Statenvertaling.nl

sample header image

1 Koningen 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Koningen 16

De Propheet Iehu propheteert tegen Baësa, vers 1, etc. sijn sone Ela succedeert hem, 8. dien Zimri doodt, ende wort Coninck, 9. van Omri belegert zijnde verbrandt hem selven, 15. Omri de overhant hebbende over Tibni, wort Coninck, 21. hy bouwt Samaria, 24. volcht de sonden Ierobeams, 25. ende sterft, 28. sijn sone Achab komt in sijne plaetse, 29. die is goddelooser, dan de voorgaende, 30. Hiël bouwt Iericho, 34.
 
1 DOe geschiedde het woort des HEEREN tot 1 Iehu den soon 2 Hanani tegen Baësa, seggende:
1 Van desen Propheet leestmen oock 2.Chron. 19.2. ende 20.34. ende is te onderscheyden van Iehu, die Coninck van Israel geweest is, ond. 19. vers 16. ende van andere, die desen naem mede gehadt hebben, 1.Chron. 2.38. ende 12.3.
2 Die mede te onderscheyden is van andere, die den selven naem gehadt hebben. 1.Chron. 25.4. Ezr. 10.20.
 
2 Daerom a dat ick u 3 uyt het stof verheven, ende u tot eenen Voorganger over mijn volck Israël gestelt hebbe; ende ghy 4 gewandelt hebt inden wech Ierobeams, ende mijn volck Israël hebt 5 doen sondigen, my tot toorn verweckende door hare sonden;
a 1.Reg. 14.7.
3 D. uyt eenen seer leegen, ende geringen staet. Vergel. 1.Sam. 2.8. Psal. 113.7. Het woordeken stof, is dickwijls genomen voor, leegheyt, verachtinge, onvermogen, droefheyt, nieticheyt, Psa. 7.6. ende 119.25. Iob 16.15. Iesa. 26.5. Thren. 3.16.
4 Siet bov. 15. op vers 26.
5 Siet bov. 14. op vers 16.
 
3 Siet, 6 so sal ick de nakomelingen van Baësa, ende de nakomelingen van sijn 7 huys, wechdoen; ende ick sal u huys maken, b gelijck het huys Ierobeams des soons Nebats.
6 And. so sal ick doen branden achter Baësa ende achter sijn huys.
7 D. geslachte: alsoo in’t volgende. siet bov. 14. op vers 10.
b 1.Reg. 15.29.
 
4 8 Die c van Baësa in de stadt sterft, sullen de honden eten; ende die van hem in ’t velt sterft, sullen de vogelen des Hemels eten.
8 Siet bov. 14. op vers 11.
c 1.Reg. 14.11. ende 15.29. ende 16.12.
 
5 Het overige nu der geschiedenissen van Baësa, ende dat hy gedaen heeft, ende sijne macht; zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls?
6 Ende Baësa ontsliep met sijne vaderen, ende wert begraven te 9 Tirza: ende sijn sone Ela regeerde in sijne plaetse.
9 Siet van dese stadt, boven 14. op vers 17.
 
7 10 Alsoo geschiedde oock het woort des HEEREN, door 11 den dienst des Propheets Iehu des soons van Hanani, tegen Baësa, ende tegen sijn huys, ende dat om al het quaet, dat hy gedaen hadde, 12 inde oogen des HEEREN, hem tot toorn verweckende door 13 het werck sijner handen, om dat hy was gelijck het huys Ierobeams, d ende om dat hy 14 het selve verslagen hadde.
10 De sin is; gelijck te vooren het woort des Heeren geschiet was door den Propheet Ahia tegen Ierobeam, bov. 14.7. dat oock alsoo het selve geschiet is door den Propheet Iehu tegen Baësa, ende dat beyde de voor-seggingen elck opharen tijt vervult zijn.
11 Hebr. door de hant. alsoo ond. vers 12. siet Lev. 8. op vers 36.
12 Alsoo ond. vers 19.25. ende 30. Siet Genes. 38. op vers 7. ende bov. 11. op vers 6.
13 Het welcke meest tweederley was. 1. afgoderye, in de welcke hy Ierobeam was gelijck geweest. 2. moordadicheyt, ende tyrannye tegen des selven huys bedreven; gelijck de volgende woorden deses vers uytwijsen. Vergel. Hos. 1. op vers 5.
d 1.Reg. 15.29.
14 T.w. het huys Ierobeams. Siet bov. 15.29.
 
