Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jeremia 11

Godt laet sijn verbondt met Israël door den Propheet uytroepen, vers 1, etc. straft de voorige, ende tegenwoordige verbontbrekinge van Israël ende Iuda, door veelvoudige afgoderie, 8. daerom hy een groot ende onvermijdelick ongeluck over hen wil brengen, 11, 16, 17. verbiedt den prophete voor haer te bidden, 14. klaecht over des volcx huychelsche Godts-diensten, ende sorgloosheyt, 15. De Propheet klaegt voor Godt over de moortdadige conspiratie sijner lantslieden van Anathoth, tegen hem, ende begeert Godts wrake, die hem Godt voorseyt, 18.
 
1 HEt woort, dat tot Ieremia geschiedt is, vanden HEERE, seggende:
2 1 Hooret ghylieden de woorden deses verbonts, ende spreket tot de 2 mannen van Iuda, ende tot de inwoonders van Ierusalem.
1 Ghy Ieremia, ende andere mijne vroome Propheten, ende Priesteren die noch onder den volcke overich zijt, (als sommige dit nemen) hoort dit, ende draegt het daer na den volcke voor.
2 Hebr. man. siet bov. 4. op vers 3. alsoo ond. vers 9.
 
3 3 Segt dan tot hen; Soo seyt de HEERE, de Godt Israëls: a Vervloeckt zy de 4 man, die niet en 5 hoort de woorden deses verbonts,
3 Ghy Ieremia.
a Deut. 27.26. Gal. 3.10.
4 D. de mensche, ofte, een yeder. als Psal. 1.1. ende elders dickwils. Siet Iob 12. op vers 10.
5 D. die der wet Godts niet gehoorsaem en is.
 
4 Dat ick uwen vaderen geboden hebbe ten dage als ickse uyt Egypten-lant; uyt den b 6 yser oven, uytvoerde, seggende, c Zijt mijner 7 stemme gehoorsaem, ende doet 8 de selve, nae alles dat ick u lieden gebiede: so sult ghy my tot een 9 volck zijn, ende ick sal u tot eenen Godt zijn.
b Deut. 4.20.
6 Siet Deut. 4. op vers 20.
c Levit. 26.3, 12.
7 D. woorden, geboden.
8 T.w. woorden des verbonts, als vers 3. ende ond. vers 6.
9 Als bov. cap. 7.23.
 
5 Op dat ick den d eedt bevestige, dien ick uwen vaderen gesworen hebbe; hen te geven een lant, 10 vloeyende van melck ende honich, als het is te desen dage: Doe antwoordde ick ende seyde, 11 Amen, ô HEERE.
d Deut. 7.12.
10 Siet Exod. 3. op vers 8.
11 Siet Num. 5. op vers 22. ende Deut. 27.15. etc.
 
6 Ende de HEERE seyde tot my; Roept alle dese woorden uyt in de steden van Iuda, ende in de straten van Ierusalem, seggende: Hooret de woorden deses verbonts, ende doet de selve.
7 Want ick hebbe uwe vaderen 12 eernstelick betuygt, 13 ten dage als ickse uyt Egypten-lant opvoerde, tot op desen dach; e 14 vroech op zijnde ende betuygende, seggende: Hoort nae mijne stemme.
12 Hebr. betuygende betuygt.
13 D. van der tijt aen.
e Iere. 7.13, 25.
14 Siet bov. cap. 7. op vers 13.
 
8 Maer sy en hebben niet gehoort, noch hare f oore geneycht, maer hebben gewandelt, een yegelijck nae het g 15 goetduncken van 16 haerlieder boos herte: daerom 17 heb ick over hen gebracht alle de 18 woorden deses verbonts, dat ick geboden hebbe te doen, maer sy niet gedaen en hebben.
f Iere. 7.26.
g Iere. 3.17. ende 7.24. ende 9.14.
15 Siet Iere. 3. op vers 17.
16 Het boos herte van hen allen.
17 D. sal ick sekerlick over hen brengen.
18 T.w. de bygevoegde dreygementen, D. gedreygde straffen. siet daer van Levit. 26. ende Deu. 28.
 
9 Voorts seyde de HEERE tot my: Daer is eene 19 verbintenisse bevonden onder de mannen van Iuda, ende onder de inwoonders van Ierusalem.
19 Ligue, conspiratie, t’samensweeringe, om quaet te doen, regelrecht strijdende tegen het verbont, datse met my gemaeckt ende besworen hebben.
 
10 Sy zijn weder gekeert tot de ongerechticheden harer 20 voorvaderen, die mijne woorden geweygert hebben te hooren; ende 21 sy hebben andere Goden na-gewandelt, om die te dienen: het huys Israëls ende het huys Iuda hebben mijn verbont 22 gebroken, dat ick met hare vaderen 23 gemaeckt hebbe.
20 Die inde woestijne, ende voorts in de volgende tijden ongehoorsaem geweest zijn.
21 Als boose nakomelingen van hare boose voorvaderen.
22 Ofte, vernieticht.
23 Siet Gen. 15. op vers 17, 18.
 
