Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 17 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Exodus 17

1 DAer na tooch de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls nae hare dach-reysen uyt de woestijne Sin, op het bevel des HEEREN; ende sy legerden haer te Raphidim: daer nu en was geen water voor het volck om te drincken.
2 Doe twistede het volck met Mose ende seyden, Geeft ghy lieden ons water dat wy drincken: Mose dan seyde tot hen, Wat twist ghy met my? waerom versoeckt ghy den HEERE?
3 Doe nu het volck aldaer dorstede nae water, so murmureerde ’t volck tegen Mose, ende ’t seyde: Waer toe hebt ghy ons nu uyt Egypten doen optrecken, op dat ghy my, ende mijne kinderen, ende mijn vee, van dorste dedet sterven?
4 So riep Mose tot den HEERE, seggende: Wat sal ick desen volcke doen? daer feylt niet veel aen of sy sullen my steenigen.
5 Doe seyde de HEERE tot Mose: Gaet henen voor het aengesichte des volcx, ende neemt met u uyt de Outste van Israël: ende neemt uwen staf in uwe hant, daer mede ghy de Riviere sloecht, ende gaet henen.
6 Siet, ick sal aldaer voor u aengesichte op den rotzsteen in Horeb staen, ende ghy sult op den rotzsteen slaen, so sal daer water uytgaen, dat het volck drincke: Mose nu dede alsoo voor de oogen der Outsten van Israël.
7 Ende hy noemde den name dier plaetse Massa ende Meriba, om den twist der kinderen Israëls, ende om dat sy den HEERE versocht hadden, seggende, Is de HEERE in’t midden van ons, ofte niet?
8 Doe quam Amalek ende streedt tegen Israël in Raphidim.
9 Mose dan seyde tot Iosua, Kiest ons mannen, ende treckt uyt, strijdt tegen Amalek: morgen sal ick op des heuvels hoochte staen, ende de staf Godes sal in mijne hant zijn.
10 Iosua nu dede als Mose hem geseyt hadde, strijdende tegen Amalek: doch Mose, Aaron, ende Hur clommen op de hoochte des heuvels.
11 Ende het geschiedde, terwijle Mose sijne hant ophief, so was Israël de stercxte: maer terwijlen hy sijne hant neder liet, so was Amalek de stercxte.
12 Doch Mose handen werden swaer, daerom namen sy eenen steen, ende leyden dien onder hem, dat hy daer op sate: ende Aaron ende Hur onder-stutteden sijne handen, d’een op dese, d’ ander op d’ ander [zijde.] Also waren sijne handen gewisse, tot dat de Sonne onder ginck.
13 Also dat Iosua den Amalek, ende sijn volck krenckte door de scherpte des sweerts.
14 Doe seyde de HEERE tot Mose, Schrijft dit ter gedachtenisse in een boeck, ende legt het in de ooren van Iosua: dat ick de gedachtenisse van Amalek geheel uytdelgen sal van onder den hemel.
15 Ende Mose bouwde eenen altaer, ende hy noemde sijnen name de HEERE is mijn baniere.
16 Ende hy seyde, Dewijle de hant op den throon des HEEREN is, so sal de oorloge des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslachte tot geslachte.

Einde Exodus 17