Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Koningen 12

Ioas regeert vroomelick, soo lange als Iojada leefde, vers 1, etc. hy stelt order, dat de Tempel vermaeckt worde, 4. hy keert Hazaël van Ierusalem af, hem gevende de schatten des Tempels, 17. hy wort van sijne knechten gedoodt; ende sijn sone Amazia wort Coninck in sijne plaetse, 20.
 
1 IN ’t a sevende jaer van 1 Iehu wert 2 Ioas Coninck, ende regeerde veertich jaer te Ierusalem: ende sijner moeder naem was 3 Zibia van 4 Ber-Seba.
a 2.Chron. 24.1.
1 De Coninck Israels: van den welcken siet bov. capit. 9. ende 10.
2 Hebr. Iehoasch.
3 Hebr. Tsibia.
4 Siet van dese stadt, Genes. 21. op vers 31.
 
2 Ende Ioas dede dat recht was in de oogen des HEEREN, alle sijne dagen; 5 inde welcke de Priester Iojada hem onderwees.
5 Maer na de doot Iojada des Hoogen-priesters, wiens goede leere hy heeft vergeten, is tot valschen Godes-dienst vervallen; ende daerom ooc gestraft geweest. Siet 2.Chron. 24. versen 17, 18.
 
3 Alleenlick en werden de hoochten niet wechgenomen: het volck offerde, ende roockte noch op de hoochten.
4 Ende Ioas seyde tot de Priesteren; b Al het gelt 6 der geheylichde dingen, dat gebracht sal worden in het Huys des HEEREN, [te weten] het gelt 7 des genen die overgaet [tot de 8 getelde]; 9 het gelt van een yeder 10 der persoonen [nae] sijne schattinge, [ende] 11 al het gelt, dat in eens yeders herte 12 komt, om [dat] te brengen in het Huys des HEEREN;
b 2.Reg. 22.3, etc.
6 Hebr. heylicheden: D. die den Heere geheylicht, ende tot sijnen dienst toege-eygent; ende nu tot den bouw, ende vermakinge des Tempels moesten aengelecht worden. Van dese worden hier sekere soorten vermelt, nae uytwijsen der volgender woorden.
7 Hebr. des voorbygaenden, ofte, des overgaenden: T.w. onder, ofte, tot de getelde: dat is, die gerekent wiert onder de gene, die geschat mosten worden. Dese nu waren alle de gene, die 20 jaren, ende daer boven out waren, die wanneer de tellinge geschiedde, mosten elck eenen halven sikel voor haer hooft geven, Exod. 30.13. Dit was de eerste soorte der geheylichde dingen.
8 Dit woort is hier ingevoegt uyt Exod. 30.13.
9 Hebr. des mans gelt der zielen sijner schattinge, dat is, het gelt, daer mede de Priester een persoon, die sijn gelofte den Heere gedaen hadde, geschat heeft, op dat hy sich soude lossen, ende vry maken. Siet de wet hier van Levit. 27.2. Dit was de tweede soorte der geheylichde dingen.
10 Hebr. zielen. dit woort is hier voor persoonen, ofte menschen genomen. Siet Genes. 12. op vers 5.
11 De derde soorte der geheylichde dingen was, die yemant gantsch vrywillichlick den Heere offerde, sonder daer toe door eenige wet genootsaeckt te zijn, maer wel opgeweckt zijnde door vermaninge, 2.Chron. 24. versen 5, 6. Vergel. Exod. 35.5.
12 Hebr. opkomt, ofte, klimt.
 
5 Sullen de Priesters tot sich nemen een yeder van sijnen bekenden: ende sy sullen de breucken van het Huys 13 verbeteren, nae alles, wat daer 14 voor breucke bevonden sal worden.
13 Hebr. verstercken, ende soo in ’t volg.
14 Verstaet dat gescheurt, gespleten, gereten, ofte vervallen was door den ouderdom des gebouws: ofte geschonden, ende verwoest, door de godtloose Athalia. Siet 2.Chron. 24.7.
 
