Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 22 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 22

De Rubeniten, Gaditen, ende de halve stamme Manasse, worden van Iosua nae huys gesonden, vers 1, etc. Iosua vermaent haer seer eernstelick den Heere te vreesen, 5. Sy vertrecken met grooten buyt, 8. Sy bouwen eenen Altaer aen den kant der Iordane, 10. Het welcke d’ander Israëliten vernemende, so komense te samen om tegen haer te oorlogen, 11. Doch sy senden eerst gesanten aen haer, diese met harde woorden daer over bestraffen, 13. Maer sy ontschuldigen haer, 21. Also dat de gesanten ende ’t gantsche volck daer mede te vreden waren, 30.
 
1 DOe riep Iosua de Rubeniten, ende de Gaditen, ende de halve stamme Manasse,
2 Ende hy seyde tot hen: Ghylieden hebt onderhouden alles wat u Mose de knecht des HEEREN geboden heeft: ende a ghy zijt mijne stemme gehoorsaem geweest in allen dat ick u geboden hebbe.
a Num. 32.20. Deuter 3.18.
 
3 Ghy en hebt uwe broederen niet verlaten 1 nu langen tijt, tot op desen dach toe: maer ghy hebt waergenomen de onderhoudinge der geboden des HEEREN uwes Godts.
1 Hebr. Dese vele dagen. Het waren, nae sommiger rekeninge, ruym dertien jaren: Sy hebben seven jaer toe gebracht met het innemen des lants, ende seven jaer met de deylinge des selven.
 
4 Ende nu, de HEERE uwe Godt heeft uwe broederen ruste gegeven, gelijck hy haer toegeseyt hadde: keert dan nu wederom, ende gaet ghy nae uwe tenten, nae het lant uwer besittinge, b ’twelck u Mose de knecht des HEEREN gegeven heeft op gene zijde der Iordane.
b Num. 32.33. Deut. 3.13. ende 29.8. Ios. 13.8.
 
5 Alleenlick neemt neerstelick waer te doen het gebodt ende de Wet, die u Mose de knecht des HEEREN geboden heeft, c dat ghy den HEERE uwen Godt liefhebbet, ende dat ghy wandelt in alle sijne wegen, ende sijne geboden houdt, ende hem aenhangt: ende dat ghy hem dient met u gantsch herte, ende met uwe gantsche ziele.
c Deut. 10.12.
 
6 Also segendese Iosua: ende hy lietse gaen, ende sy gingen nae hare 2 tenten.
2 D. wooningen, woonplaetsen, als elders.
 
7 Want aen de helft der stamme Manasse hadde Mose [een erfdeel] gegeven in Basan, maer aen 3 [d’ander] helft der selver gaf Iosua [een erfdeel] 4 by hare broederen aen dese zyde der Iordane 5 Westwaert: voorder oock als Iosua haer liet trecken nae haere tenten, so segende hyse,
3 D. d’andere halve stamme Manasse. Hebr. ende hare helft.
4 T.w. met d’ander negen stammen, die op dese zijde der Iordane haer erfdeel ontfangen hebben.
5 And. by de Zee, of nae de Zee aen.
 
8 Ende hy sprack tot hen, seggende, Keert weder tot uwe tenten met veel rijckdoms, ende met seer veel vees, met silver, ende met gout, ende met koper, ende met yser, ende met seer veel kleederen: deylt den roof uwer vyanden 6 met uwe broederen.
6 D. met de stammen, die aen dese zijde der Iordane gebleven zijn by de bagagie. Siet hier van Num. 31.27. ende 1.Sam. 30.24.
 
9 Also keerden de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, ende de halve stamme Manasse wederom, ende togen van de kinderen Israëls van Silo, dat in’t lant Canaan is: om te gaen nae het lant van Gilead, nae het lant harer besittinge, in het welcke sy besitters gemaeckt waren, nae den mont des HEEREN door 7 den dienst Mose.
7 Hebr. door de hant Mose.
 
10 d Doe sy quamen aen de grensen der Iordane, die in het lant Canaan zijn: so bouwden de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, ende de halve stamme Manasse aldaer eenen altaer aen de Iordane, eenen altaer groot in ’t aensien.
d Ios. 18.17.
 
11 Ende de kinderen Israëls hoorden seggen: Siet de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, ende de halve stamme Manasse, hebben eenen Altaer gebouwt, tegen over het lant Canaan, aen de grensen der Iordane 8 aen de zijde der kinderen Israëls.
8 T.w. des grootsten deels der kinderen Israëls.
 
