Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Markus 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De heiligheid van het huwelijk
1 ENa vandaar opgestaan zijnde, ging Hij naar de landpalen van Judéa, door de overzijde van de Jordaan; en de scharen kwamen wederom tezamen bij Hem, en gelijk Hij gewoon was, leerde Hij hen wederom. a Matth. 19:1. verwijsteksten
2 En de farizeeën tot Hem komende, vraagden Hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verlaten, Hem verzoekende.
3 Maar Hij antwoordende zeide tot hen: Wat heeft Mozes u geboden?
4 En zij zeiden: bMozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven en haar te verlaten. b Deut. 24:1. Jer. 3:1. Matth. 5:31. verwijsteksten
5 En Jezus antwoordende zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.
6 cMaar van het begin der schepping heeft God hen man en vrouw gemaakt. c Gen. 1:27. Matth. 19:4. verwijsteksten
7 dDaarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen; d Gen. 2:24. 1 Kor. 6:16. Ef. 5:31. verwijsteksten
8 En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees.
9 eHetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. e 1 Kor. 7:10. verwijsteksten
10 En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve.
11 fEn Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. f Matth. 5:32; 19:9. Luk. 16:18. 1 Kor. 7:10. verwijsteksten
12 En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een ander trouwen, die doet overspel.
 
Jezus zegent de kinderen
13 gEn zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten. g Matth. 19:13. Luk. 18:15. verwijsteksten
14 Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; hwant derzulken is het Koninkrijk Gods. h Matth. 18:3; 19:14. 1 Kor. 14:20. 1 Petr. 2:2. verwijsteksten
15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
16 iEn Hij omving hen met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve. i Matth. 19:15. Mark. 9:36. verwijsteksten
 
De rijke jongeling
17 kEn als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knieën vallende, vraagde Hem: Goede Meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? k Matth. 19:16. Luk. 18:18. verwijsteksten
18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God.
19 Gij weet de geboden: lGij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand tekortdoen; eer uw vader en moeder. l Ex. 20:13; 21:12. Deut. 5:17. Rom. 13:9. verwijsteksten
20 Doch hij antwoordende zeide tot Hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af.
21 En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: mEén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op en volg Mij. m Matth. 6:19. Luk. 12:33; 16:9. 1 Tim. 6:17. verwijsteksten
22 Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.
23 En Jezus rondom ziende, zeide tot Zijn discipelen: nHoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben, in het Koninkrijk Gods inkomen! n Spr. 11:28. Matth. 19:23. Luk. 18:24. verwijsteksten
24 En de discipelen werden verbaasd over deze Zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het, dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk Gods ingaan!
25 Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods ingaat.
26 En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden?
27 Doch Jezus hen aanziende zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; owant alle dingen zijn mogelijk bij God. o Job 42:2. Jer. 32:17. Zach. 8:6. Luk. 1:37. verwijsteksten
28 pEn Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. p Matth. 4:20; 19:27. Luk. 5:11; 18:28. verwijsteksten
29 En Jezus antwoordende zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om Mijnentwil en des Evangelies wil,
30 Of hij ontvangt honderdvoud nu in dezen tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
31 qMaar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen die de laatsten zijn, de eersten. q Matth. 19:30; 20:16. Luk. 13:30. verwijsteksten
 
Derde aankondiging van het lijden
32 rEn zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging vóór hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende waren zij bevreesd. En de twaalve wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen die Hem overkomen zouden; r Matth. 16:21; 17:22; 20:18. Mark. 8:31; 9:31. Luk. 9:22; 18:31; 24:7. verwijsteksten
33 Zeggende: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesters en den schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem den heidenen overleveren;
34 En zij zullen Hem bespotten en Hem geselen en Hem bespuwen en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.
 
De zonen van Zebedéüs
35 sEn tot Hem kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedéüs, zeggende: Meester, wij wilden wel dat Gij ons deedt zo wat wij begeren zullen. s Matth. 20:20. verwijsteksten
36 En Hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat Ik u doe?
37 En zij zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten de een aan Uw rechterhand en de ander aan Uw linkerhand in Uw heerlijkheid.
38 Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden twaar Ik mede gedoopt word? t Matth. 20:22. Luk. 12:50. verwijsteksten
39 En zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker dien Ik drink, zult gij wel drinken, en met den doop gedoopt worden waar Ik mede gedoopt word;
40 Maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linkerhand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden vdien het bereid is. v Matth. 25:34. verwijsteksten
41 xEn als de andere tien dit hoorden, begonnen zij het van Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. x Matth. 20:24. verwijsteksten
42 Maar Jezus hen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet ydat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. y Matth. 20:25. Luk. 22:25. verwijsteksten
43 zDoch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. z 1 Petr. 5:3. verwijsteksten
44 En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.
45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen aom gediend te worden, maar om te dienen en bZijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. a Joh. 13:14. Filipp. 2:7. b Ef. 1:7. Kol. 1:14. 1 Tim. 2:6. Tit. 2:14. verwijsteksten
 
De blinde Bartiméüs
46 cEn zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timéüs, Bartiméüs, de blinde, aan den weg, bedelende. c Matth. 20:29. Luk. 18:35. verwijsteksten
47 En horende dat het Jezus de Nazaréner was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner.
48 En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: Gij Zone Davids, ontferm U mijner.
49 En Jezus stilstaande, zeide dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed, sta op, Hij roept u.
50 En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus.
51 En Jezus antwoordende zeide tot hem: Wat wilt gij dat Ik u doen zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden.
52 En Jezus zeide tot hem: Ga heen, duw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg. d Matth. 9:22. Mark. 5:34. verwijsteksten

Einde Markus 10