Statenvertaling.nl

sample header image

2 Johannes – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen
 
1 1 DE Ouderlingh aen de 2 uyt-verkorene 3 Vrouwe, ende aen hare kinderen, 4 die ick 5 in waerheyt lief hebbe, ende niet alleen ick, maer oock 6 alle die 7 de waerheydt ghekent hebben:
1 So noemt hem selven d’Apostel Ioannes, ofte van wegen sijn ampt, gelijck oock Petrus, 1.Petr. 5.1. ofte, van wegen sijnen hooghen ouderdom: als of hy seyde den ouden.
2 So noemt hy haer na het oordeel der liefde, na welcke alle die Christum belijden, voor uytvercorene moeten gehouden worden. Siet diergelijck vers 13. Philip. cap. 4.3. 1.Thes. 1.4. 2.Thess. 2. vers 13. 1.Petr. 1.2.
3 Gr. Kyria, D. Heerinne: ghelijck oock vers 5. waer door beteeckent wort niet een van het vrouwelick geslachte alleen, maer een voortreffelicke, aensienlicke, machtige vrouwe.
4 Namel. so de moeder als de kinderen, gelijck uyt het Gr. woort blijckt.
5 D. oprechtelick, gelijck 1.Ioan. 3. vers 18.
6 Namel. die in die plaetse woonen, ende u kennen.
7 D. de ware leere des H. Euangeliums. siet 2.Tim. 2. vers 25. 1.Ioan. 2.21. ende 3.19.
 
2 8 Om der waerheyt wille die 9 in ons blijft, ende met ons sal zijn inder eeuwicheyt:
8 Namelick, hebbe ick haer lief, dewijle sy deselve aengenomen hebben, belijden, ende beleven.
9 Namelick, door de genade ende na de beloften Godts, dat hy ons in deselve altijt sal bewaren. Siet Matth. 24.24. Ioan. 10.28. Philip. 1.6. 1.Petr. 1.5. 1.Ioan. 5. versen 4, 5.
 
3 10 Genade, barmherticheyt, vrede 11 zy met u lieden van Godt den Vader, ende van den Heere Iesu Christo den Sone des Vaders, 12 in waerheyt ende liefde.
10 Siet diergelijcke groetenisse 1.Timoth. 1.2.
11 Gr. sal zijn.
12 Dat is, tot versterckinge ende vermeerderinge vande kennisse der waerheyt ende van de liefde. Ofte, met waerheyt ende liefde.
 
4 Ick ben seer verblijdt geweest, dat ick 13 van uwe kinderen gevonden hebbe die 14 in de waerheyt wandelen, gelijck wy een gebodt ontfangen hebben 15 van den Vader.
13 Dat is, sommige van uwe kinderen.
14 Dat is, de ware leere des Euangeliums belijden, ende haer leven daer na aenstellen, volgens de geboden Godts.
15 Namelick, door den Sone. Ioan. 15.15.
 
5 Ende nu bidde ick u, [uytvercorene] Vrouwe, a niet als u schrijvende 16 een nieuw gebodt, maer ’tgene wy gehadt hebben van den beginne, [namelick] b dat wy malcanderen lief hebben.
a 1.Ioan. 2.7.
16 Siet de aenteeckeninghe op 1.Ioan. 2. versen 7, 8.
b Ioan. 13.34. ende 15.12. Ephes. 5.2. 1.Thess. 4.9. 1.Petr. 4.8. 1.Ioan. 3.23. ende 4.21.
 
6 c Ende 17 dit is de liefde, dat wy wandelen na sijne geboden. Dit is het gebodt, gelijck ghy-lieden 18 van den beginne gehoort hebt, dat ghy 19 in het selve soudet wandelen.
c Ioan. 15.10.
17 D. hier in bestaet de rechte liefde Godts ende des naesten. Ofte, hier mede wortse betoont.
18 Als u de leere des Euangeliums eerst is gepredickt geweest. 1.Ioan. 2.7.
19 Dat is, alsoo u leven daer na aenstellet.
 
