Statenvertaling.nl

sample header image

1 Johannes 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Johannes 2

1 D’Apostel verklaert dat hy de belofte van de vergevinge der sonden voor-gestelt heeft, niet om die te misbruycken tot sondigen, maer tot troost der sondaren. 3 ende vermaent de gene, die Christum kennen, tot onderhoudinge der geboden Christi. 7 leerende dat sulcx ten verscheyden aensien een nieuw ende een oudt gebodt is. 9 Daer nae tot liefde des naesten. 13 Ende past dese vermaninge op de Vaders, jongelingen, ende kinderen. 15 Leert dat de Christenen de werelt, ende ’t gene daer in is, niet en moeten lief hebben. 18 ende haer wachten van de verleydinge der valsche Leeraers ende Antichristen. 20 Wijst haer aen dat de salvinge des H. Geests, die sy hebben, haer sal bewaren, soo van de begeerlickheyt der werelt, als van de verleydinge der Antichristen, 22 die hy beschrijft. 25 Stelt haer voor de belofte des eeuwigen levens. 27 ende beschrijft de kracht der salvinge des H. Geests, die sy ontfangen hadden. 28 ende vermaent haer stantvastelick te blijven by de Leere Christi, om in sijne verschijninge vrymoedelick te moghen bestaen. 29 ende gerechtigheydt te oeffenen, tot betooninghe datse weder-geboren zijn.
 
1 MYne 1 kinderkens, ick schrijve u dese dingen, 2 op dat ghy niet en sondiget: 3 ende indien yemandt gesondigt heeft, 4 wy hebben a eenen 5 voorsprake 6 by den Vader, Iesum Christum 7 den rechtveerdigen.
1 Dit woordt ghebruyckt hy om sijne vriendelickheydt tegen haer te betoonen, gelijck Christus Ioa. 13.33. ende noemt de geloovige met desen name, niet alleen om dat hy vele van haer door de predicatie des Euangeliums, gelijk als ghebaert hadde. 1.Cor. 4.14. Philem. vers 10. maer oock om sijnen hoogen ouderdom.
2 D. niet op dat ghy dese leere soudt misbruycken om daer op te vryer te sondigen.
3 Ofte, maer.
4 Dat is, op dat ghy soudt weten, ende u daer mede troosten, dat wy hebben, etc.
a 1.Timoth. 2.5. Hebr. 7.25.
5 Gr. paracleton, welcke tytel beteeckent eyghentlick een Advocaet ofte voorspraeck, die yemants sake voorspreeckt ende uyt-voert in het gerichte. ende wordt hier Christo toegheschreven, om dat hy by den Vader voor ons bidt. Rom. c. 8. vers 34.
6 N. dien wy met onse sonden hebben vertoornt.
7 Soo wordt hy toe-ghenaemt Iesa. 53. vers 11. Zach. 9.9. Actor. 7.52. om dat hy sonder eenige sonde is geweest. Siet cap. 3.5. ende daerom bequaem om onse voorsprake te wesen. Hebr. 7.26. ende 1.Petr. 3.18.
 
2 Ende hy is b een 8 versoeninge 9 voor onse sonden: ende niet alleen voor 10 de onse, maer oock voor [de sonden] c 11 der geheeler werelt.
b Rom. 3.25. 2.Cor. 5.18. Col. 1.20. 1.Ioan. 4.10.
8 Gr. hilasmos, versoeninge, dat is versoener: gelijck in den selven sin Paulus hem noemt hilasterion, D. versoen-decksel, Rom. 3.25. Siet d’aenteeckeninge aldaer. Ende hy wordt hier de versoeninge selve genaemt, om dat hy hem selven tot versoeninge heeft op-gheoffert. Ioan. 17. vers 19. Hebr. 10.14. ende dat hy alleen ende volmaecktlick ons met Godt versoent heeft. Hebr. 9.28.
9 N. om dat hy voor de selve in onse plaetse de straffe dragende, ende daer mede de gerechtigheyt Godts voldoende, den toorne Godts stilt, ende alsoo Godt met de menschen versoent. 2.Cor. 5.21.
10 N. der Apostelen, ende der andere geloovige die nu leven.
c Ioan. 4.42. 1.Ioan. 4.14.
11 D. van alle menschen, die in de gantsche werelt uyt alle volckeren. Ioan. 11.52. Apoc. 5.9. noch in hem sullen gelooven. Want dat hy alle ende een yeder mensche in de gheheele werelt met Godt niet en versoent, blijckt soo uyt de ervarentheydt, als oock daer uyt dat hy niet voor alle ende voor een yeder mensche den Vader en heeft gebeden. Ioan. 17.9. maer alleen voor de gene die in hem sullen gelooven. Ioan. 17.20.
 
