Statenvertaling.nl

sample header image

Ezra 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezra 1

1 IN’t eerste jaer nu van Cores, Coninck van Persen, op dat volbracht wierd het Woort des HEEREN, uyt den mont van Ieremia, verweckte de HEERE den geest van Cores Coninck van Persen, dat hy eene stemme liet doorgaen door sijn gantsche Coninckrijck, selfs oock in geschrifte, seggende:
2 Soo seyt Cores, Coninck van Persen; De HEERE, de Godt des Hemels, heeft my alle Coninckrijcken der aerde gegeven: ende hy heeft my bevolen hem een huys te bouwen, te Ierusalem, dewelcke in Iuda is.
3 Wie is onder ulieden van al sijn volck? Sijn Godt zy met hem, ende hy trecke op nae Ierusalem, die in Iuda is: ende hy bouwe het Huys des HEEREN, des Godts Israëls; hy is de Godt die te Ierusalem [woont].
4 Ende al wie achterblijven soude in eenige plaetsen, daer hy als vreemdelinck verkeert, dien sullen de lieden sijner plaetse bevorderlick zijn, met silver, ende met gout, ende met have, ende met beesten: neffens eene vrywillige gave, voor het Huys Godes, die te Ierusalem [woont].
5 Doe maeckten hen op de hoofden der vaderen, van Iuda ende Benjamin, ende de Priesteren ende de Leviten, neffens een yegelick wiens geest Godt verweckte, dat sy optrocken om te bouwen het Huys des HEEREN, die te Ierusalem [woont].
6 Alle nu, die rontom hen waren, sterckten haerlieder handen met silvere vaten, met gout, met have, ende met beesten, ende met kostelickheden: behalven alles dat vrywillichlick gegeven wert.
7 Oock bracht de Coninck Cores uyt, de vaten van het Huys des HEEREN, die Nebucadnezar uyt Ierusalem hadden uytgevoert, ende hadse gestelt in het huys sijnes Godts.
8 Ende Cores, de Coninck van Persen, brachtse uyt door de hant van Mithredath den Schatmeester, diese Sesbazar den Vorst van Iuda toe-telde.
9 Ende dit is haer getal: dertich goudene beckens, duysent silvere beckens, negen ende twintich messen:
10 Dertich goudene bekers, vier hondert ende tien andere silvere bekers: andere vaten duysent.
11 Alle vaten van gout ende van silver waren vijf duysent ende vier hondert: Dese alle voerde Sesbazar op, met de gene die van de gevanckenisse opgevoert wierden van Babel nae Ierusalem.

Einde Ezra 1