11 Daerom seyt de HEERE alsoo; Siet ick sal een 24 quaet over hen brengen, uyt het welcke sy niet en sullen konnen 25 uytcomen: als sy dan tot my sullen h roepen, en sal ick nae hen niet hooren.
24 D. straffe, ongeluck, elende, etc. als vers 12.
25 D. haer selven daer uyt redden. Vergel. Mich. 2.3.
h Prov. 1.28. Iesa. 1.15. Iere. 14.12. Ezech. 8.18. Mich. 3.4.
 
12 Dan sullen de steden van Iuda, ende d’inwoonders van Ierusalem henen gaen, ende roepen tot de Goden, die sy geroockt hebben: maer sy en sullense 26 gantsch niet konnen verlossen ter tijt hares 27 quaets.
26 Hebr. verlossende niet verlossen.
27 Dat ick over haer brengen sal. vers 11. alsoo vers 14, 17, 23.
 
13 Want i 28 [nae] ’t getal uwer steden, zijn uwe Goden geweest, ô Iuda: ende [nae] ’t getal der straten van Ierusalem hebt ghylieden altaren gestelt voor die 29 Schaemte; altaren, om den Baal te roocken.
i Iere. 2.28.
28 Als bov. cap. 2.28.
29 D. den schandelicken Afgodt Baal. siet bov. cap. 3. op vers 24.
 
14 30 Ghy dan, en k bidt niet voor dit volck, ende en heft geen geschrey noch gebedt voor hen op: want ick en sal niet hooren, ter tijt als sy over haer quaet tot my sullen roepen.
30 ô Ieremia.
k Ier. 7.16. ende 14.11.
 
15 31 Wat heeft mijn 32 beminde in 33 mijn huys [te doen], dewijle 34 sy die 35 schendelicke daet 36 [met] velen doet, ende 37 het heylige vleesch van u geweken is? 38 wanneer ghy quaet [doet], dan springt ghy op van vreuchde.
31 Vergel. de maniere van spreken met 2.Sam. 16.10. ende d’aenteeck. aldaer.
32 T.w. dit volck, (het Hebr. woort staet in’t manlick geslacht, maer de volgende woorden in’t vrouwelicke) dat sich alsoo noemt, ofte des beroemt, dat het mijn beminde volck is: ofte, Godt noemtse soo, niet tegenstaende hare ondanckbaerheyt, van wegen sijn verbondt, dat hy met hen ende hare vaderen gemaeckt, ende de weldaden, die hy haer bewesen hadde. Vergel. ond. 12.7, 8. Rom. 3.3. ende 11.28. Sommige verstaen hier door, den Propheet Ieremiam, ende andere dienstknechten Godts, die dagelijcx in den Tempel tot dit boose volck propheteerden, vergel. bov. 7.2. als of Godt seyde: Wat hebben mijne knechten meer in den Tempel by dit wederspannich volck te doen om haer te onderwijsen, ofte voor haer te bidden? Siet vers 14.
33 Den Tempel: als of Godt seyde: Wat loopense veel in den Tempel, daerse doch soo vol aller boosheyt zijn?
34 Verstaet, de dochter mijns volcx, ofte de stadt Ierusalem, D. d’inwoonders.
35 And. grove schendelickheyt, om dat het Hebr. woort, beteeckenende een grouwelick feyt, ofte, aenslach, (siet Prov. 31. op vers 16.) hier een letter meer heeft, als ordinaris, dienende tot verswaringe van de beteeckeninge, vergel. Psal. 3. op vers 3. verst. hier door, de grouwelicke afgoderie, waer van vers 13. etc.
36 T.w. met vele Afgoden, als bov. vers 13. ofte, men kan ’t duyden op de menichte, ofte grooten hoop der gener, die dese grouwelen bedreven, aldus: dewijl haerder vele dese schendelicke daet bedrijven: sommige stellen in plaetse van met vele, [ja selfs] de Groote. Vergel. Ezech. 8.11. ende 23.39.
37 Hebr. het vleesch der heylicheyt, ofte, des heylichdoms, zijn van u geweken, ofte, sullen van u wijcken. gelijck het woort, vleesch, by ons in’t getal van velen niet gebruycklick en is, alsoo wort het oock in den Hebr. Bybelschen text niet meer als eens (Prov. 14.30.) in’t getal van velen gebruyckt. de sin is, alle uwe offerhanden, ô Ierusalem, en deugen niet meer, ghy en doet geen heylich offer meer, om dat ghy alles met uwe boosheyt ontheylicht. Sommige verstaen t aldus, Dat Godt haer dreyge, de tijt zy voorhanden, datse om hare godtloosheyt gestraft ende uyt haer lant verjaegt zijnde, in den Tempel niet meer en sullen konnen komen, noch offeren, noch hare vrolicke maeltijden van het vleesch der offerhanden houden, gelijck sy nu deden, doch met eene grouwelicke ontheyliginge van Godts heylige insettingen, daerom haer Godt uyt sijn huys ende lant verstooten soude. sommige verstaen door het heylige vleesch, de oprechte Israëliten, die uytwendich ende inwendich besneden waren.
38 Ofte, want [in] uwe boosheyt, etc. And. wanneer u quaet (D. uwe straffe, elende) [voorhanden is, ofte door mijne Propheten voorseyt ofte gedreygt wort] dan verheucht ghy u. D. ghy veracht mijne dreygementen soo seer, dat ghy oock, als tot mijnen spijt, des te meer vreuchde bedrijft, om te toonen dat ghy der niet op en past.
 