8 In het ses-en-twintichste jaer van Asa de Coninck Iuda, wiert Coninck Ela de soon Baësa over Israël, te Tirza, [ende regeerde] 15 twee jaren.
15 Verst. met ten vollen twee jaren; maer, tot in het tweede jaer. want in het 26 jaer des Conincx Asa, is hy Coninck geworden, gelijck in dit vers geseyt is, ende in het 27 is hy omgebracht, ond. vers 10. het is de gewoonte der H. Schrift, een effen getal te gebruycken voor een oneffen, ofte een volkomen voor een onvolkomen. Siet Genes. 15. op vers 13. item bov. cap. 7. vers 15. ende 15. versen 25, ende 33. ende c. 16.8.
 
9 Ende Zimri sijn knecht, Overste vande helft der wagenen, maeckte eene verbintenisse tegens hem, als hy te Tirza was, sich droncken drinckende in het huys vanArza de 16 Hof-meester te Tirza:
16 Hebr. die over het huys was. T.w. des Conincx: Verst. daer door het geheele hof-gesin. die nu daer over gestelt is, wort by ons Hofmeester genaemt. Vergel. bov. 4. vers 6. ende de aenteeck. daer op.
 
10 So quam e Zimri in, ende sloech hem, hem, ende doodde hem, in 17 het seven-en-twintichste jaer van Asa den Coninck van Iuda: ende hy 18 wert Coninck in sijne plaetse.
e 2.Reg. 9.31.
17 Siet bov. op vers 8.
18 T.w. den tijt van 7 dagen. Siet ond. vers 15.
 
11 Ende het geschiedde als hy regeerde, als hy op sijnen 19 throon sat, dat hy het gantsche huys van Baësa sloech; hy en liet hem niet over 20 die aen de wandt pist, nochte 21 sijne bloet-verwanten, nochte 22 sijne vrienden.
19 Op desen te sitten, is, als Coninck te regeren: welck woort hier oock tot verklaringe voor gaet, als bov. cap. 1. vers 13. Siet voorts aldaer d’aenteeck.
20 Siet bov. 14. op vers 10.
21 Hebr. sijne lossers, dien het toequam de wrake des dootslachs wettelick te versorgen: dewelcke waren de naeste van den bloede. Num. 35.12.
22 D. sijne goede beminde, ende bekende, ofse schoon door maechschap hem niet en bestonden.
 
12 Also verdelchde Zimri het gantsche huys van Baësa; f nae het woort des HEEREN, dat hy over Baësa gesproken hadde, door den dienst des Propheten Iehu:
f Bov. versen 1, 2, etc.
 
13 Om alle de 23 sonden van Baësa, ende de sonden van Ela sijnen sone, daermede sy gesondiget hadden; ende daer mede sy Israël hadden doen sondigen, tot toorn verweckende den HEERE den Godt Israëls, door hare 24 ydelheden.
23 Op de welcke Godt gesien heeft, die aldus sijne gerechtige wrake uytvoerde, ende niet Zimri, die alleen sijnen ongerechtigen moetwille volchde, bov. vers 7. Vergel. oock bov. 15. d’aenteeck. op vers 29.
24 D. Afgoden, die gantsch niets en zijn in de werelt, 1.Cor. 8.4. ende c. 10.19. Siet Levit. 19. op vers 4.
 
14 Het overige nu der geschiedenissen van Ela, ende al wat hy gedaen heeft; is dat niet geschreven 25 in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls?
25 Siet bov. c. 14. op vers 19.
 
15 In het seven-en-twintichste jaer van Asa de Coninck van Iuda, regeerde Zimri seven dagen te Tirza: ende het volck hadde sich gelegert tegen 26 Gibbethon, dat der Philistijnen is.
26 Siet bov. 15. op vers 27.
 
