Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 3 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 3

1 IOsua dan maeckte sich des morgens vroech op, ende sy reysden van Sittim, ende quamen tot aen de Iordane, hy, ende alle de kinderen Israëls: ende sy vernachtten aldaer eer sy over trocken.
2 Ende ’t geschiedde, dat de Amptlieden op ’t eynde van drie dagen, door het midden des Legers gingen:
3 Ende geboden den volcke, seggende, Wanneer ghy de Arke des verbonts des HEEREN uwes Godts siet, ende de Levitische Priesters de selve dragende: verreyst ghylieden oock van uwe plaetse, ende volgtse na.
4 Datter nochtans ruymte zy tusschen ulieden ende tusschen de selve, by de twee duysent ellen inde mate, ende en naedert tot de selve niet, op dat ghy dien wech wetet, dien ghy gaen sult, want ghy-lieden en zijt door dien wech niet gegaen gisteren [ende] eer-gisteren.
5 Iosua seyde oock tot den volcke, Heyligt u: want morgen sal de HEERE wonderheden in het midden van ulieden doen.
6 Desgelijcks sprack Iosua tot de Priesters, seggende, Neemt de Arke des verbonts op, ende gaet door voor het aengesichte deses volcx: Sy dan namen de Arke des Verbonts op, ende sy gingen voor het aengesichte des volcx.
7 Want de HEERE hadde tot Iosua geseyt, Desen dach sal ick beginnen u groot te maken voor de oogen des gantschen Israëls: op dat sy weten, dat ick met u zijn sal, gelijck als ick met Mose geweest ben.
8 Ghy dan sult de Priesteren die de Arke des verbonts dragen, gebieden, seggende: Wanneer ghylieden komt tot aen het uyterste des waters der Iordane, staet stille in de Iordane.
9 Doe seyde Iosua tot de kinderen Israëls: Naedert herwaerts, ende hoort de woorden des HEEREN uwes Godts.
10 Voorder seyde Iosua, Hier aen sult ghylieden bekennen, dat de levendige Godt in ’t midden van u is, ende dat hy gantschelick voor u aengesichte uytdrijven sal de Canaaniten, ende de Hetiten, ende de Heviten, ende de Phereziten, ende de Girgasiten, ende de Amoriten, ende de Iebusiten.
11 Siet, de Arke des verbonts des Heeren der gantscher aerden, gaet door voor ulieder aengesichte inde Iordane.
12 Nu dan, neemt ghylieden u twaelf mannen uyt de stammen Israëls, uyt yeder stamme eenen man.
13 Want het sal geschieden, met dat de voetsolen der Priesteren die de Arke des HEEREN, des Heeren der gantscher aerden dragen, in ’t water der Iordane sullen rusten, so sullen de wateren der Iordane afgesneden worden, [te weten] de wateren die van boven af vlieten, ende sy sullen op eenen hoop blijven staen.
14 Ende ’t geschiedde doe het volck vertrock uyt sijne tenten, om over de Iordane te gaen, so droegen de Priesters de Arke des verbonts voor het aengesichte des volcx.
15 Ende als die, die de Arke droegen, tot aen de Iordane gekomen waren, ende de voeten der Priesteren, dragende de Arke, ingedopt waren in ’t uyterste des waters: (De Iordane nu was vol alle de dagen des oogstes aen alle hare oeveren:)
16 So stonden de wateren die van boven afquamen: sy resen op eenen hoop, seer verre van de stadt Adam af, die ter zijden Zartan [ligt], ende die nae de Zee des vlacken velts, [te weten] de Sout-Zee af-liepen, die vergingen, sy wierden afgesneden: Doe trock het volck over, tegen over Iericho.
17 Maer de Priesters die de Arke des verbonts des HEEREN droegen, stonden stee-vaste op het drooge in ’t midden der Iordane: ende gantsch Israël ginck over op het drooge, tot dat al het volck geeyndicht hadde door de Iordane te trecken.

Einde Jozua 3