Statenvertaling.nl

sample header image

1 Johannes 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Johannes 1

1 HET gene van den beginne was, ’tgene wy gehoort hebben, ’tgene wy gesien hebben met onse oogen, ’t ghene wy aenschouwt hebben, ende onse handen getast hebben, van het Woort des levens:
2 ( Want het Leven is geopenbaert, ende wy hebben’t gesien, ende wy getuygen, ende vercondigen u lieden dat eeuwige Leven, ’twelck by den Vader was, ende ons is geopenbaert)
3 ’T gene wy [dan] gesien ende gehoort hebben, dat vercondigen wy u, op dat oock ghy met ons gemeynschap soudt hebben, ende dese onse gemeynschap oock [zy] met den Vader, ende met sijnen Sone Iesu Christo.
4 Ende dese dingen schrijven wy u, op dat uwe blijdtschap vervult zy.
5 Ende dit is de vercondinge, die wy van hem gehoort hebben, ende wy u vercondigen, dat Godt een licht is, ende gansch geene duysternisse in hem en is.
6 Indien wy seggen dat wy gemeynschap met hem hebben, ende wy in de duysternisse wandelen, so liegen wy, ende en doen de waerheyt niet.
7 Maer indien wy in het licht wandelen, gelijck hy in het licht is, so hebben wy ghemeynschap met malkanderen, ende het bloedt Iesu Christi sijns Soons reynight ons van alle sonde.
8 Indien wy seggen dat wy geen sonde en hebben, so verleyden wy ons selven, ende de waerheyt en is in ons niet.
9 Indien wy onse sonden belijden, hy is getrouw ende rechtveerdigh, dat hy ons de sonden vergeve, ende ons reynige van alle ongerechticheyt.
10 Indien wy seggen dat wy niet gesondight en hebben, so maecken wy hem tot een leugenaer, ende sijn woort en is niet in ons.

Einde 1 Johannes 1