12 Als de kinderen Israëls [dit] hoorden: so versamelde de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls te Silo, dat sy tegen hen optogen met een heyr.
13 Ende de kinderen Israëls sonden aen de kinderen Rubens, ende aen de kinderen Gads, ende aen de halve stamme Manasse, in het lant Gilead, Pinehas den sone Eleazars des Priesters:
14 Ende 9 tien Vorsten met hem, 10 van yeder vaderlick huys eenen Vorst, uyt alle de stammen Israëls: ende sy waren een yeder een hooft des huyses harer vaderen over de duysenden Israëls.
9 Daer waren negen stammen ende een halve, so dat hier blijckt, dat de halve stamme Manasse soo wel als de heele stammen, eenen Vorst gesonden heeft.
10 Hebr. Eenen Vorst, eenen Vorst in het vaderlicke huys.
 
15 Doe sy tot de kinderen Rubens, ende tot de kinderen Gads, ende tot de halve stamme Manasse quamen, in het lant Gilead: so spraken sy met hen, seggende:
16 Aldus spreeckt de gantsche gemeynte des HEEREN; Wat overtredinge is dit daer mede ghylieden overtreden hebt tegen den Godt Israëls, heden afkeerende 11 van achter den HEERE, mits dat ghy eenen Altaer voor u gebouwt hebt, om heden tegen den HEERE wederspannich te zijn?
11 D. dat ghy den Heere niet na en volcht, alsoo oock vers 18, 23, 29.
 
17 e Is ons de ongerechticheyt Peors te weynich? van de welcke wy niet gereynicht en zijn tot op desen dach, hoewel de plage in de vergaderinge des HEEREN geweest is.
d{e} Num. 25.3. Deut. 4.3.
 
18 Dewijle ghy u heden van achter den HEERE af-keert: ’t sal dan geschieden, als ghy heden wederspannich zijt tegen den HEERE, so sal hy sich 12 morgen grootelicx vertoornen tegen de gantsche gemeynte Israëls.
12 D. in toekomstige tijden. alsoo oock vers 24. ende cap. 4.6.
 
19 Maer doch 13 indien het lant uwer besittinge onreyn is, komt over in ’t lant der besittinge des HEEREN, 14 daer de 15 Tabernakel des HEEREN woont, ende neemt besittinge in ’t midden van ons: maer en zijt niet wederspannich tegen den HEERE, en zijt oock niet wederspannich tegen ons, eenen Altaer voor u bouwende, behalven den Altaer des HEEREN onses Godts.
13 Als of hy seyde, meynt ghylieden dat Godt u lieder lant niet soo wel in sijne gunste ende bescherminge aen en neemt, als het onse, so komt, etc.
14 De Tabernakel stont te Silo. Siet Ios. 18.1.
15 Hebr. wooninge, woonstede.
 
20 Heeft niet Achan 16 de sone Zerah, 17 overtredinge begaen met 18 het verbannene? ende 19 quam daer niet eene 20 verbolgentheyt over de gantsche vergaderinge Israëls? ende die man en sterf 21 niet alleen 22 in sijne ongerechticheyt.
16 D. die van het geslachte, ofte huysgesin, ende nakomelingen Zerachs was; want sijnen naesten vader was Charmi, Ios. 7.17, 18.
17 Hebr. overtredinge overtreden.
18 Hebr. den ban.
19 Hebr. was.
20 T.w. Godes, dat is, straffe. Siet Num. 1. op vers 53.
21 Want eerst zijnder 36 Israëliten by Ai geslagen, daer na oock sijn wijf, kinderen ende have. Hebr. Ende die eenige man en verginck niet.
22 Ofte, om sijne, etc.
 
21 Doe antwoordden de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, ende de halve stamme Manasse, ende sy spraken met de hoofden der 23 duysenden Israëls:
23 De Israëliten waren in duysenden afgedeylt. siet Exod. 18.52 Iud. 6. op vers 15.
 
22 f 24 De Godt der goden, de HEERE, de Godt der goden, de HEERE, die weet het, Israël selfs sal het oock weten: ist door wederspannicheyt, of ist door overtredinge tegens den HEERE, 25 so en behoudt ons heden iet.
e{f} Psal. 50.1.
24 Siet Deut. 10. op vers 17.
25 Dit houden sommige voor een aensprake tot den Heere, sommige, tot ’t volck Israël, ofte Pinehas.
 