3 Ende hier aen kennen wy dat wy 12 hem 13 gekent hebben, so wy sijne geboden 14 bewaren.
12 N. Iesum Christum.
13 Nam. alsoo dat wy hem oock voor onsen Salichmaker hebben erkent, hem lief hebben, ons vertrouwen op hem stellen, ende hem gehoorsamen. Want dit woordt beteeckent hier, gelijck oock dickwils elders, meer als een bloote kennisse. Siet Psal. 1.6. Matth. 7.23. 2.Timoth. 2.19.
14 D. onderhouden. Namel. met oprechten vlijt ende yver: hoe wel in desen leven het selve niet gantsch volkomelick en geschiet. Siet 1.Ioan. 1.8.
 
4 d Die daer seght, Ick kenne hem, ende sijne geboden niet en bewaert, die is een leugenaer, ende in dien 15 en is de waerheyt niet:
d 1.Ioan. 4.20.
15 Dit verklaert het voorgaende, by wijse van tegen stellinge die dese Apostel dickwijls gebruyckt.
 
5 Maer so wie sijn woort bewaert, in dien is waerlick 16 de liefde Godts 17 volmaeckt geworden: e 18 hier aen kennen wy dat wy 19 in hem zijn.
16 Namel. waer mede wy Godt lief hebben.
17 Ofte, vervult. D. een oprechte ende ware liefde geworden, die alle hare deelen heeft. Siet capit. 4. versen 12, 18. want dat noch ons gheloove, noch onse liefde, in alle graden volmaeckt en is in desen leven, leert Paulus 1.Corinth. 13.9. ende Ioannes 1.Ioan. 1.8.
e Ioan. 13.35.
18 Gr. hier in. Namel. aen het onderhouden van Godts woordt, ende als onse liefde volmaeckt geworden is.
19 D. met hem, ende met sijne weldaden gemeynschap hebben.
 
6 Die seght dat hy 20 in hem blijft, f die moet oock selve alsoo wandelen, 21 gelijck hy gewandelt heeft.
20 D. in sijne gemeynschap is ende blijven wil. Siet 1.Ioan. 6.56.
f Ioan. 13.5. 1.Petr. 2.21.
21 D. heylighlick nae het exempel sijnes levens, hoe wel wy het selve niet en konnen in alles volmaecktelick navolgen. 1.Ioan. 1.8.
 
7 Broeders, ick en schrijve u g 22 geen nieuw gebodt, maer een oudt gebodt, dat ghy 23 van den beginne gehadt hebt. Dit oudt gebodt is het woort dat ghy van den beginne gehoort hebt.
g 2.Ioan. vers 5.
22 N. als ick met dit mijn schrijven u voorhoude, ende ernstelick in drucke, het gebodt van sijnen naesten lief te hebben, het welck niet nieuw en is, alsoo het selve niet alleen in den Ouden Testamente voorgestelt wordt, Levit. 19. versen 17, 18. maer oock van den beginne der predicatie des Euangeliums altijt sterck is gedreven geweest. Matth. 5.5, 44. Ioan. 15.12. Rom. 12.10. ende 15.38.
23 D. van dat ghy tot de kennisse Christi geroepen zijt.
 
