Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 15

David bereydt der Arke Godes een plaetse, vers 1. Ende hy beveelt dat de Leviten de Arke Godes dragen sullen, 2. Gantsch Israel komt te Ierusalem, om de Arke aldaer op te halen, 3. Namen der Leviten, die tot desen eynde daer quamen, 4. David beveelt de Overste der selver, wat, ende hoe sy doen sullen, 11. Sy gehoorsamen David, 14. Dit is geschiet met groote triumphe van musijcke, 16. Michal, de dochter Sauls, siende den Coninck David voor de Arke springen ende spelen, veracht hem, 29.
 
1 ENde David maeckte sich huysen 1 in sijne Stadt: Ende hy bereydde der Arke Godes een plaetse, ende 2 spande een tente voor haer.
1 Dit was het bovenste deel der stadt van Ierusalem, die David van de Iebusiten met gewelt gewonnen hadde: Ende sy wiert de stadt Davids genoemt, om dat David aldaer sijn woon-plaetse genomen hadde. Hebr. Ende hy maeckte sich huysen in Davids stadt.
2 Siet 2.Sam. 6. vers 17.
 
2 Doe seyde David, Niemant en mach de Arke Godes dragen, dan de Leviten: want die a heeft de HEERE verkoren om de Arke Godes te dragen, ende om hem te dienen tot inder eeuwicheyt.
a Num. 4.15.
 
3 Oock vergaderde David gantsch Israël te Ierusalem: om de Arke des HEEREN op te halen aen hare plaetse, die hy haer bereydt hadde.
4 Ende David b versamelde 3 de kinderen Aarons, ende de Leviten.
b 1.Chron. 6. versen 1, 2.
3 D. de nakomelingen.
 
5 Van de kinderen Kehats, was Uriël Overste, ende sijner 4 broederen waren hondert ende twintich.
4 D. bloet-verwanten: ende alsoo doorgaens in de volgende capp.
 
6 Van de kinderen Merari, was Asaja Overste, ende sijner broederen waren twee hondert ende twintich.
7 Van de kinderen Gersoms, was Ioël Overste, ende sijner broederen hondert ende dertich.
8 Uyt de kinderen 5 Elizaphans was Overste Semaja, ende sijner 6 broederen waren twee hondert.
5 Hy was de sone van Uzziel des soons Kehats, Exod. 6.22.
6 D. bloet-verwanten.
 
9 Uyt de kinderen 7 Hebrons, was Eliël Overste, ende sijne broeders waren tachtentich.
7 Hy was een sone Kehats, Exod. 6.17.
 
10 Uyt de kinderen 8 Uzziëls was Amminadab Overste, ende sijne broederen waren hondert ende twaelf.
8 Hy was oock een sone Kehats Exod. 6.17. maer dit zijn andere nacomelingen van Uzziel geweest dan vers 8. genoemt staen, doch zy hebben oock Uzziel haren grootvader genoemt.
 
11 Ende David riep de Priesters Zadok ende 9 Abjathar: ende de Leviten Uriël, Asaja, ende Ioël, Semaaja ende Eliël ende Amminadab.
9 Of Ebjathar, hy was Hooge-priester, ende Zadok was de tweede na hem, achtervolgens d’ordre van Godt gestelt Num. 3.32.
 
12 Ende hy seyde tot hen, Ghylieden zijt hoofden der vaderen onder de Leviten: 10 heylicht u, ghy, ende uwe broeders, dat ghy de Arke des HEEREN des Godts Israëls op-brenget, 11 ter [plaetse die] ick voor haer bereydet hebbe.
10 D. bereydt u tot dit Heylich werck, met uyterlicke ceremoniale reyniginge, maer insonderheyt met reynicheyt des herten. Siet Exod. 19.10. ende 15.
11 Siet bov. vers 1.
 
13 Want om dat ghy-lieden ten 12 eersten [dit] 13 niet [en dedet]: 14 heeft de HEERE onse Godt onder ons een scheure gedaen, om dat wy hem niet gesocht en hebben 15 nae het recht.
12 T.w. doe ick de Arke in mijn huys wilde brengen laten. 1.Chron. 13.10.
13 Verst. hier by, maer hebt de Arke op eenen wagen geset, bov. 13.7.
14 Verst. dit van de doot van Uza, bov. cap. 13.10. 2.Sam. 6.6.
15 Ofte, nae de wijse. dat is, gelijck het recht ende behoorlick is, Num. 4.15.
 
14 So heyligden haer dan de Priesters ende Leviten, om de Arke des HEEREN des Godts Israëls op te brengen.
15 Ende 16 de kinderen der Leviten droegen de Arke Godes op hare schouderen, met de draeg-boomen die op hen waren, c gelijck als Mose geboden hadde nae den woorde des HEEREN.
16 T.w. die van den geslachte Kehats waren, Siet Num. 4.4.
c Exod. 25.14. Num. 4.15. ende 7.9.
 
