Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 9 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 9

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

De maaltijd der Wijsheid
1 DE opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd, Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen.
2 Zij heeft Haar slachtvee geslacht, Zij heeft Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel toegericht.
3 Zij heeft Haar dienstmaagden uitgezonden, Zij nodigt, op de atinnen van de hoogten der stad: a Spr. 8:2. verwijsteksten
4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts. Tot den verstandeloze zegt Zij:
5 Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn dien Ik gemengd heb.
6 Verlaat de slechtigheden en leeft; en treedt in den weg des verstands.
7 Wie den spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die den goddeloze bestraft, zijn schandvlek.
8 bBestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben. b Matth. 7:6. verwijsteksten
9 Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen.
10 cDe vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. c Job 28:28. Ps. 111:10. Spr. 1:7. verwijsteksten
11 Want door Mij zullen uw ddagen vermenigvuldigen, en jaren des levens zullen u toegedaan worden. d Spr. 10:27. verwijsteksten
12 Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelven; en zijt gij een spotter, gij zult het alleen dragen.
13 Een zotte vrouw eis woelachtig, de slechtigheid zelve, en weet niet met al; e Spr. 7:11. verwijsteksten
14 En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad,
15 Om te roepen degenen die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende:
16 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts. En tot den verstandeloze zegt zij:
17 fDe gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is lieflijk. f Spr. 20:17. verwijsteksten
18 Maar hij weet niet dat aldaar gdoden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel. g Spr. 2:18. verwijsteksten

Einde Spreuken 9