16 Het volck nu dat sich 27 gelegert hadde, hoorde seggen; Zimri heeft 28 eene verbintenisse gemaeckt, ja heeft oock den Coninck verslagen: daerom maeckte het gantsche Israël ten selvigen dage 29 Omri den Crijchs-oversten Coninck over Israël, in ’t leger.
27 N. voor Gibbethon.
28 Siet bov. 15. op vers 27.
29 De vader van Achab, met den welcken hy in’t stuck van valschen Godes-dienst, ydele superstitien, ende quade wercken gevoecht wort, Mich. 6.16. ende wort in desen verklaert erger geweest te zijn dan alle de Coningen, die voor hem geweest waren, ond. vers 25.
 
17 Ende Omri tooch op, ende gantsch Israël met hem van Gibbethon, ende belegerden Tirza.
18 Ende het geschiedde, als Zimri sach dat de stadt ingenomen was; dat hy ginck in het Palais van het huys des Conincks, ende verbrandde 30 boven sich het huys des Conincks met vyer, ende sterf:
30 D. het huys daer in hy was, verbrandde hy met sich selven. Eene gelijcke maniere van spreken is, Iudic. 12.1.
 
19 Om sijne sonden die hy gesondicht hadde, doende dat quaet was 31 in de oogen des HEEREN, 32 wandelende inden wech Ierobeams, ende in 33 sijne sonde, die hy gedaen hadde, doende Israël sondigen.
31 Siet bov. 11. op vers 6.
32 D. volgende de sonden Ierobeams. Siet bov. c. 15. op vers 26.
33 Siet bov. 14. op vers 16.
 
20 Het overige nu der geschiedenissen van Zimri ende sijne 34 verbintenisse, die hy 35 gemaeckt heeft; zijn die niet geschreven in het 36 boeck der Chroniken der Coningen Israëls?
34 Siet bov. 15. op vers 27.
35 Hebr. verbonden heeft.
36 Hier uyt blijckt dat dit boeck niet te verstaen en is van de twee boecken der Chroniken, die in den Bybel achter de twee boecken der Coningen volgen, gelijck aengeteeckent is, bov. 14. op vers 19. overmits in dese Chroniken niet geschreven en is het gene hier, ende ond. vers 27. verhaelt wort.
 
21 Doe wert het volck Israëls verdeelt 37 in twee helften: de helft des volcks 38 volchde Tibni den sone Ginaths, om hem Coninck te maken; ende de helft volchde Omri.
37 Hebr. in de helft.
38 Hebr. was achter Tibni: alsoo in’t volgende. Siet bov. 1. op vers 7.
 
22 Maer het volck dat Omri volchde was stercker, dan het volck dat Tibni den sone Ginaths volchde; ende Tibni sterf, ende Omri regeerde.
23 In het een-en-dertichste jaer van Asa den Coninck van Iuda, wert Omri Coninck over Israël, [ende regeerde] 39 twaelf jaer: te Tirza regeerde hy ses jaren.
39 Zijnde daer onder begrepen de vier jaren, die hy met Tibni geregeert hadde, beginnende van het 27 jaer des Coninckrijcks van Asa.
 
24 Ende hy kocht den berch 40 Samaria van Semer, voor twee 41 talenten silvers; ende bebouwde den berch; ende noemde den naem der stadt, die hy bouwde, nae den naem van 42 Semer, des berchs heere, 43 Samaria.
40 Hebr. Schomeron. Is een berch gelegen in den stam Ephraims, ontrent de palen des stams Manassis; van den welcken de stadt Samaria, daer op gebouwt, ende het geheel omliggende lantschap, sijnen naem gekregen heeft. Vergel. bov. cap. 13. de aenteeck. op vers 32.
41 Siet van ’t gewichte eens talents Exod. 25. op vers 39.
42 Onderscheyden van de andere, die desen naem gehadt hebben, 1.Chron. 6.46. ende 7.34.
43 Eene stadt gebouwt op het voorgemelte geberchte in de welcke de Coningen Israels, na datse Tirza verlaten hadden, haer hof, ende wooninge gehadt hebben, boven de 200 jaren eer Salmanasser dese stadt ingenomen: het rijcke Israels uytgeroeyt, ende de 10 stammen gevanckelick in Assyrien vervoert heeft. 2.Reg. 17.5, etc.
 