7 d Want daer zijn vele verleyders in de werelt gecomen, 20 die niet en belijden 21 dat Iesus Christus in het vleesch gecomen is. Dese is de verleyder ende 22 de Antichrist.
d Matth. 24. versen 5, 24. 2.Petr. 2.1. 1.Ioan. 4.1.
20 Siet de aenteeck. op 1.Ioan. 2. vers 22. ende 4.2.
21 Gr. Iesum Christum in den vleesche komende. Siet diergelijcke wijse van spreken. 1.Ioan. 4.2.
22 Siet oock 1.Ioan. 4.3.
 
8 23 Siet toe voor u selven, 24 dat wy niet en verliesen ’tgene wy gearbeydt hebben, maer eenen 25 vollen 26 loon mogen ontfangen.
23 D. hebt acht op uwe eygene saligheydt, van de welcke ghy soudet vervallen, soo ghy u van haer laet verleyden. Siet Actor. 20.28.
24 D. op dat wy, N. Apostelen, die u tot de kennisse der waerheydt gebracht hebben, de vrucht onses arbeyts aen u niet en verliesen. Ofte, dat ghy, (ghelijck andere lesen) namel. die de ware leere eens aengenomen hebt, ende na de selve u leven hebbet aengestelt, de vrucht uwer belijdenisse ende wandels, welck is het eeuwige leven, niet en verliest, door verleydinghe tot afval gebracht zijnde.
25 D. overvloedigen.
26 N. wy Apostelen van onsen arbeydt, als die aen u niet te vergeefs sal aengewent zijn. Siet Phil. 4.1. 1.Thess. 2.19. Ofte, ghy geloovige, als ghy tegen de verleydinge stantvastigh blijft by de ware leere des Euangeliums.
 
9 Een yegelick 27 die overtreedt, ende niet en blijft in de leere Christi, 28 die en heeft Godt niet: die in de leere Christi blijft, dese 29 heeft beyde den Vader ende den Sone.
27 N. door afvallen van de leere des Euangeliums, gelijck de volgende woorden verklaren.
28 D. die en heeft geen gemeynschap met Godt.
29 D. heeft gemeynschap met beyde. Siet 1.Ioan. 1.3.
 
10 e Indien yemandt 30 tot u lieden comt, ende 31 dese leere niet 32 en brenght, 33 en ontfanght hem niet in huys, ende en seght tot hem niet, 34 Zijt gegroet.
e Rom. 16.17. 2.Tim. 3.5. Tit. 3.10.
30 N. in uw’ huys, ofte andersins, om u te leeren ende te onderwijsen.
31 N. dat Iesus Christus in den vleesche gekomen is vers 7. ende die wy Apostelen u geleert hebben.
32 Dat is, leert ende voorstelt.
33 Dat is, en houdt met hem geen broederlicke gemeynschap, ofte nauwen ommeganck.
34 Gr. chairein. dat is, blijde zijn. Siet d’aenteeck. op Iacob. 1.1.
 
11 Want die tot hem seght, Zijt gegroet, 35 die heeft gemeynschap aen sijne 36 boose wercken.
35 D. die hoort sijne valsche leere, daer door hy de menschen verleydt, ende stelt hem selven in perijkel om van hem oock verleydt te worden: ende geeft anderen ergernisse, als of hy de valsche leere toestonde, overmits hy sulcke gemeynschap houdt met de valsche Leeraers.
36 N. die hy doet in’t verleyden der menschen van de ware leere.
 
12 Ick hebbe 37 veel aen u lieden te schrijven, doch ick en hebbe niet gewilt 38 door papier ende inckt: maer ick hope tot u lieden te comen, ende 39 mondt tot mondt [met u] te spreken, op dat 40 onse blijdschap 41 volcomen magh zijn.
37 N. aengaende dese saken.
38 D. door eenen brief die met inckt op het papier geschreven wordt. Dit en seght hy niet, om dat hy eenige saken, de saligheydt aengaende, ghehadt heeft die hy het papier niet en soude hebben willen vertrouwen. Want alle die saken heeft hy in sijn Euangelio genoechsamelick beschreven. Ioan. 20.31. maer om dat hy hoopte haest by haer te komen, ende haer die saken mondelick soude verklaren.
39 D. tegenwoordigh by u zijnde. Siet diergelijcke 1.Cor. 13.12.
40 N. die ontstaen sal uyt mijne tegenwoordigheyt.
41 Gr. vervult. Dat is, overvloedigh.
 
13 U groeten de kinderen van uwe suster 42 de uytvercorene. Amen.
42 Siet vers 1.

Einde 2 Johannes