Statenvertaling.nl

sample header image

Efeze 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Efeze 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Wandelen als kinderen des lichts
1 ZIJT dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
2 aEn wandelt in de liefde, bgelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft cen Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk. a Joh. 13:34; 15:12. 1 Thess. 4:9. 1 Joh. 3:23; 4:21. b Gal. 2:20. Tit. 2:14. 1 Petr. 3:18. c Hebr. 8:3; 9:14. verwijsteksten
3 dMaar hoererij en alle onreinheid of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt, d Mark. 7:21. Ef. 4:29. Kol. 3:5. verwijsteksten
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging.
5 eWant dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. e 1 Kor. 6:10. Gal. 5:19. Kol. 3:5. Openb. 22:15. verwijsteksten
6 fDat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. f Jer. 29:8. Matth. 24:4. Mark. 13:5. Luk. 21:8. Kol. 2:4, 18. 2 Thess. 2:3. 1 Joh. 4:1. verwijsteksten
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet.
8 gWant gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts g 1 Thess. 5:4. verwijsteksten
9 (hWant de vrucht des Geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid), h Gal. 5:22. verwijsteksten
10 Beproevende wat den Heere welbehaaglijk is.
11 iEn hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. i Matth. 18:17. 1 Kor. 5:8; 10:20. 2 Kor. 6:14. 2 Thess. 3:14. verwijsteksten
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 kMaar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. k Joh. 3:20, 21. verwijsteksten
14 Daarom zegt Hij: lOntwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. l Rom. 13:11. 1 Thess. 5:6. verwijsteksten
15 mZiet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, m Kol. 4:5. verwijsteksten
16 nDen tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. n Rom. 13:11. verwijsteksten
17 Daarom, zijt niet onverstandig, omaar verstaat welke de wil des Heeren is. o Rom. 12:2. 1 Thess. 4:3. verwijsteksten
18 pEn wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; p Spr. 23:29. Jes. 5:11, 22. Luk. 21:34. verwijsteksten
19 qSprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart; q Kol. 3:16. verwijsteksten
20 rDankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; r Kol. 3:17. 1 Thess. 5:18. verwijsteksten
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
 
Het huwelijksleven
22 sGij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere; s Gen. 3:16. 1 Kor. 14:34. Kol. 3:18. Tit. 2:5. 1 Petr. 3:1. verwijsteksten
23 tWant de man is het hoofd der vrouw, vgelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij is de Behouder xdes lichaams. t 1 Kor. 11:3. v Ef. 1:22; 4:15. Kol. 1:18. x Rom. 12:5. 1 Kor. 12:27. Ef. 1:23; 4:12. Kol. 1:24. verwijsteksten
24 Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles.
25 yGij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft zen Zichzelven voor haar heeft overgegeven; y Kol. 3:19. z vers 2. Gal. 1:4. verwijsteksten
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar agereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; a Tit. 3:5. 1 Petr. 3:21. verwijsteksten
27 Opdat Hij haar Zichzelven zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, bmaar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. b Kol. 1:22. verwijsteksten
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente.
30 cWant wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. c Rom. 12:5. 1 Kor. 12:27. verwijsteksten
31 dDaarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen etot één vlees wezen. d Gen. 2:24. Matth. 19:5. Mark. 10:7. e 1 Kor. 6:16. verwijsteksten
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente.
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie dat zij den man vreze.

Einde Efeze 5