8 24 Wederom schrijve ick u h 25 een nieuw gebodt: 26 ’tgene waerachtigh is in hem, 27 zy oock in u [waerachtigh]: 28 want 29 de duysternisse gaet voorby, ende 30 het waerachtige licht 31 schijnt nu.
24 Ofte, Daer en tegen.
h Ioan. 13.34. ende 15.12.
25 D. dat op een nieuwe wijse van Christo ende sijne Apostelen voor gestelt ende gedreven wort: met sijn eygen exempel ende bysondere liefde bevestight is, ende door den Geest Godts in de herten der geloovige wordt ingeschreven, volgens de beloften des Nieuwen Verbonts, Iere. 31.33. Siet de aenteeck. Ioan. 13.34.
26 D. de liefde die waerlick in Christo teghen ons is, die zy oock waerlick in u. Siet Ioan. 13.34.
27 Ofte, is.
28 Ofte, dat de duysternisse, etc.
29 N. van onwetenheyt ende godloosheyt die te voren in de werelt was eer het Euangelium gepredickt wierdt. Siet diergelijcke Rom. 13. vers 12. 1.Thess. 5.4. 1.Pet. 2.9.
30 N. der salichmakende kennisse Gods ende sijner beloften ende geboden. Ephes. 5.8. 1.Ioan. 1.7. ende 2.9.
31 N. in de leerde des Euangeliums, die wy vercondigen.
 
9 Die seght dat hy 32 in het licht is, ende sijnen broeder haet, 33 die is in de duysternisse tot noch toe.
32 D. de leere des Euangeliums kent ende aenneemt.
33 Dat is, die steeckt noch in de voorgaende onwetenheyt ende blindtheyt: ende en is over sulcks geen recht Christen.
 
10 i Die sijnen broeder lief heeft, k blijft in het licht, ende geen 34 ergernisse en is in hem.
i 1.Ioan. 3.14.
k Ioan. 12.35.
34 Ofte, aenstoot. Gr. scandalon, het welck beteeckent eenen steen, ofte yet diergelijcks, dat inde wegh leght, daer aen men hem stoot, ende daer door men ten val gebracht wordt, het welck lichtelick geschiet als men in duysternisse wandelt: maer die in het licht wandelt kan lichtelick sulcken aenstoot mijden, als hy wel voor hem siet, het welck de Apostel hier seght, dat de ware geloovige doen. Siet diergelijcke Psal. 119.165. Ioan. 11. versen 9.10.
 
11 Maer die sijnen broeder haet, is in de duysternisse, ende wandelt in de duysternisse, ende en weet niet 35 waer hy henen gaet: want de duysternisse heeft sijne oogen verblindt.
35 Namelick, of hy den rechten wegh gaet ofte niet. Ofte, weet niet dat hy tot sijn verderf gaet.
 
12 l Ick schrijve u, 36 kinderkens, 37 want de sonden zijn u vergeven 38 om sijns naems wille.
l Luc. 24.47. Actor. 4.12. ende 13.38.
36 Gelijck te voren vers 1. Hier en begint noch niet de afdeelinghe nae den ouderdom: maer in het volgende vers.
37 Ofte, dat u de sonden vergeven zijn. Alsoo oock vers 13 ende 14.
38 Dat is, om Christi Iesu wille. Siet Actor. 4.12. ende 10.43. ende de aenteeck. aldaer.
 
13 Ick schrijve u, 39 vaders, want ghy hebt 40 [hem] gekent, 41 die van den beginne is. Ick schrijve u, 42 jongelingen, want ghy hebt 43 den Boosen overwonnen. Ick schrijve u, 44 kinderen, want ghy hebt 45 den Vader gekent.
39 Dat is, oude luyden, die door uwe jaren groote kennisse hebt verkregen.
40 Namel. Iesum Christum.
41 Namel. der werelt, dat is, van eeuwigheydt. Siet capit. 1.1.
42 Namel. die in het beste ende sterckste van u leven zijt: ende bequaem tot strijden.
43 D. den Duyvel. Matth. 6.13. ende 13.19.
44 N. die noch jonck van jaren zijt, wiens ampt ende eere is hare ouders recht te kennen, ontsien, ende lief te hebben.
45 N. onses Heeren Iesu Christi, die oock onsen Vader om Christi wille geworden is. Ioan. 20.17.
 
14 Ick hebbe u geschreven, vaders, want ghy hebt [hem] gekent, die van den beginne is. Ick hebbe u geschreven, jongelingen, want 46 ghy zijt sterck, ende 47 het woort Godts blijft in u, ende ghy hebt den Boosen overwonnen.
46 D. gelijck jonge luyden gemeenlick sterck van lichaem zijn, so moetense oock sterck zijn in ’t geloove om tegen den Duyvel te strijden. 1.Petr. 5.9.
47 N. ’t welck is het geestelick sweert, waer mede ghy tegen den Duyvel moet strijden. Ephe. 6.17.
 
