Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 1

1 INDEN beginne schiep Godt den Hemel, ende de Aerde.
2 De Aerde nu was woest ende ledich, ende duysternisse was op den afgront: ende de Geest Godts sweefde op de Wateren.
3 Ende Godt seyde: Daer zy Licht: ende daer wert Licht.
4 Ende Godt sach het Licht, dat het goet was: ende Godt maeckte scheydinge tusschen het Licht, ende tusschen de duysternisse.
5 Ende Godt noemde het Licht Dach, ende de Duysternisse noemde hy Nacht: Doe was’t avont geweest, ende’t was morgen geweest, de eerste Dach.
6 Ende Godt seyde: Daer zy een Uytspansel in het midden der Wateren; ende dat make scheydinge tusschen Wateren, ende Wateren.
7 Ende Godt maeckte dat Uytspansel, ende maeckte scheydinge tusschen de wateren, die onder’t Uytspansel zijn, ende tusschen de wateren die boven’t Uytspansel zijn: ende het was alsoo.
8 Ende Godt noemde het Uytspansel, Hemel: doe was’t avont geweest, ende’t was morgen geweest, de tweede dach.
9 Ende Godt seyde: Dat de wateren van onder den Hemel in eene plaetse vergadert worden, ende dat het drooge gesien worde: ende het was alsoo.
10 Ende Godt noemde het drooge, Aerde, ende de vergaderinge der wateren noemde hy, Zeen: ende Godt sach dat het goet was.
11 Ende Godt seyde: Dat de aerde uytschiete gras-scheutkens, kruyt zaet-zaeyende, vruchtbaer geboomte, dragende vrucht nae sijnen aert, welkes zaet daer in zy op der aerde: ende het was alsoo.
12 Ende de aerde bracht voort gras-scheutkens, cruyt zaetzaeyende nae sijnen aert, ende vruchtdragende geboomte, welckes zaet daer in was, nae sijnen aert: ende Godt sach dat het goet was.
13 Doe was’t avont geweest, ende’t was morgen geweest, de derde dach.
14 Ende Godt seyde: Datter Lichten zijn in het Uytspansel des hemels, om scheydinge te maken tusschen den dach, ende tusschen de nacht; ende datse zijn tot teeckenen ende tot gesette tyden, ende tot dagen, ende jaren.
15 Ende dat sy zijn tot Lichten in het Uytspansel des hemels, om licht te geven op der aerde: ende het was alsoo.
16 Godt dan maeckte die twee groote Lichten: dat groote licht tot heerschappye des daegs, ende dat kleyne Licht tot heerschappye des nachts; oock de Sterren.
17 Ende Godt steldese in het Uytspansel des hemels, om licht te geven op der aerde.
18 Ende om te heerschen in den dach, ende in de nacht, ende om scheydinge te maken tusschen het licht, ende tusschen de duysternisse: ende Godt sach dat het goet was.
19 Doe was’t avont geweest, ende’t was morgen geweest, de vierde dach.
20 Ende Godt seyde; Dat de wateren overvloedichlick voortbrengen een gewemel van levendige zielen: ende het gevogelte vliege boven d’aerde, in het Uytspansel des hemels.
21 Ende Godt schiep de groote Walvisschen: ende alle levende wremelende ziele, welcke de wateren overvloedichlick voortbrachten, nae haren aert; ende alle gevleugelt gevogelte nae sijnen aert: ende Godt sach dat het goet was.
22 Ende Godt segendese, seggende: Zijt vruchtbaer, ende vermenichvuldiget, ende vervullet de wateren inde Zeen: ende het gevogelte vermenichvuldige op der aerde.
23 Doe was’t avont geweest, ende’t was morgen geweest, de vijfste dach.
24 Ende Godt seyde: D’aerde brenge levendige Zielen voort, nae haren aert, Vee, ende kruypende, ende wilt Gedierte der aerde nae sijnen aert: ende het was alsoo.
25 Ende Godt maeckte het wilt gedierte der aerde, nae sijnen aert, ende het vee na sijnen aert, ende al het kruypende gedierte des aerdbodems nae sijnen aert: ende Godt sach dat het goet was.
26 Ende Godt seyde: Laet ons Menschen maken, nae onsen beelde, nae onse gelijckenisse; ende dat sy heerschappye hebben over de Visschen der Zee, ende over het gevogelte des hemels, ende over het vee, ende over de geheele aerde, ende over al het kruypende gedierte, dat op der aerde kruypt.
27 Ende Godt schiep den Mensche nae sijnen beelde, nae den beelde Godts schiep hy hem: Man ende Wijf schiep hyse.
28 Ende Godt segendese; ende Godt seyde tot hen: Weest vruchtbaer, ende vermenichvuldiget, ende vervullet de aerde, ende onderwerptse, ende hebbet heerschappye over de visschen der Zee, ende over het gevogelte des hemels, ende over al het gedierte dat op der aerde kruypt.
29 Ende Godt seyde: Siet, ick hebbe ulieden al het zaet-zaeyende kruyt gegeven, dat op de gantsche aerde is, ende alle geboomte in ’t welcke zaet-zaeyende boomvrucht is: het zy u tot spijse.
30 Maer allen gedierte der aerde, ende allen gevogelte des hemels, ende allen kruypenden gedierte op der aerde, daer een levendige ziele in is, [hebb’ ick] al ’t groen kruyt tot spijse [gegeven]: ende het was alsoo.
31 Ende Godt sach al wat hy gemaeckt hadde, ende siet, het was seer goet: doe was’t avont geweest, ende ’t was morgen geweest, de seste dach.

Einde Genesis 1