25 Ende Omri dede dat quaet was inde oogen des HEEREN; ja hy dede erger, dan alle die voor hem geweest waren.
26 Ende hy wandelde in alle wegen Ierobeams des soons Nebats, ende in sijne sonden, daermede hy Israël hadde doen sondigen; verweckende den HEERE den Godt Israëls tot toorne, door hare 44 ydelheden.
44 Siet bov. op vers 13.
 
27 Het overige nu der geschiedenissen van Omri, wat hy gedaen heeft, ende sijne macht die hy 45 gepleecht heeft; 46 zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls?
45 Hebr. gedaen heeft. And. waer door hy ’t gedaen heeft.
46 Siet bov. op vers 20.
 
28 Ende Omri ontsliep met sijne vaderen, ende wert begraven te Samaria: ende sijn soon Achab regeerde in sijne plaetse.
29 Ende Achab de soon Omri wert Coninck over Israël, in het acht-en-dertichste jaer van Asa den Coninck van Iuda: ende Achab de soon Omri regeerde over Israël, te Samaria, twee-en-twintich 47 jaer.
47 T.w. niet volkomen: want het eerste jaer heeft hy gemeyn gehadt met sijnen vader, het laetste met sijnen sone. siet vov. op vers 8.
 
30 Ende Achab de sone van Omri dede dat quaet was inde oogen des HEEREN; meer dan alle die voor hem geweest waren.
31 Ende het geschiedde 48 (wast eene lichte sake, dat hy wandelde in de sonden Ierobeams des soons Nebats?) dat hy noch ter Vrouwe nam Izebel de dochter Eth Baals des Conincks der Zidoniers, ende henen ginck, ende diende den 49 Baal, ende booch sich voor hem.
48 D. was’t eene kleyne, ende geringe sonde, dat hy de afgoderye, ende grouwelen Ierobeams navolchde? Verst. Neent, geensins: maer het was (wil de H. Geest seggen) eene afgrijselicke afwijckinge van den waren Godt. want dese maniere van vragen brengt seer stercke loocheninge mede. Siet Gen. 18. op vers 17.
49 Siet Iud. 2. op vers 11.
 
32 Ende hy richtede den Baal eenen Altaer op, in 50 het huys Baals, ’t welcke hy te Samaria gebouwt hadde.
50 D. in den Tempel. Alsoo 1.Sam. 5.2. ende 31. versen 9, 10. bov. 12.31. 2.Reg. 10.21.
 
33 Oock maeckte Achab een 51 Bosch: so dat Achab 52 noch meer dede om den HEERE den Godt Israëls tot toorn te verwecken, dan alle Coningen Israëls die voor hem geweest waren.
51 T.w. ter eere van den Afgodt Baal. Siet Deuter. 7. op vers 5.
52 Hebr. toe dede, ofte, toevoechde te doen. Siet Gen. 8. op vers 10.
 
34 In sijne dagen bouwde Hiël de Betheliter Iericho: 53 op Abiram sijnen Eerstgeborenen sone heeft hy haer gegrontvest, ende op Segub sijnen joncxsten [sone] heeft hy hare poorten gestelt: g nae het Woort des HEEREN, dat hy door 54 den dienst van Iosua den sone Nun gesproken hadde.
53 De sin is, dat hy de bouwinge begost heeft met het verlies van sijnen eerst-geboren sone, ende voleynt met het verlies van sijnen jonxsten, waer mede vervult wert de vervloeckinge van Iosua over de 1000 jaren tegens den herbouwer deser stadt uytgesproken, Iosu. 6.26.
g Iosu. 6.26.
54 Hebr. door de hant. Vergel. Levit. 8.36. ende d’aenteeck.

Einde 1 Koningen 16