16 Ende David seyde tot de Overste der Leviten, dat sy hare broeders de Sangers stellen souden met Musijc-instrumenten, met Luyten, ende Harpen, ende Cymbalen, dat sy haer souden doen hooren, verheffende de stemme met blijtschap.
17 So stelden dan de Leviten d Heman den sone Ioëls, ende uyt sijne broederen Asaph den sone Berechja: ende uyt de sonen Merari hare broederen, 17 Ethan den sone Kusaja.
d Bov. cap. 6. versen 33, 39, 44.
17 And. genoemt Ieduthun.
 
18 Ende met hen hare broeders 18 van de tweede orden: Zecharja, Ben, ende Iaaziël, ende Semiramoth, ende Iehiël, ende Unni, Eliab, ende Benaja, ende Maaseja, ende Mattithja, ende Eliphele, ende Mikneja, ende Obed-Edom, ende Ieiël de Poortiers.
18 Dese waren eenen trap leeger dan de voorgaende drie eerste.
 
19 De Sangers nu, Heman, Asaph, ende 19 Ethan, lieten haer hooren met koperen Cymbalen;
19 And. Ieduthun, sijn vader wort Kisi genoemt, 1.Chron. 6.44.
 
20 Ende Zecharja, ende 20 Aziël, ende Semiramoth, ende Iehiël, ende Unni, ende Eliab, ende Maaseja, ende Benaja, met Luyten 21 op Alamoth.
20 Iaaziël vers 18. Ben, vermeldet vers 18. wort hier uytgelaten. sommige meenen dattet Azazia is, waer van vers 21. Andere, dat het een gedeelte is van den name van Zacharia.
21 Dat is, met eener maechdelicker of vrouwelicker stemme, welcke de Musicijns den Superius ofte boven-sang noemen: ofte den Altus ende Contra-tenor, welke met eene vrouwelicke stemme gesongen moeten worden. And. met fijne, of klare stemmen. And. op het Virginael. verstaet dit, nae ’t gevoelen van sommige. ende soo in ’t volgende.
 
21 Ende Mattithja, ende Eliphele, ende Mikneja, ende Obed-Edom, ende Ieiël, ende Azazja met harpen 22 op de Scheminith, om den toon te verstercken.
22 Alsoo noemt hy den Bassus ofte Tenor, die wel een octave ofte acht noten verschillen van den Superius ofte Contra-tenor. siet Psal. 6.1. met d’aenteeck.
 
22 Ende Chenanja d’ Overste der Leviten, was over het 23 op-heffen: hy 24 onderwees haer in het op-heffen, want hy was verstandich.
23 T.w. der stemmen, ofte des gesangs, als vers 27. dat is, hy was sangmeester, die ordre stelden op de toonen ende stemmen, ende wanneer de sangers souden opheffen, ofte beginnen te singen. Siet vers 27. Andere verstaen, dat hy de voornaemste geweest is in het opheffen van de Arke. dat is, het beleyt daer van gehadt heeft.
24 And. hy was overste in, etc.
 
23 Ende Berechja, ende Elkana waren 25 poortiers der Arke.
25 Dese gingen, so men meynt, naest voor de Arke henen, ende droegen sorge dat niemant daer toe loopen, ofte die genaken soude, gelijckmen de deure wacht ofte bewaert. vers 24. wordender noch twee poortiers genoemt, die tot den selven eynde naest achter de Arke des verbonts volgden.
 
24 Ende Sebanja, ende Iosaphat, ende Nethaneël, ende Amasai, ende Zecharja, ende Benaia, ende Eliëzer de Priesters trompetteden met trompetten voor de Arke Godes: ende Obed-Edom ende Iehija waren poortiers der Arke.
25 ’Tgeschiedde nu dat David ende de Outste van Israël, ende de Overste der duysenden henen gingen om de Arke des verbonts des HEEREN op te halen, uyt het huys Obed-Edoms, met vreuchden.
26 So geschiedde’t, door dien dat Godt te Leviten hielp, die de Arke des verbonts des HEEREN droegen, dat sy seven Varren, ende seven Rammen offerden.
27 David nu was gekleedt met eenen mantel van fijn linnen, oock alle de Leviten die de Arke droegen, ende de Sangers, ende Chenanja de Overste van het op-heffen 26 der sangers: oock hadde David 27 eenen lijfrock aen van linnen.
26 And. des gesangs. Ofte aldus: met de sangers.
27 Daer mede hy sijn konincklicke weerdicheyt, ende grootheyt, als bedeckte voor de groote waerdicheyt ende Majesteyt Godes, sich houdende als de andere dienaren in den dienst Godes. Hebr. ende op David was een Ephod.
 
28 Also bracht gantsch Israël de Arke des Verbonts des HEEREN op, met gejuych, ende met geluyt der Basuyne, ende met Trompetten: ende met Cymbalen, makende geluyt met Luyten, ende met Harpen.
29 e ’Tgeschiedde nu, doe de Arke des verbonts des HEEREN tot aen de Stadt Davids gekomen was: dat Michal de dochter Sauls door een venster keeck, ende den Coninck David sach springende ende spelende, so verachtte sy hem in haer herte.
e 2.Sam. 6.16.

Einde 1 Kronieken 15