Statenvertaling.nl

trommius

Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen – pascha

Via deze pagina kunt u online zoeken in de Bijbeltekst en kanttekeningen van de Statenvertaling (editie GBS). U kunt zoeken op één of meer woorden of delen van woorden. Ook kunt u de zoekfunctie gebruiken als concordantie. De zoekresultaten worden direct onder de zoekopdracht getoond en kunnen ook per Bijbelboek worden geraadpleegd. Vanuit de zoekresultaten kunt u de gevonden Bijbelgedeelten en/of kanttekeningen raadplegen. Via de pijltoetsen in uw browser kunt u eenvoudig terugkeren naar een eerder getoond scherm.

Zoekwoord(en):      (tip: kies zo min mogelijk woorden)
Tekst bevat: 
Zoeken op:  
Zoeken in:  
 

Zoekresultaten per Bijbelboek (aantal verzen)

Ex (4)    Lev (1)    Num (10)    Deut (4)    Joz (2)    2 Kon (3)    2 Kron (13)    Ezra (2)    Ez (1)    Matth (4)    Mark (4)    Luk (7)    Joh (9)    1 Kor (1)    Hebr (1)    Totaal OT (40)    Totaal NT (26)    Alle Bijbelboeken (66)
 

Nieuwe Testament: zoekresultaten 1-20 (van 26)

Volgende

Matth. 26:2    (idem met kt.)   Gij weet dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden.

Matth. 26:17    (idem met kt.)   En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij dat wij U bereiden het pascha te eten?

Matth. 26:18    (idem met kt.)   En Hij zeide: Gaat heen in de stad tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen.

Matth. 26:19    (idem met kt.)   En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.

Mark. 14:1    (idem met kt.)   EN het pascha en het feest der ongehevelde broden was na twee dagen; en de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.

Mark. 14:12    (idem met kt.)   En op den eersten dag der ongehevelde broden, wanneer zij het pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij dat wij heen gaan en bereiden dat Gij het pascha eet?

Mark. 14:14    (idem met kt.)   En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, waar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal?

Mark. 14:16    (idem met kt.)   En Zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

Luk. 2:41    (idem met kt.)   En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van pascha.

Luk. 22:1    (idem met kt.)   EN het feest der ongehevelde broden, genaamd pascha, was nabij.

Luk. 22:7    (idem met kt.)   En de dag der ongehevelde broden kwam, op denwelken het pascha moest geslacht worden.

Luk. 22:8    (idem met kt.)   En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen en bereidt ons het pascha, opdat wij het eten mogen.

Luk. 22:11    (idem met kt.)   En gij zult zeggen tot den huisvader van dat huis: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, waar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal?

Luk. 22:13    (idem met kt.)   En zij heengaande, vonden het gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

Luk. 22:15    (idem met kt.)   En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;

Joh. 2:13    (idem met kt.)   En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem.

Joh. 2:23    (idem met kt.)   En als Hij te Jeruzalem was op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed.

Joh. 6:4    (idem met kt.)   En het pascha, het feest der Joden, was nabij.

Joh. 11:55    (idem met kt.)   En het pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem vóór het pascha, opdat zij zichzelven reinigden.

Joh. 12:1    (idem met kt.)   JEZUS dan kwam zes dagen vóór het pascha te Bethanië, waar Lázarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden.

Nieuwe Testament: zoekresultaten 1-20 (van 26)

Volgende
 

Naar zoekresultaten per Bijbelboek

Naar top van deze pagina