Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 2 Petrus – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De IIde Algemeyne Sendt-brief des Apostels PETRI

Inhoudt van desen Sendt-brief.

HOewel eertijdts van den autheur ende autoriteyt deses Sendt-briefs by eenige is getwijfelt geweest, gelijck te sien is Euseb. Hist. lib. 3. cap. 22. nochtans alsoo het opschrift den name van Symeon Petrus draeght, ende den autheur verklaert capit. 1.18. dat hy een geweest is van de dry discipelen CHRISTI, die sijne heerlickheyt op den bergh gesien hebben, ende voornamelick dat de leere in desen Sendt-brief voorgestelt, met den voorgaenden Sendt-brief Petri, ende met de schriften der andere Apostelen t’eenemael over een komt, so en isser geen oorsake om aen een van beyden te twijfelen: ende heeft de Christelicke kercke desen brief oock voor een Goddelick schrift erkent. Den Apostel Petrus schrijft dan desen tweeden Sendt-brief aen de selve geloovige verstroyde Ioden, aen welcke hy den eersten geschreven hadde, gelijck blijckt cap. 3.1. d’oorsake waerom hy desen tweeden noch aen haer schrijft, wijst hy aen cap. 1.12, 13, etc. Ende bestaet desen Sendt-brief voornamelick in dry deelen, nae ’t getal der capittelen. In ’t eerste, nae het opschrift ende de groetenisse, verhaelt hy de genade ende geestelicke weldaden die Godt haer gedaen hadde tot harer saligheyt, ende vermaent haer daer inne meer ende meer toe te nemen, ende d’eene Christelicke deughd te willen voegen by de andere, om daer door van hare verkiesinge te meer versekert te worden, aenwysende d’oorsake waerom hy dese vermaninge haer nochmaels doet, ende datse de selve behooren aen te nemen, dewijl hy selve CHRISTI heerlickheydt gesien heeft op den bergh, ende sijne Leere oock met de Leere der Heylige ende door Godts Geests gedrevene Propheten, over een komt. cap. 1. In het tweede vermaent hy haer tot stantvastigheydt inde Christelicke Leere, diese van d’Apostelen ontfangen hadden, om daer van niet verleydt te worden door de valsche leeraers die alreede opstonden, ende noch meer opstaen souden: aenwijsende ’t verderf daer in sy haer selven, ende de gene die haer laten verleyden, sekerlick sullen brengen: ende beschrijvende haer doen ende verkeerden wandel, op datse daer uyt te beter gekent ende gemijdet mochten worden. capit. 2. In het derde waerschouwt hy haer voor de spotters ende Epicureen, die de toekomste CHRISTI ten oordeele, ende den onderganck der werelt loochenen, tegen welcke hy bewijst de sekerheyt van dese toekomste CHRISTI, ende beschrijft hoedanigh ende hoe verschrickelick den onderganck der werelt sal wesen. Ende besluyt eyndelick den brief met de getuygenisse Pauli, met een ernstigh verhael van de voornaemste vermaningen, ende met een lof-segginge tot CHRISTUM. capit.3.

Einde inleiding 2 Petrus