Statenvertaling.nl

sample header image

Ezra 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezra 10

Het volck weent met Ezra, vers 1, etc. Sechanja troost Ezra, ende geeft hem eenen goeden raedt, 2. dien hy volgt, nemende van de Overste der Priesteren, Leviten, ende des gantschen volcx, eenen eedt, dat sy nae Godts wet souden doen, 5. al ’t volck wort door eene strenge publicatie nae Ierusalem versamelt, daerse Ezra overtuygt, ende by goede ordre alles nae Godts wet verricht, 7. Namen der Priesteren ende Leviten, die oock uytlantsche vrouwen genomen hadden, ende daer van gescheyden zijn, 18.
 
1 ALs Ezra alsoo badt, ende als hy [dese] 1 belijdenisse dede, weenende ende sich voor Godts huys neder-werpende; versamelde haer tot hem uyt Israël eene seer groote gemeynte, van mannen ende wijven ende kinderen, want het volck weende met groot geween.
1 Van de sonden des gantschen volcks in’t gemeyn, ende de grove sonde der houwelijcken met de afgodische heydenen in’t bysonder.
 
2 Doe 2 antwoordde Sechania de sone Iehiëls, [een] van de sonen Elams, ende seyde tot Ezra; Wy hebben overgetreden tegen onsen Godt, ende wy hebben vreemde wijven van de volcken des lants [by ons] 3 doen woonen: Maer nu, daer is 4 hope voor Israël, desen aengaende.
2 Dat is, Hy nam het woort, begon te spreken. siet Iud. 18. op vers 13.
3 D. getrouwt, ofte tot echtelicke gemeenschap ende bywooninge aengenomen: alsoo versen 10, 14, 17, 18. ende Neh. 13, 23, 27.
4 Te weten, dese; datmen, door ware bekeeringe, Godts straffe soecke te ontgaen: waer van in’t volgende.
 
3 Laet ons dan nu een verbont maken met onsen Godt, dat wy alle [die] wijven, ende wat van haer geboren is, sullen doen uytgaen, nae den raet des Heeren, ende der gener die 5 beven voor ’t gebot onses Godts: Ende laetter gedaen worden nae de Wet.
5 Als bov. 9.4.
 
4 Staet op, want dese sake 6 komt u toe, ende wy sullen met u zijn; weest sterck, ende doet het.
6 Ofte, [leyt] op u, Dat is, het betaemt u, ’t is u ampt, uwe plicht: als Priester zijnde, ende last hebbende van den Coninck van Persen.
 
5 Doe stont Ezra op, ende dede de Overste der Priesteren, de Leviten, ende gantsch Israël sweeren, te sullen doen nae dit woort, ende sy swoeren.
6 Ende Ezra stont op van 7 voor Godts Huys, ende 8 ginck inde kamer Iohanans des soons Eljasibs: Als hy daer quam, en at hy geen 9 broot, ende en dronck geen water, want hy bedreef rouwe over de overtredinge 10 der wech-gevoerden.
7 Uyt de plaetse van den voorhof des volcx.
8 Om aldaer eenen gewissen voet ende order van executie te beramen, die in’t volgende verhaelt wort.
9 D. hy en nuttichde geene spijse noch dranck.
10 Siet bov. 9.4. alsoo in ’t volgende.
 
7 Ende sy lieten eene 11 stemme door gaen door Iuda ende Ierusalem, aen alle de kinderen der gevanckenisse, dat sy hen te Ierusalem souden versamelen.
11 D. gebodt publiceren, uyt-roepinge doen, als bov. 1.1.
 
8 Ende al die niet en quam in drie dagen, nae den raet der Vorsten ende der Outsten, alle sijne have soude verbannen zijn: Ende hy selfs soude 12 afgesondert wesen van de Gemeynte der 13 wech-gevoerden.
12 D. gehouden voor ge-excommuniceert, afgesneden, ofte gebannen uyt de gemeynte.
13 Hebr. wech-voeringe.
 
9 Doe versamelden hen alle mannen van Iuda ende Benjamin te Ierusalem in drie dagen; ’t was de 14 negende maent, op den twintichsten in de maent: Ende al ’t volck sat op de 15 strate van Godts huys, 16 zitterende om dese sake, ende van wegen de plasregenen.
14 Genoemt Chisleu, passende voor een deel op November, voor een deel op December.
15 Siet Neh. 2.8. Waer uyt sommige afnemen, dat alhier verstaen wort de plaetse van den voor-hof des Tempels, die te deser tijt noch open ende onbemuert geweest zy.
16 Uyt conscientie harer misdaet, ende vreese van Godes straffe.
 
10 Doe stond Ezra de Priester op ende seyde tot hen; Ghylieden hebt overgetreden, ende vreemde wijven [by u] doen woonen: om 17 Israëls schult te vermeerderen.
17 Hebr. tot Israëls schult toe te doen.
 
11 Nu dan, 18 doet den HEERE uwer vaderen Godt belijdenisse, ende doet sijn welgevallen, ende scheydet u af van de volcken des lants, ende van de vreemde wijven.
18 Hebr. geeft.
 
12 Ende de gantsche Gemeynte antwoordde, ende seyde met 19 luyder stemme: Nae uwe woorden, alsoo 20 komt het ons toe te doen.
19 Hebr. grooter.
20 Vergel. boven vers 4.
 
13 Maer des volcks is veel, ende ’t is een tijt van plasregen, datmen hier buyten 21 niet staen en kan: ende ’t en is geen werck van een dach nochte van twee, want 22 onser vele hebben overgetreden in dese sake.
21 Hebr. geene kracht is om te staen.
22 Hebr. wy hebben vermenichvuldicht te overtreden.
 
