Statenvertaling.nl

sample header image

1 Kronieken 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Kronieken 10

1 ENde de Philistijnen streden tegen Israël, ende de mannen Israëls vloden voor het aengesichte der Philistijnen, ende sy vielen verslagen op’t geberchte Gilboa.
2 Ende de Philistijnen hielden dicht achter aen Saul ende achter sijne sonen: ende de Philistijnen sloegen Ionathan, ende Abinadab, ende Malchi-Sua de sonen Sauls.
3 Ende de strijt wert swaer tegen Saul, ende de schutters met de bogen troffen hem aen: ende hy vreesde seer voor de schutters.
4 Doe seyde Saul tot sijnen wapen-drager, Treckt u sweert uyt ende door-steeckt my daer mede, dat misschien dese onbesnedene niet en komen, ende met my den spot dryven: maer sijn wapen-drager en wilde niet, want hy vreesde seer: Doe nam Saul het sweert, ende viel daer in.
5 Doe sijn wapen-drager sach, dat Saul doot was: so viel hy oock in’t sweert, ende sterf.
6 Also sterf Saul ende sijne drye sonen: Oock sijn gantsch huys is te gelijcke gestorven.
7 Als alle de mannen Israëls, die in het dal waren, sagen dat sy gevloden waren, ende dat Saul ende sijne sonen doodt waren: so verlieten sy hare Steden, ende sy vloden: Doe quamen de Philistijnen ende woonden daer in.
8 ’T geschiedde nu des anderen daechs, als de Philistijnen quamen om de verslagene te plunderen: So vonden sy Saul, ende sijne sonen, liggende op ’t geberchte Gilboa.
9 Ende sy plunderden hem, ende sy namen sijn hooft, ende sijne wapenen: ende sy sondense in der Philistijnen lant rontom, om [dit] te bootschappen haren Afgoden, ende den volcke.
10 Ende sy leyden sijne wapenen in het huys hares Godts: Ende sijn hooft hechteden sy in het huys Dagons.
11 Als geheel Iabes in Gilead hoorde alles dat de Philistijnen Saul gedaen hadden:
12 So maeckten haer alle strijtbare mannen op, ende sy namen het lichaem Sauls, ende de lichamen sijner sonen, ende sy brachtense te Iabes: Ende sy begroeven hare beenderen onder eenen eycken-boom te Iabes, ende sy vasteden seven dagen.
13 Also sterf Saul, in sijne overtredinge, daermede hy overtreden hadde tegen den HEERE, tegen het woort des HEEREN, ’twelck hy niet gehouden en hadde, ende oock om dat hy de waersegster gevraecht hadde, haer soeckende,
14 Ende den HEERE niet gesocht en hadde: daerom doodde hy hem, ende keerde het Coninckrijcke tot David den sone Isai.

Einde 1 Kronieken 10