15 m En hebt 48 de werelt niet lief, noch ’tgene in de werelt is: n so yemant de werelt lief heeft, 49 de liefde des Vaders 50 en is niet in hem.
m Rom. 12.2.
48 D. de dingen die buyten de rechte kennisse ende dienst Godts in dese werelt van weretlsche menschen groot geacht, begeert, ende naegetracht worden, die in het volgende vers worden uytgedruckt. Siet Iacob. 4.4.
n Galat. 1.10. Iacob. 4.4.
49 Namel. waer mede wy Godt den Vader lief hebben.
50 Namel. overmits dese twee liefden sich strecken tot saken die tegen malkandren strijden, t’samen niet en konnen bestaen, ende de eene liefde de andere uytdrijft. Siet Matth. 6.24.
 
16 Want 51 al dat in de werelt is, [namelick] 52 de begeerlickheyt des vleeschs, ende 53 de begeerlicheyt der oogen, ende 54 de grootsheyt des levens, 55 en is niet uyt den Vader, maer is 56 uyt de werelt.
51 D. al wat de wereltsche menschen liefhebben ende naetrachten, begrepen in dese drie soorten die hier uytgedruckt worden.
52 D. de wellustigheyt. Siet Rom. 13.14.
53 D. de giericheyt, ende begeerte van rijckdommen, die hier der oogen wordt ghenaemt, om dat het aenschouwen deser goederen de begeerte der selve opweckt, ende dat de oogen der gierigaerts daer mede nimmermeer versadight en worden, maer willen alles hebben wat se sien. Siet Prov. 27.20. Eccl. 4.8.
54 Ofte, trotsheydt. Dat is, de eergiericheyt ofte hooveerdicheyt, die de wereltsche menschen in haren staet ende leven allesins betoonen in groote kostelickheydt, pracht, ende verheffinge boven haren naesten. De Apostel dese sonden beschrijvende benaemtse met den name van begeerlickheydt, overmits sy uyt de aengheborene verdorvenheydt voortkomen, Iacob. 1. vers 15. om alsoo de wortel der selve uyt te trecken.
55 Dat is, en is van Godt in der menschen herten niet ingeplant, noch en behaeght Gode niet.
56 D. uyt de verdorvene natuere der wereltsche menschen.
 
17 o Ende 57 de werelt gaet voorby, ende 58 hare begeerlickheyt: maer 59 die den wille Godts doet, 60 blijft in der eeuwicheyt.
o Psal. 90.10. Iesai. 40.6. 1.Cor. 7.31. Iacob. 1.10. ende 4.14. 1.Petr. 1.24.
57 D. de wereltsche menschen.
58 D. alle de goederen ende wellusten daer toe der selver begeerlickheyt sich streckt.
59 N. in het vlieden van dese begeerlickheden ende sonden.
60 D. sal het eeuwige leven hebben.
 
18 Kinderkens, 61 het is de laetste uyre: p ende ghelijck ghy gehoort hebt dat 62 de Antichrist 63 comt, [so] zijn oock nu 64 vele Antichristen geworden: waer uyt wy kennen 65 dat het de laetste uyre is.
61 D. wy beleven nu de laetste tijdt des werelts, van welcke te voren geseght is, dat in de selve de Antichrist sal komen, ende vele valsche Leeraers sullen opstaen. Siet Matth. 24.5. 1.Cor. 10.11. 2.Thess. 2.3. 1.Tim. 4.1. 2.Tim. 3.1. 2.Petr. 3.3.
p Matth. 24.5. 2.Thes. 2.3.
62 Gr. ho antichristos, welck woort beteeckent in ’t gemeyn yemandt die, onder den name van Christen te zijn, hem stelt tegen de leere van Christi persoon ende ampt: ende in ’t bysonder een onder de selve bysonderlick uytstekende, die niet en bestaet in een persoon alleen, maer in verscheydene malcandren in eenen staet succederende, ofte in malcanders plaetse comende, gelijck men door den Keyser van Roomen dickwils verstaet niet alleen den regerenden Keyser, maer oock alle de gene die in het Keyserrijck d’een na den anderen succederen. Hier spreeckt d’Apostel van den uytstekenden Antichrist, gelijck het Gr. woordeken ho te kennen geeft, die 2.Thess. 2. vers 3. etc. ende inde openbaringe Ioannis doorgaens beschreven wort.
63 D. komen sal, ofte, ghelijck als op de wegh is om te komen. siet 2.Thes. 2.7.
64 D. vele valsche Leeraers onder de Christenen, die voorloopers van den grooten Antichrist zijn gheweest, ende van eenen geest gedreven, want hier wordt dat woordt in’t gemeyn ende in het breede genomen.
65 N. volgens de voorseggingen Christi ende der Apostelen, te voren aengeteeckent.
 