14 Laet doch onse Vorsten der gantscher gemeynte 23 [hier over] staen, ende alle die in onse steden zijn, die vreemde wijven [by haer] hebben doen woonen, op gesette tijden komen, ende met hen de 24 Outsten 25 van elcke stadt, ende der selver Richters; tot dat wy van ons afwenden de hitticheyt des toorns onses Godts, 26 om deser saken wille.
23 Dit is aldus vervult uyt het volgende vers.
24 Als hebbende speciale kennisse van d’inwoonderen harer plaetsen, ende konnende van alle gelegentheyt den grooten Raet te Ierusalem berichten.
25 Hebr. van stadt ende stadt.
26 And. geduerende dese sake: ofte, tot dat de sake [zy afgedaen.] item: dese sake aengaende.
 
15 27 Alleenlick Ionathan de sone Asahels, ende Iehazia de sone van Tikva, stonden hier over: ende Mesullam, ende Sabbethai de Levijt, holpen hen.
27 ’Tschijnt dat desen alleen onder de Priesteren onschuldich geweest zijn aen dese misdaet. Vergel. het volg.
 
16 Ende de kinderen der gevanckenisse deden alsoo; ende Ezra de Priester [met] de mannen, de hoofden der vaderen, nae den huyse harer vaderen, ende sy alle by namen [genoemt], scheydden sich af, ende sy saten op den eersten dach der 28 tiender maent om dese sake te ondersoecken.
28 Genoemt Tebet, passende voor een deel op December, voor een deel op Ianuarius.
 
17 Ende sy voleyndden’t met alle mannen, die vreemde wijven [by haer] hadden doen woonen: tot op den eersten dach der 29 eerster maent.
29 Abib, ofte Nisan: passende voor een deel op Martius, voor een deel op Aprilis.
 
18 Ende daer werden gevonden van de sonen der Priesteren, die vreemde wijven [by haer] hadden doen woonen: van de sonen Iesua des soons Iozadaks, ende sijne broederen; Maaseja, ende Eliezer, ende Iarib, ende Gedalja.
19 Ende sy 30 gaven hare hant, dat sy hare wijven souden doen uytgaen: ende schuldich zijnde [offerden sy] eenen ram van de kudde 31 voor hare schult.
30 D. Sy beloofden by hanttastinge. Vergel. 2.Reg. 10.15.
31 Siet Levit. 4.3, etc. alwaer den Priesteren soo wel als den gemeenen man bevolen wort, neffens de schult-bekenninge, hare offerhande te brengen.
 
20 Ende van de kinderen Immers, Hanani, ende Zebadja.
21 Ende van de kinderen Harims: Maaseja, ende Elja, ende Semaja, ende Iehiël, ende Uzia.
22 Ende van de kinderen Pashurs: Elioënai, Maaseja, Ismaël, Nethaneël, Iosabad, ende Elasa.
23 Ende van de Leviten: Iozabad, ende Simei, ende Kelaja (dese is Kelita,) Pethahja, Iuda, ende Eliezer.
24 Ende van de Sangers, Eljasib: ende van de Poortiers, Sallum, ende Telem, ende Uri.
25 Ende van 32 Israël: van de kinderen Paros, Ramja, ende Iezia, ende Malchia, ende Mijamin, ende Eleazar, ende Malchia, ende Benaja.
32 Tot hier toe zijn verhaelt de schuldige in den kerckelicken stant, die tot den Tempel-dienst gehoorden, volgen nu die daer buyten waren onder den volcke.
 
26 Ende van de kinderen Elams: Mathanja, Zacharja, ende Iehiël, ende Abdi, ende Ieremoth, ende Elja.
27 Ende van de kinderen Zattu: Eljoënai, Eljasib, Mathanja, ende Ieremoth, ende Zabad, ende Aziza.
28 Ende van de kinderen Bebai: Iohanan, Hananja, Sabbai, Athlai.
29 Ende van de kinderen Bani: Mesullam, Malluch, ende Adaja, Iasub, ende Seal, Ieramoth.
30 Ende van de kinderen Pahat-Moabs, Adna, ende Chelal; Benaja Maaseja, Mathanja, Bezaleël, ende Binnui, ende Manasse.
31 Ende van de kinderen Harims: Eliezer, Iesia, Malchia, Semaja, Simeon,
32 Benjamin, Malluch, Semarja.
33 Van de kinderen Hasums: Mathnai, Mathatha, Zabad, Eliphelet, Ieremai, Manasse, Simei.
34 Van de kinderen Bani, Maadai, Amram, ende Uël,
35 Benaja, Bedeja, 33 Cheluhu,
33 Ofte, Cheluhi.
 
36 Vanja, Meremoth, Eljasib,
37 Matthanja, Mathnai, ende Iaasai,
38 Ende Bani, ende Binnui, Simei,
39 Ende Selemja, ende Nathan, ende Adaja,
40 34 Machnadbai, Sasai, Sarai,
34 Ofte, Mabnadbai.
 
41 Azareël, ende Selemja, Semarja,
42 Sallum, Amaria, Ioseph.
43 Van de kinderen Nebo, Ieiël, Matthithja, Zabad, Zebina, 35 Iaddai, ende Ioël, Benaja.
35 Ofte, Iaddau.
 
44 Alle dese hadden vreemde wijven genomen: ende [sommige] van hen hadden wijven 36 daer sy kinderen by gekregen hadden.
36 Hebr. ende sy hadden sonen, ofte, kinderen gestelt. hy wil seggen, datse de Heydensche wijven verlaten hebben, soo wel die kinderen hadden, als die geene en hadden, als bov. vers 3. geseyt is. Anders, ende daer onder waren wijven, die kinderen voort-gebracht hadden.

Einde Ezra 10