Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 29 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 29

1 DIt nu is de sake, die ghy hen doen sult, om haer te heyligen, dat sy my het Priester-ampt bedienen: Neemt een Varre, het jonck eenes runts, ende twee volkomene rammen:
2 Ende ongesuert broot, ende ongesuerde koecken met olye gemengt, ende ongesuerde vladen, met olye bestreken: van tarwen meel-bloeme sult ghy de selve maken.
3 Ende ghy sultse in eenen korf leggen, ende sultse in den korf toebrengen, met den varre, ende de twee rammen.
4 Alsdan sult ghy Aaron ende sijne sonen doen naederen aen de deure der Tente der t’ samen-komste: ende ghy sultse met water wasschen.
5 Daerna sult ghy de kleederen nemen, ende Aaron den rock, ende den mantel des Ephods, ende den Ephod, ende den borst-lap aendoen: ende ghy sult hem omgorden met den konstelicken riem des Ephods.
6 Ende ghy sult den hoet op sijn hooft setten: de kroone der heylicheyt sult ghy aen den hoet setten.
7 Ende ghy sult de salf-olye nemen, ende op sijn hooft gieten: also sult ghy hem salven.
8 Daer na sult ghy sijne sonen doen naederen, ende sult hen de rocken doen aentrecken.
9 Ende ghy sultse met den gordel omgorden, [namelick] Aaron ende sijne sonen, ende ghy sult haer de mutsen opbinden, op dat sy het Priester-ampt hebben tot eene eeuwige insettinge: Voorts sult ghy Aarons hant vullen, ende de hant sijner sonen.
10 Ende ghy sult den varre nae by brengen voor de Tente der t’ samen-komste: ende Aaron ende sijne sonen sullen hare handen op des varren hooft leggen.
11 Ende ghy sult den varre slachten voor het aengesichte des HEEREN: voor de deure der Tente der t’ samen-komste.
12 Daerna sult ghy van het bloet des varren nemen, ende met uwen vinger op de hoornen des altaers doen, ende al het bloet sult ghy uyt gieten aen den bodem des altaers.
13 Ghy sult oock al het vette nemen, ’t welck het ingewant bedeckt, ende het net over den lever, ende beyde nieren, ende ’tvet dat aen de selve is: ende ghy sultse aensteken op den Altaer.
14 Maer het vleesch des varren, ende sijn vel, ende sijnen dreck, sult ghy met vyere verbranden, buyten het leger: het is een sond-offer.
15 Daerna sult ghy den eenen ram nemen, ende Aaron ende sijne sonen sullen hare handen op des rams hooft leggen:
16 Ende ghy sult den ram slachten: ende ghy sult sijn bloet nemen, ende rondom op den altaer sprengen.
17 Ende den ram sult ghy in sijne deelen deylen: ende ghy sult sijn ingewant ende sijne schenckelen wasschen, ende op sijne deelen, ende op sijn hooft leggen.
18 Also sult ghy den geheelen ram aensteken op den Altaer: het is een brant-offer den HEERE, tot eenen liefelicken reuck, het is een vyeroffer den HEERE.
19 Daerna sult ghy den anderen ram nemen: ende Aaron ende sijne sonen sullen hare handen op des rams hooft leggen.
20 Ende ghy sult den ram slachten, ende van sijn bloet nemen, ende doen ’t op het [rechter] oor-lapken Aarons, ende op het rechter oor-lapken sijner sonen, desgelijcx op den duym harer rechter hant, ende op den grooten tee hares rechteren voets: ende dat bloet sult ghy op den Altaer sprengen rondom henen.
21 Dan sult ghy nemen van het bloet, dat op den altaer is, ende van de salf-olye, ende ghy sult op Aaron ende op sijne kleederen sprengen, ende op sijne sonen, ende op de kleederen sijner sonen met hem: op dat hy geheylicht zy, ende sijne kleederen, oock sijne sonen, ende sijner sonen kleederen met hem.
22 Daerna sult ghy van den ram nemen het vette, mitsgaders den steert, oock het vette dat het ingewant bedeckt, ende het net des levers, ende de beyde nieren, met het vette dat aen de selve is, ende de rechter schouder: want het is een ram der vul-offeren.
23 Ende een bolle broots, ende een koecke geolyet broots, ende een vlade: uyt den korf der ongesuerde [brooden], die voor ’t aengesichte des HEEREN zijn sal.