16 De HEERE hadde uwen naem genoemt, eenen groenen olijfboom, schoon van 39 lieflicke vruchten: [maer nu] heeft hy met een geluyt van een groot 40 geroep een 41 vyer om 42 den selven aengesteken, ende sijne 43 tacken 44 sullen verbroken worden.
39 Hebr. vrucht van gedaente.
40 Vergel. Ezech. 1.24.
41 Verstaet de verwoestinge, ’t verderf ende de verteeringe van lant ende luyden, door de Babyloniers.
42 Olijfboom. And. een vyer heeft sijne bladeren aengesteken.
43 Ofte, scheuten, looten, spruyten.
44 And. sullen sy verbreken.
 
17 Want de HEERE der heyrscharen, die u heeft m 45 geplant, heeft een 46 quaet over u uytgesproken: om der boosheyt wille des huyses Israëls, ende des huyses Iuda, die sy onder hen bedrijven, om my 47 te vertooornen, roockende den Baal.
m Iere. 2.21.
45 Als eenen olijfboom: gelijck in’t voorgaende vers geseyt is.
46 Het verderf door de Babyloniers.
47 Ofte, tot toorn te verwecken.
 
18 De 48 HEERE nu heeft’et my te kennen gegeven, dat ick ’t wete: Doe 49 hebt ghy my hare handelingen doen sien.
48 Als ick in eenvoudicheyt mijn beroep waernam, volgens Godes last, ende op geen quaet en dachte.
49 Dit spreeckt Ieremia tot Godt, dien hy als getuyge neemt, dat hy hier van niets en spreeckt uyt menschelicke suspicien ofte affecten, maer alleen uyt de Godtlicke openbaringe, door een gesichte. Vergel. ond. 24.1.
 
19 Ende ick was als een lam, [als] een osse, die geleydt wort 50 om te slachten: want ick en wiste niet dat sy 51 gedachten tegen my dachten, [seggende;] Laet ons 52 den boom met sijne 53 vrucht verderven, ende laet ons hem uyt den 54 lande der levendigen uytroeyen, dat sijn naem niet meer gedacht en worde.
50 Ter slachtinge, om geslacht te worden, datmen hem slachte.
51 D. boose aenslagen ende practijcken tegen my voor hadden.
52 T.w. den Propheet Ieremia, met sijne leere, ofte Prophetie.
53 Hebr. eyg. broot, D. spijse, ende voorts, vrucht, als die ter spijse dient.
54 Siet Psal. 27. op vers 13.
 
20 Maer, ô HEERE der heyrscharen, ghy 55 rechtveerdige Richter, n die de 56 nieren ende het herte proeft; laet my uwe wrake 57 van hen sien: want aen u heb ick mijne twist-sake 58 ontdeckt.
55 Hebr. Richter der gerechticheyt, ofte, die gerechticheyt richtet.
n 1.Sam. 16.7. 1.Chron. 28.9. Psal. 7.10. ende 26.2. Apoc. 2.23.
56 De innerste ende verborgene gedachten ende bewegingen. Siet Iob 19. op vers 27. ende Psal. 7. op vers 10.
57 Die ghy van hen sult nemen, ofte, aen hen doen.
58 Als mijnen Advocaet ende Richter voorgedragen, ende bevolen.
 
21 Daerom, soo seyt de HEERE van de mannen van 59 Anathoth, die uwe 60 ziele soecken, seggende: En propheteert niet in den Name des HEEREN, op dat ghy van onse handen niet en stervet.
59 Siet bov. cap. 1.1.
60 Nae u leven staen. siet Exo. 4. op vers 19. ende 2.Sam. 4. op vers 8.
 
22 Daerom, soo seyt de HEERE der heyrscharen; Siet ick sal 61 besoeckinge over hen doen: De jongelingen sullen door ’t sweert sterven, hare sonen ende hare dochteren sullen van honger sterven.
61 D. haer straffen. Siet Gen. 21. op vers 1.
 
23 Ende sy en sullen geen 62 overblijfsel hebben: want ick sal een quaet brengen over de mannen van Anathoth, [in] 63 het jaer harer besoeckinge.
62 D. niemant salder van hen overblijven, sy sullen alle omkomen ende uytgeroeyt worden. welverstaende, so sy haer niet en bekeeren.
63 Ofte, [te weten] het jaer harer besoeckinge, D. harer straffe. alsoo ond. 23.12. etc.

Einde Jeremia 11