Statenvertaling.nl

sample header image

1 Koningen 19 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Koningen 19

1 ENde Achab seyde Izebel aen al wat Elia gedaen hadde; ende alle die hy gedoodt hadde, [te weten] alle de Propheten, met den sweerde.
2 Doe sondt Izebel eenen bode tot Elia, om te seggen: Soo doen [my] de Goden, ende doen soo daer toe, voorseker, ick sal morgen ontrent desen tijt uwe ziele stellen, als de ziele van haerlieder een.
3 Doe hy dat sach, maeckte hy sich op, ende ginck henen om sijns levens wille, ende quam tot Berseba, die in Iuda is: ende liet sijnen jongen aldaer.
4 Maer hy selfs ginck henen in de woestijne eene dach reyse, ende quam, ende sat onder eenen Ieneverboom: ende badt dat sijne ziele storve, ende seyde; ’Tis genoech, neemt nu, HEERE, mijne ziele; want ick en ben niet dan mijne vaderen.
5 Ende hy leyde sich neder, ende sliep onder eenen Ieneverboom: ende siet doe roerde hem een Engel aen, ende seyde tot hem; Staet op, eet.
6 Ende hy sach om, ende siet tot sijn hooft eynde was een koecke op de kolen gebacken, ende eene flessche met water: alsoo at hy, ende dranck; ende leyde sich wederom neder.
7 Ende de Engel des HEEREN quam ten anderen mael weder, ende roerde hem aen, ende seyde; Staet op, eet: want de wech soude voor u te veel zijn;
8 So stont hy op, ende at, ende dranck: ende hy ginck door de kracht der selver spijse, veertich dagen, ende veertich nachten, tot aen den berch Godts Horeb.
9 Ende hy quam aldaer in eene speloncke, ende vernachtede aldaer: ende siet het woort des HEEREN geschiedde tot hem, ende seyde tot hem; Wat maeckt ghy hier, Elia?
10 Ende hy seyde; Ick hebbe seer geyvert voor den HEERE den Godt der heyrscharen; want de kinderen Israëls hebben u Verbont verlaten, uwe Altaren af-gebroken, ende uwe Propheten met den sweerde gedoot: ende ick alleen ben overgebleven, ende sy soecken mijne ziele, om die wech te nemen.
11 Ende hy seyde: Gaet uyt, ende staet op desen berch, voor het aengesichte des HEEREN, ende siet, de HEERE ginck voor by, ende eenen grooten, ende stercken wint scheurende de bergen, ende brekende de steenrotsen voor den HEERE henen; [Doch] de HEERE en was in den wint niet: ende na desen wint eene aerdbevinge; de HEERE en was [oock] inde aerdbevinge niet;
12 Ende na de aerdbevinge, een vyer, de HEERE en was [oock] in het vyer niet: ende na het vyer, het suysen van eene sachte stilte.
13 Ende het geschiedde, als Elia [dat] hoorde, dat hy sijn aensicht bewandt met sijnen mantel, ende uytginck, ende stont in den inganck der speloncke: ende siet, eene stemme [quam] tot hem, die seyde; Wat maeckt ghy hier, Elia?
14 Ende hy seyde; Ick hebbe seer ge-yvert voor den HEERE den Godt der heyrscharen; want de kinderen Israëls hebben u verbont verlaten, uwe altaren afgebroken, ende uwe Propheten met den sweerde gedoodt: ende ick alleen ben overgebleven, ende sy soecken mijne ziele, om die wech te nemen.
15 Ende de HEERE seyde tot hem: Gaet, keert weder op uwen wech, nae de woestijne van Damascus: ende gaet daer in, ende salft Hazaël ten Coninck over Syrien:
16 Daer toe sult ghy Iehu den sone van Nimri salven ten Coninck over Israël: ende Elisa den sone Saphat van Abelmehola sult ghy ten Prophete salven in uwe plaetse.
17 Ende het sal geschieden, dat Iehu hem, die van het sweert Hazaëls ontkomt, dooden sal: ende die van het sweert Iehu ontkomt, dien sal Elisa dooden.
18 Oock hebbe ick in Israël doen overblijven seven duysent; alle knien die haer niet gebogen en hebben voor Baal, ende alle mont, die hem niet gekust en heeft.
19 So ginck hy van daer, ende vondt Elisa den sone Saphats, die selve ploechde met twaelf jock [runderen] voor hem henen, ende hy was by het twaelfste: ende Elia ginck over tot hem, ende wierp sijnen mantel op hem.
20 Ende hy verliet de runderen, ende liep Elia na, ende seyde; Dat ick doch mijnen vader, ende mijne moeder kusse; daerna sal ick u navolgen: ende hy seyde tot hem; Gaet, keert weder; want wat hebbe ick u gedaen?
21 So keerde hy weder van achter hem af, ende nam een jock runderen, ende slachttese, ende met de gereetschap der runderen soodt hy haer vleesch, ’t welck hy den volcke gaf; ende sy aten: daer na stont hy op, ende volchde Elia na, ende diende hem.

Einde 1 Koningen 19