6 Maer het geschiedde in het drie en twintichste jaer des Conincks Ioas; dat de Priesters de breucken van het Huys niet gebetert en hadden.
7 Doe riep de Coninck Ioas den Priester Iojada, ende de [andere] Priesteren, ende seyde tot hen; Waerom en betert ghy lieden niet de breucken van het huys? Nu dan 15 en neemt geen gelt van uwe bekende, 16 dat ghy het soudt geven voor de breucken van het Huys.
15 Gelijck ghy te vooren gedaen hebt. Siet versen 4, 5.
16 Gelijck ghy te vooren wel belooft, maer niet gedaen en hebt.
 
8 Ende de Priesters bewillichden van den volcke geen gelt te nemen, nochte de breucken van het Huys te verbeteren.
9 Maer de Priester Iojada 17 nam eene kiste, ende boorde een gat in haer 18 decksel, ende settede die by den altaer 19 ter rechterhant, als yemant in quam in ’t Huys des HEEREN; ende de Priesters, die den 20 dorpel bewaerden, staken daer in al het gelt, dat ten Huyse des HEEREN gebracht wiert.
17 Met consent, ja door bevel des Conincks, 2.Chron. 24.8.
18 Hebr. in hare deure.
19 Verstaet aen den post, ofte ter zijden der deure, daermen inginck in den Voorhof der Priesteren, alwaer de brand-offers altaer stont, aen het eynde van den grooten Voor-hof: want soo verre mochte gantsch Israel komen, gelijck de Leviten daer aen den dorpel deser deure de wacht hielden, Num. 18.4. Sulck een Offer-kiste was oock noch in den Tempel ter tijt Iesu Christi. Siet Marc. 12.41. Luce 21.1.
20 T.w. der poorte van het Voor-hof der Priesteren; ende dat nae het voor-schrift des Heeren, Num. cap. 18.4.
 
10 Het geschiedde nu, als sy sagen, dat veel gelts inde kiste was, dat des Conincks 21 Schrijver met den Hoogen-priester opquam, ende 22 bonden ’t t’samen, ende telden het gelt, dat inden Huyse des HEEREN gevonden wiert.
21 D. Griffier, ofte Secretaris. Alsoo ond. 19.2. ende 22.3. item 2.Sam. 8.17.
22 T.w. in buydelen, ofte sacken.
 
11 Ende sy gaven het gelt wel gewogen in handen der 23 Versorgers van dat werck, die bestelt waren over het Huys des HEEREN: ende sy besteedden ’t uyt aen de 24 Timmer-lieden, ende aen de Bouw-lieden, die het Huys des HEEREN vermaeckten.
23 Hebr. doenders van dat werck. Alsoo ond. 22.5. Dat is, die als Opsienders over dit werck des Tempels gestelt waren.
24 Hebr. werck-meesters des houts.
 
12 Ende aen de 25 Metselaren, ende aen de Steenhouwers, ende om hout, ende 26 gehouwene steenen te koopen, om de breucken van het Huys des HEEREN te verbeteren: ende voor al dat 27 uytgegeven wert voor het Huys, om [dat] te beteren.
25 Het Hebr. woort beteeckent in ’t gemeyne, de gene die steenen mueren, ende houten wanden, ende heyningen maken. Alsoo ond. 22.6. Ies. 58.12. Ezech. 22.30. Hier ist voor metselaren genomen.
26 Hebr. steenen der uythouwinge, ofte, snijdinge. D. die uyt der aerde gehouwen worden, ende daer na oock moeten door houwinge, ofte snijdinge tot sekeren gebruycke gefatsoeneert worden.
27 Hebr. dat uytginck, D. dat uytgelecht wiert van gelt, ofte anders uytbesteedt, tot behoefte van de vermaeckinge des Tempels.
 
