Statenvertaling.nl

sample header image

Ezra 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezra 10

1 ALs Ezra alsoo badt, ende als hy [dese] belijdenisse dede, weenende ende sich voor Godts huys neder-werpende; versamelde haer tot hem uyt Israël eene seer groote gemeynte, van mannen ende wijven ende kinderen, want het volck weende met groot geween.
2 Doe antwoordde Sechania de sone Iehiëls, [een] van de sonen Elams, ende seyde tot Ezra; Wy hebben overgetreden tegen onsen Godt, ende wy hebben vreemde wijven van de volcken des lants [by ons] doen woonen: Maer nu, daer is hope voor Israël, desen aengaende.
3 Laet ons dan nu een verbont maken met onsen Godt, dat wy alle [die] wijven, ende wat van haer geboren is, sullen doen uytgaen, nae den raet des Heeren, ende der gener die beven voor ’t gebot onses Godts: Ende laetter gedaen worden nae de Wet.
4 Staet op, want dese sake komt u toe, ende wy sullen met u zijn; weest sterck, ende doet het.
5 Doe stont Ezra op, ende dede de Overste der Priesteren, de Leviten, ende gantsch Israël sweeren, te sullen doen nae dit woort, ende sy swoeren.
6 Ende Ezra stont op van voor Godts Huys, ende ginck inde kamer Iohanans des soons Eljasibs: Als hy daer quam, en at hy geen broot, ende en dronck geen water, want hy bedreef rouwe over de overtredinge der wech-gevoerden.
7 Ende sy lieten eene stemme door gaen door Iuda ende Ierusalem, aen alle de kinderen der gevanckenisse, dat sy hen te Ierusalem souden versamelen.
8 Ende al die niet en quam in drie dagen, nae den raet der Vorsten ende der Outsten, alle sijne have soude verbannen zijn: Ende hy selfs soude afgesondert wesen van de Gemeynte der wech-gevoerden.
9 Doe versamelden hen alle mannen van Iuda ende Benjamin te Ierusalem in drie dagen; ’t was de negende maent, op den twintichsten in de maent: Ende al ’t volck sat op de strate van Godts huys, zitterende om dese sake, ende van wegen de plasregenen.
10 Doe stond Ezra de Priester op ende seyde tot hen; Ghylieden hebt overgetreden, ende vreemde wijven [by u] doen woonen: om Israëls schult te vermeerderen.
11 Nu dan, doet den HEERE uwer vaderen Godt belijdenisse, ende doet sijn welgevallen, ende scheydet u af van de volcken des lants, ende van de vreemde wijven.
12 Ende de gantsche Gemeynte antwoordde, ende seyde met luyder stemme: Nae uwe woorden, alsoo komt het ons toe te doen.
13 Maer des volcks is veel, ende ’t is een tijt van plasregen, datmen hier buyten niet staen en kan: ende ’t en is geen werck van een dach nochte van twee, want onser vele hebben overgetreden in dese sake.
14 Laet doch onse Vorsten der gantscher gemeynte [hier over] staen, ende alle die in onse steden zijn, die vreemde wijven [by haer] hebben doen woonen, op gesette tijden komen, ende met hen de Outsten van elcke stadt, ende der selver Richters; tot dat wy van ons afwenden de hitticheyt des toorns onses Godts, om deser saken wille.
15 Alleenlick Ionathan de sone Asahels, ende Iehazia de sone van Tikva, stonden hier over: ende Mesullam, ende Sabbethai de Levijt, holpen hen.
16 Ende de kinderen der gevanckenisse deden alsoo; ende Ezra de Priester [met] de mannen, de hoofden der vaderen, nae den huyse harer vaderen, ende sy alle by namen [genoemt], scheydden sich af, ende sy saten op den eersten dach der tiender maent om dese sake te ondersoecken.
17 Ende sy voleyndden’t met alle mannen, die vreemde wijven [by haer] hadden doen woonen: tot op den eersten dach der eerster maent.
18 Ende daer werden gevonden van de sonen der Priesteren, die vreemde wijven [by haer] hadden doen woonen: van de sonen Iesua des soons Iozadaks, ende sijne broederen; Maaseja, ende Eliezer, ende Iarib, ende Gedalja.
19 Ende sy gaven hare hant, dat sy hare wijven souden doen uytgaen: ende schuldich zijnde [offerden sy] eenen ram van de kudde voor hare schult.
20 Ende van de kinderen Immers, Hanani, ende Zebadja.
21 Ende van de kinderen Harims: Maaseja, ende Elja, ende Semaja, ende Iehiël, ende Uzia.
22 Ende van de kinderen Pashurs: Elioënai, Maaseja, Ismaël, Nethaneël, Iosabad, ende Elasa.
23 Ende van de Leviten: Iozabad, ende Simei, ende Kelaja (dese is Kelita,) Pethahja, Iuda, ende Eliezer.
24 Ende van de Sangers, Eljasib: ende van de Poortiers, Sallum, ende Telem, ende Uri.
25 Ende van Israël: van de kinderen Paros, Ramja, ende Iezia, ende Malchia, ende Mijamin, ende Eleazar, ende Malchia, ende Benaja.
26 Ende van de kinderen Elams: Mathanja, Zacharja, ende Iehiël, ende Abdi, ende Ieremoth, ende Elja.
27 Ende van de kinderen Zattu: Eljoënai, Eljasib, Mathanja, ende Ieremoth, ende Zabad, ende Aziza.
28 Ende van de kinderen Bebai: Iohanan, Hananja, Sabbai, Athlai.
29 Ende van de kinderen Bani: Mesullam, Malluch, ende Adaja, Iasub, ende Seal, Ieramoth.
30 Ende van de kinderen Pahat-Moabs, Adna, ende Chelal; Benaja Maaseja, Mathanja, Bezaleël, ende Binnui, ende Manasse.
31 Ende van de kinderen Harims: Eliezer, Iesia, Malchia, Semaja, Simeon,
32 Benjamin, Malluch, Semarja.
33 Van de kinderen Hasums: Mathnai, Mathatha, Zabad, Eliphelet, Ieremai, Manasse, Simei.
34 Van de kinderen Bani, Maadai, Amram, ende Uël,
35 Benaja, Bedeja, Cheluhu,
36 Vanja, Meremoth, Eljasib,
37 Matthanja, Mathnai, ende Iaasai,
38 Ende Bani, ende Binnui, Simei,
39 Ende Selemja, ende Nathan, ende Adaja,
40 Machnadbai, Sasai, Sarai,
41 Azareël, ende Selemja, Semarja,
42 Sallum, Amaria, Ioseph.
43 Van de kinderen Nebo, Ieiël, Matthithja, Zabad, Zebina, Iaddai, ende Ioël, Benaja.
44 Alle dese hadden vreemde wijven genomen: ende [sommige] van hen hadden wijven daer sy kinderen by gekregen hadden.

Einde Ezra 10