19 q 66 Sy zijn 67 uyt ons 68 uytgegaen, maer sy en waren 69 uyt ons niet: want indien sy uyt ons geweest waren, so souden sy 70 met ons 71 gebleven zijn: r maer [dit is geschiet] op datse souden openbaer worden, datse niet 72 alle uyt ons en zijn.
q Psal. 41.10. Actor. 20.30.
66 N. dese Antichristen ende valsche Leeraers.
67 N. Christenen, ofte Christelicke vergaderingen.
68 D. voortgekomen, opgestaen, ende hebben haer van ons afgesondert.
69 D. uyt de ware ende oprechte Christenen, noch uyt de oprechte ende gesonde Leeraers.
70 Namel. oprechte Christenen ende Leeraren.
71 Namel. in de eenicheyt des gheloofs, ende by de waerheydt.
r 1.Corinth. 11.19.
72 Namelick, die haer Christenen noemen, ende hare leere met Christi name bekleeden. Siet Matth. 7.21.
 
20 s 73 Doch ghy hebt 74 de salvinge 75 van den Heyligen, ende ghy weet 76 alle dingen.
s Psal. 45.8. ende 133.2. 2.Corinth. 1.21. Hebr. 1.9.
73 Gr. ende, De Apostel wijst den geloovighen nu aen het recht middel om de verleydingen der Antichristen te ontkomen, namelick datse vast blijven by de leere diese door de verlichtinge des Heyligen Geests eens hebben geleert ende aengenomen.
74 Ofte, de salve: waer door hy verstaet de genadige werckinge des Heyligen Geests, waer door sy weder-geboren, ende met de salighmakende kennisse Christi verlicht ende versterckt zijn, die by de uytstortinghe van een kostelicke salve wort vergeleecken. Siet Psal. 45.8. ende 133.2.
75 Dat is, van Christo Iesu, die alsoo genaemt wort Psal. 16.10. Dan. 9.24. Actor 2.27. Siet de aenteeckeningen aldaer: ende de reden Hebr. 7.26. Van hem hebben alle geloovige dese gave. Ioel 2.28. Ioan. 1.16. ende 14.26.
76 Namel. die u ter salicheydt noodigh zijn te weten, ende daer van ick u schrijve.
 
21 Ick en hebbe u niet geschreven om dat ghy 77 de waerheyt niet en wetet, 78 maer om dat ghy die wetet, ende om dat 79 geen leugen uyt de waerheyt en is.
77 Namel. der leere des Euangeliums.
78 D. om u de gedachtenisse van ’t gene ghy weet te ververschen, ende u daer door in de waerheyt meer ende meer te verstercken tegen de verleydingen.
79 Gr. dat alle leugen uyt de waerheydt niet en is. Dat is, om dat geen leugen, dat is, geen valsche leere, uyt de waerheyt, dat is, uyt de leere des Euangeliums, die wy prediken, en is.
 
22 Wie is 80 de leugenaer, dan die loochent dat Iesus 81 is de Christus? Dese is de Antichrist, 82 die den Vader ende 83 den Sone loochent.
80 D. de voornaemste valsche Leeraer.
81 Gr. niet en is. Dat is, die de waerheydt loochenende seght dat Iesus niet en is de Christus, dat is, de Messias, de Gesalfde, de beloofde Salighmaker. Siet Ioan. 20.31.
82 Hoe de Vader wordt geloochent, wordt naerder in het volgende vers verklaert.
83 De Sone Godts de Heere Iesus Christus wordt geloochent, niet alleen ten aensien van sijnen persoon, wanneer men loochent ofte sijne Godtlicke, ofte sijne ware menschelicke natuere, ofte diergelijcke: maer ten aensien van sijn ampt, als men loochent dat hy de Salighmaker is, ofte dat hy de eenige ende volmaeckte Salighmaker is, ende als men beneffens hem noch andere middelaers tot de salicheyt stelt, etc.
 