13 Even-wel 28 en werden niet gemaeckt voor het Huys des HEEREN 29 silvere schalen, gaffelen, spreng-beckens, trompetten, [noch] eenich gouden vat, ofte silveren vat, van het gelt, dat ten Huyse des HEEREN gebracht wert.
28 D. sy voorderden so seer den bouw des Tempels, dat sy de vaten tot den Godes-dienst behoorende, niet en maeckten, voor dat het bouwerck volbracht was: maer daer na hebben sy oock van het overschot des gelts allerley vaten gemaeckt. Siet 2.Chron. 24.14.
29 Siet van dese vaten, 1.Reg. 7.50.
 
14 Maer sy gaven dat den genen, die het werck deden: ende sy beterden daermede het Huys des HEEREN.
15 Daertoe 30 en eyschtense geene rekeninge vande mannen, dien sy dat gelt in hare handen gaven, om den genen die het werck deden te geven: want sy handelden 31 trouwelick.
30 Ofte; en deden de mannen geene rekeninge doen: ofte, en rekenden niet met den mannen.
31 Hebr. in waerheyt, ofte, trouwe: dat is, op geloove. De sin is; gelijck het gelt hare vromicheyt toe vertrouwt was, alsoo hebbense oock het selve trouwelick aengelegt, ende besteedt.
 
16 Het gelt van schult-offer, ende het gelt van sond-offeren wert ten Huyse des HEEREN niet gebracht: het was voor den Priesteren.
17 32 c Doe trock Hazaël de Coninck van Syrien op, ende krijchde tegen 33 Gath, ende namse in: d daerna 34 stelde Hazaël sijn aengesichte, om tegen Ierusalem op te trecken.
32 N. na dat Iojada nu gestorven was, ende Ioas sijne wegen verdorven hadde, 2.Chron. 24. versen 22, 23.
c 2.Reg. 13.25.
33 Siet 1.Reg. 2. op vers 39.
d 2.Reg. 8.12. 2.Chron. 14.3.
34 Sijn aengesichte yewers nae stellen, is yet eernstelick voornemen, ende aengrijpen. Siet 2.Chron. 20.3. Ierem. 42.15. Ezech. 21.2. Dani. 9.3. Luce 9.51.
 
18 e Maer Ioas de Coninck van Iuda nam alle de geheylichde dingen, die Iosaphat, ende Ioram, ende Ahazia sijne vaderen, de Coningen van Iuda geheylicht hadden, ende sijne 35 geheylichde dingen, ende al het gout, dat gevonden wert inde schatten van het Huys des HEEREN, ende van het huys des Conincks, ende sonde ’t tot Hazaël den Coninck van Syrien: doe trock hy op van Ierusalem.
e 2.Reg. 18.15.
35 Hebr. heylicheden. als bov. vers 4. siet Lev. 5. op vers 15.
 
19 Het overige nu der geschiedenissen van Ioas, ende al dat hy gedaen heeft, is dat niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen van Iuda?
20 f Ende sijne knechten stonden op, ende maeckten eene verbintenisse, ende sloegen Ioas 36 in het huys Millo, dat afgaet nae 37 Silla:
f 2.Reg. 14.5.
36 And. Bethmillo. Siet Iud. 9. op vers 6.
37 De naem eener plaetse, uyt de eygenschap des woorts meenen sommige, dat dit zy een seker gehoochde wech geweest, die Salomo soude gemaeckt hebben, om van de stadt Davids inden Tempel te gaen, 2.Chron. 9.11. Andere meynen dat Silla zy geweest de name eener stadt, niet verre van het huys Millo gelegen.
 
21 Want 38 Iozacar de sone van 39 Simeath, ende 40 Iozabad de sone van 41 Somer, sijne knechten, sloegen hem, dat hy sterf; ende sy begroeven hem met sijne vaderen inde 42 stadt Davids: ende Amazia sijn soon wert Coninck in sijne plaetse.
38 And. genaemt Zabad, 2.Chron. 24.26.
39 De naem van eene Ammonitische vrouwe, 2.Chron. 24.26.
40 Hebr. Iehozabad.
41 And. van Simrith. Dese was eene Moabitische vrouwe, 2.Chron. 24.26.
42 Maer niet in’t graf der Coningen van Iuda, 2.Chron. 24.25.

Einde 2 Koningen 12