Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Ezechiël 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Gods openbaring aan Ezechiël
1 IN het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfde derzelver maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier aChebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. a Ps. 137:1. verwijsteksten
2 Op den vijfde derzelver maand (dat was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jójachin),
3 Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeeën, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem.
4 Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verve van hasmal, uit het midden des vuurs.
5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens.
6 bEn elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen. b Ez. 10:14. verwijsteksten
7 En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verve van glad koper.
8 En cmensenhanden waren onder hun vleugelen aan hun vier zijden; en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. c Ez. 10:8. verwijsteksten
9 Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om als zij gingen; zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht heen.
10 dDe gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht. d Ez. 10:14. Openb. 4:7. verwijsteksten
11 Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen.
12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht heen; waarheen de Geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om als zij gingen.
13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkels; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans en uit het vuur kwam een bliksem voort.
14 De dieren nu liepen en keerden weder, als de gedaante van een weerlicht.
15 Als ik die dieren zag, zie, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.
16 eDe gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verve van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rad in het midden van een rad. e Ez. 10:9, 10. verwijsteksten
17 Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden; zij keerden zich niet om als zij gingen.
18 En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren; en fhun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. f Ez. 10:12. verwijsteksten
19 gAls nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. g Ez. 10:16. verwijsteksten
20 Waarheen de Geest was om te gaan, gingen zij, waarheen de Geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de Geest der dieren was in de raderen.
21 Als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven; want de Geest der dieren was in de raderen.
22 En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verve van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid.
23 En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan den ander; ieder had er twee die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee die ze derwaarts bedekten.
24 En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedeun eens heirlegers; als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder.
25 En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden.
26 En boven het uitspansel hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daar bovenop zijnde.
27 En ik zag als de verve van hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lendenen en opwaarts; en van de gedaante Zijner lendenen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.
28 Gelijk de gedaante van den boog die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en hals ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een Die sprak. h Dan. 10:9. verwijsteksten

Einde Ezechiël 1