24 Ende legtse alle op de handen Aarons, ende op de handen sijner sonen: ende beweegtse ten beweeg-offer voor het aengesichte des HEEREN.
25 Neemtse daerna van hare hant, ende steecktse aen op den Altaer, op het brand-offer, tot eenen lieflicken reuck voor het aengesichte des HEEREN, het is een vyer-offer den HEERE.
26 Ende neemt de borst van den ram der vul-offeren, die Aarons is, ende beweegt hem ten beweeg-offer voor het aengesichte des HEEREN: ende ’t sal u ten deele zijn.
27 Ende ghy sult de borst des beweeg-offers heyligen, ende de schouder des hef-offers, die beweegt, ende die opgeheven sal zijn, van den ram des vul-offers, van ’t gene dat Aarons, ende van ’t gene dat sijner sonen is.
28 Ende ’t sal Aarons ende sijner sonen zijn, tot een eeuwige insettinge van wegen de kinderen Israëls, want het is een hef-offer: ende het hef-offer van wegen de kinderen Israëls sal zijn van hare danck-offeren; haer hef-offer sal voor den HEERE zijn.
29 De heylige kleederen nu die Aarons sullen geweest zijn, sullen sijner sonen na hem zijn, op datmense in de selve salve, ende datmen hare hant in de selve vulle.
30 Seven dagen salse aentrecken die uyt sijne sonen in sijne plaetse Priester sal worden: die in de Tente der t’ samen-komste gaen sal, om in het heylige te dienen.
31 Ghy sult den ram der vullinge nemen, ende ghy sult sijn vleesch in de heylige plaetse sieden.
32 Aaron nu ende sijne sonen sullen deses rams vleesch eten, ende ’t broot dat in den korf sal zijn, by de deure der Tente der t’ samen-komste.
33 Ende die sullen die dingen eten met dewelcke de versoeninge sal gedaen zijn, om hare hant te vullen, [ende] om haer te heyligen: maer een vreemde en salse niet eten, want sy zijn heylich.
34 Ende indien daer [wat] over blijven sal van het vleesch der vul-offeren, ofte van dit broot, tot aen den morgen: so sult ghy het overgeblevene met vyere verbranden, ’t en sal niet gegeten worden, want het is heylich.
35 Ghy sult dan Aaron ende sijne sonen alsoo doen, nae alles wat ick u geboden hebbe, seven dagen sult ghy hare hant vullen.
36 Ghy sult oock ’sdaechs eenen varre des sond-offers bereyden, tot de versoeningen, ende ghy sult den altaer ontsondigen, mits doende de versoeninge over hem: ende ghy sult hem salven, om hem te heyligen.
37 Seven dagen sult ghy versoeninge doen voor den altaer, ende sult hem heyligen: alsdan sal dien altaer eene heylichheyt der heylicheden zijn, al wat den altaer aen-roert sal heylich zijn.
38 Dit nu is het dat ghy op den Altaer bereyden sult, twee lammeren, die jarich zijn, ’sdaechs, geduerichlick.
39 Het eene lam sult ghy des morgens bereyden: maer het ander lam sult ghy bereyden tusschen de twee avonden.
40 Met een tiende deel meel-bloeme, gemengt met een vyerendeel van een Hin gestootene olye, ende tot dranck-offer een vierde-deel van een Hin wijns, tot het eene lam.
41 Het ander lam nu sult ghy bereyden tusschen twee avonden: ghy sult daer mede doen gelijck met den morgen-spijs-offer, ende gelijck met den dranck-offer des selven, tot eenen lieflicken reuck, het is een vyer-offer den HEERE.
42 ’T sal een geduerich brand-offer zijn by uwe geslachten aen de deure der Tente der t’ samen-komste voor het aengesichte des HEEREN: aldaer sal ick met u lieden komen, dat ick aldaer met u spreke.
43 Ende daer sal ick komen tot de kinderen Israëls: op dat sy geheylicht worden door mijne heerlickheyt.
44 Ende ick sal de Tente der t’samen-komste heyligen, mitsgaders den altaer: Ick sal oock Aaron ende sijne sonen heyligen, op dat sy my het Priester-ampt bedienen.
45 Ende ick sal in ’t midden der kinderen Israëls woonen: ende ick sal haer tot eenen Godt zijn.
46 Ende sy sullen weten, dat ick de HEERE hare Godt ben, die haer uyt Egypten-lande uytgevoert hebbe, op dat ick in ’t midden van hen woonen soude: Ick ben de HEERE hare Godt.

Einde Exodus 29