d Ierem. 25.20.
16 Gelegen in de leegte aen de zee. Siet Iud. 14. op vers 19.
e Deut. 14.1. Ier. 16.6
 
6 ô Wee, ghy 17 sweert des HEEREN, 18 hoe lange en sult ghy niet stille houden? 19 vaert in uwe scheyde, rustet ende weest stille.
17 Vergel. bov. 25. op vers 29. ende Ezech. 21.8, 9, etc. sommige nemen dit als een klachte der Philistijnen over hare elende.
18 D. hoe lange sal ’t dueren, eer ghy stille houdet.
19 Hebr. wort versamelt, versamelt u. D. geeft u weder in het decksel uwer scheyde, van het gebruyck deses woorts, siet Psal. 26. op vers 9.
 
7 20 Hoe soudt ghy stille houden? De HEERE heeft doch den [sweerde] bevel gegeven: tegen Askelon, ende tegen de Zee-haven, aldaer heeft 21 hy ’t bestelt.
20 Dit zijn de woorden des Propheets.
21 De Heere heeft den sweerde aldaer sijne plaetse ende tijt verordineert, om te woeden. Vergel. Mich. 6.9. ende Ezech 25.16. Zephan. 2.5, 6.

Einde Jeremia 47