Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 4

1 HEt geschiedde nu, doe al het volck geeyndicht hadde over de Iordane te trecken, dat de HEERE tot Iosua sprack, seggende:
2 Neemt ghylieden u twaelf mannen uyt den volcke, uyt elcke stamme eenen man.
3 Ende gebiedet hen, seggende: Nemet voor ulieden op, van hier uyt het midden der Iordane, uyt de stant-plaetse van de voeten der Priesteren, ende bereydt twaelf steenen, ende brengtse met ulieden over, ende steltse in het nacht-leger daer ghy desen nacht sult vernachten.
4 Iosua dan riep die twaelf mannen die hy hadde doen bestellen van de kinderen Israëls, uyt elcke stamme eenen man.
5 Ende Iosua seyde tot hen: Gaet over voor de Arke des HEEREN uwes Godts, midden inde Iordane: ende heffet u een yeder eenen steen op sijn schouder, nae ’t getal der stammen der kinderen Israëls.
6 Op dat dit een teecken zy onder ulieden: wanneer uwe kinderen morgen vragen sullen, seggende: Wat zijn u dese steenen?
7 So sult ghy tot haer seggen: Om dat de wateren der Iordane zijn afgesneden geweest voor de Arke des verbonts des HEEREN; als sy tooch door de Iordane, wierden de wateren der Iordane afgesneden: so sullen dese steenen den kinderen Israëls ter gedachtenisse zijn tot in eeuwicheyt.
8 De kinderen Israëls nu deden alsoo, gelijck als Iosua geboden hadde, ende sy namen twaelf steenen op, midden uyt de Iordane, gelijck als de HEERE tot Iosua gesproken hadde, nae ’t getal der stammen der kinderen Israëls: ende sy brachtense met haer over nae het nacht-leger, ende steldense aldaer.
9 Iosua richtte oock twaelf steenen op, midden in de Iordane, ter stant-plaetse van de voeten der Priesteren, die de Arke des verbonts droegen: ende sy zijn daer tot op desen dach.
10 De Priesters nu die de Arke droegen, stonden midden in de Iordane, tot dat alle dinck volbracht was, ’t welck de HEERE Iosua geboden hadde den volcke aen te seggen, nae al dat Mose Iosua geboden hadde: ende het volck haestede, ende het trock over.
11 Ende ’t geschiedde als al het volck ge-eyndicht hadde over te gaen: doe ginck de Arke des HEEREN over, ende de Priesters voor het aengesichte des volcx.
12 Ende de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, mitsgaders de halve stamme Manasse, trocken gewapent voor het aengesichte der kinderen Israëls: gelijck als Mose tot hen gesproken hadde.
13 Omtrent veertich duysent toegeruste krijchs-mannen trockender voor het aengesichte des HEEREN ten strijde nae de vlacke velden van Iericho.
14 Te dien selven dage maeckte de HEERE Iosua groot voor de oogen van ’t gantsche Israël: ende sy vreesden hem, gelijck als sy Mose gevreest hadden, alle de dagen sijns levens.
15 De HEERE dan sprack tot Iosua, seggende:
16 Gebiedt den Priesteren die de Arke der getuygenisse dragen, dat sy uyt de Iordane opklimmen.
17 Doe geboodt Iosua den Priesteren, seggende: klimmet op uyt de Iordane.
18 Ende ’t geschiedde, doe de Priesters, die de Arke des verbonts des HEEREN droegen, uyt het midden der Iordane opgeklommen waren, [ende] de voet-solen der Priesteren afgetrocken waren tot op het drooge: so keerden de wateren der Iordane weder in hare plaetse, ende gingen als gisteren [ende] eergisteren aen alle hare oevers.
19 ’T volck nu was den tienden der eerster maent uyt de Iordane opgeklommen: ende sy legerden haer te Gilgal aen ’t Oost-eynde van Iericho.
20 Ende Iosua rechtte die twaelf steenen te Gilgal op, die sy uyt de Iordane genomen hadden.
21 Ende hy sprack tot de kinderen Israëls, seggende: Wanneer uwe kinderen morgen hare vaderen vragen sullen, seggende, Wat zijn dese steenen?
22 So sult ghy ’t uwe kinderen te kennen geven, seggende: Op het drooge is Israël door dese Iordane gegaen.
23 Want de HEERE uwe Godt heeft de wateren der Iordane voor uwe aengesichten doen uytdroogen, tot dat ghy lieden daer waert doorgegaen: gelijck als de HEERE uwe Godt aen de Schelf-Zee gedaen heeft, die hy voor ons aengesichte heeft doen uytdroogen, tot dat wy daer door gegaen waren.
24 Op dat alle volcken der aerde de hant des HEEREN kennen souden, dat sy sterck is: op dat ghylieden den HEERE uwen Godt vreeset t’allen dagen.

Einde Jozua 4