23 t Een yegelick die den Sone loochent, 84 en heeft oock den Vader niet.
t Luc. 12.9. 2.Tim. 2.12.
84 Dat is, loochent oock genoechsamelick den Vader, overmits de Vader sonder sijnen Sone niet en kan noch zijn, noch recht gekent worden. Siet Ioan. 8.19. ende 10.30. In sommige Griecksche boecken worden hier noch by gevoeght dese woorden, die den Sone belijdt, heeft oock den Vader.
 
24 85 ’Tgene ghy-lieden dan van den beginne gehoort hebt, 86 dat blijve in u. Indien in u blijft dat ghy van den beginne gehoort hebt, so sult ghy oock 87 in den Sone ende in den Vader blijven.
85 Namel. van de suyvere leere des Euangeliums die u van Christo ende de Apostelen van eersten aen ghepredickt is geweest.
86 Dat is, volherdet ghy in de selve volstandelick.
87 D. in de oprechte ende salighmakende leere van den Vader ende van den Soon. Ofte, in de gemeynschap des Vaders ende des Soons. capit. 1.3.
 
25 Ende dit is 88 de belofte, die hy ons belooft heeft, [namelick] 89 het eeuwige leven.
88 D. het gene Christus ons in den Euangelio belooft heeft.
89 Siet Matth. 19.29. ende 25.46. Ioan. 3. versen 15, 16. ende 5.24. ende 6.33, 54. ende 10.10. ende 17.2. ende doorgaens in den Euangelio.
 
26 Dit hebbe ick u geschreven van 90 de gene die u verleyden.
90 Namelick, op dat ghy des te beter ende sorghvuldiger van hare verleydinge u soudet mogen wachten.
 
27 v Ende 91 de salvinge die ghy lieden van hem ontfangen hebt, blijft in u, ende ghy en hebt niet van noode 92 dat yemandt u leere: maer gelijck de selve salvinge u leert 93 van alle dingen, [so] is 94 sy oock waerachtigh, ende en is geen leugen: ende gelijck sy u geleert heeft, 95 [so] sult ghy 96 in hem blijven.
v Ier. 31.34. Hebr. 8.11.
91 D. de selve genade des Heyligen Geests, dien u Christus heeft gegeven, om u te verlichten met de kennisse der waerheyt: gelijck vers 20.
92 Namel. dese dingen, dewijle ghyse alreede weet, ofte de gronden der Christelicke leere, die ghy alreede geleght hebt.
93 D. van alle dese dingen: ofte van al wat u noodigh is ter salicheyt te weten. Siet vers 20.
94 Namel. de salvinge.
95 Dat is, so blijft in hem: een Hebreeusche wijse van spreken. Ofte, hy spreeckt alsoo om te toonen het goet vertrouwen dat hy hadde van hare stantvastigheydt.
96 Namel. Christo: gelijck uyt het volgende ende het voorgaende 24 vers blijckt.
 
28 Ende nu, kinderkens, blijft 97 in hem: x op dat wanneer hy sal 98 geopenbaert zijn, wy 99 vrymoedicheyt hebben, ende wy 100 van hem niet 1 beschaemt gemaeckt en worden in sijne toecomste.
97 N. Christo: dat is, by sijne gemeynschap ende leere, die met geloove vast houdende.
x Marc. 8.38. 1.Ioan. 3.2.
98 Namel. in sijne toekomste ten oordeele, gelijck de volgende woorden verclaren. Siet oock cap. 3.2.
99 N. om te bestaen in sijn oordeel voor hem, vertrouwende dat hy ons niet verdoemen, maer vry spreken sal.
100 Ofte, voor hem niet beschaemt en worden.
1 N. gelijck alle ongeloovige ende godloose sal wedervaren.
 
29 Indien ghy weet dat 2 hy rechtveerdigh is, so weet ghy dat een yegelick 3 die de rechtveerdicheyt doet, 4 uyt hem geboren is.
2 Namel. Godt de Vader, ofte Christus, van welcke hy inde voorgaende woorden heeft gesproken.
3 D. die Godsalichlick leeft.
4 D. van hem geestelick wedergeboren is. Siet 1.Ioan. 3.9.

Einde 1 Johannes 2