23 Dat wy ons eenen Altaer souden gebouwt hebben, om ons van achter den HEERE af te keeren: ofte om brand-offer, ende spijs-offer daer op te offeren, ofte om danck-offer daer op te doen, 26 so eysche het de HEERE.
26 D. so straffe ons de HEERE daerom. Hebr. so soecke het de Heere.
 
24 Ende so wy dit niet uyt sorge 27 van wegen [dese] sake gedaen hebben, seggende, 28 Morgen mochten uwe kinderen tot onse kinderen spreken, seggende: 29 Wat hebt ghy met den HEERE den Godt Israëls te doen?
27 T.w. des waren Godts-diensts.
28 D. hier namaels.
29 Hebr. Wat is ulieden, ende den Heere den Godt Israëls? Sulcke manieren van spreken worden oock in ’t nieuwe Testament gebruyct, Matth. 8.29. ende Ioh. 2.4.
 
25 De HEERE heeft immers de Iordane ter lantpale geset tusschen ons, ende tusschen ulieden, ghy kinderen Rubens, ende ghy kinderen Gads, ghy en 30 hebt geen deel aen den HEERE: so mochten uwe kinderen onse kinderen doen ophouden, datse den HEERE niet en vreesden.
30 D. ghy en zijt Godes volck niet, ghy en hebt geen deel aen de rijckdommen sijner genade ende weldaden. Siet dergelijcke maniere van spreken, 2.Sam. 20.1. ende 1.Reg. 12.16.
 
26 Daerom seyden wy, Laet ons doch voor ons maken, bouwende eenen Altaer, niet ten brant-offer, 31 noch ten offer.
31 D. niet tot eenigen offer.
 
27 Maer g dat hy een getuyge zy tusschen ons ende tusschen ulieden, ende tusschen onse geslachten na ons, op dat wy den dienst des Heeren voor sijn aengesichte dienen mochten met onse brand-offeren, ende met onse slacht-offeren, ende met onse danck-offeren, ende dat uwe kinderen tot onse kinderen morgen niet en seggen, Ghylieden en hebt geen deel aen den HEERE.
f{g} Gen. 31.48. Ios. 24.27.
 
28 Daerom seyden wy, Wanneer het geschiet, dat sy morgen [alsoo] tot ons ende tot onse geslachten seggen sullen: so sullen wy seggen, Siet 32 de gedaente des Altaers des HEEREN welcken onse vaderen gemaeckt hebben, niet ten brant-offer, nochte ten offer, maer hy is een getuyge tusschen ons ende tusschen ulieden.
32 Of, gestalte. D. patroon, figure, forme, gelijckenisse.
 
29 Het zy verre van ons, van ons, dat wy souden wederspannich zijn tegen den HEERE, ofte dat wy te desen dage ons van achter den HEERE afkeeren souden, bouwende eenen Altaer ten brant-offer, ten spijs-offer, ofte ten slacht-offer, behalven den Altaer des HEEREN onses Godts, die voor sijnen Tabernakel is.
30 Doe de Priester Pinehas, ende de Overste der vergaderinge, 33 ende de hoofden der duysenden Israëls die by hem waren, de woorden hoorden, die de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, ende de kinderen Manasse gesproken hadden, so was het goet in hare oogen.
33 D. namelick, te weten, siet vers 14.
 
31 Ende Pinehas de sone des Priesters Eleazars seyde tot de kinderen Rubens, ende tot de kinderen Gads, ende tot de kinderen Manasse, Heden weten wy, 34 dat de HEERE in’t midden van ons is, dewijle ghy dese overredinge tegen den HEERE niet begaen en hebt: Doe 35 hebt ghylieden de kinderen Israëls verlost uyt de hant des HEEREN.
34 Door dien hy u behoedt, dat ghy u aen hem niet en besondigt, noch u van ons af en scheurt, gelijck wy vreesden; daer uyt grooten onheyl in gantsch Israel soude geresen zijn.
35 T.w. doe ghy dien Altaer gebouwt hebt tot dien eynde als ghy ons geseyt hebt: want hadt ghy hem gebouwt om eenen nieuwen Godtsdienst op te richten, ende om u van d’andere stammen af te sonderen, daer mede soudt ghy Godts toorn ende straffe over gantsch Israel verweckt hebben.
 
32 Ende Pinehas de sone des Priesters Eleazars keerde wederom, met de Overste, van de kinderen Rubens, ende van de kinderen Gads, uyt het lant Gilead nae het lant Canaan, tot de kinderen Israëls, ende sy 36 brachten haer antwoorde weder.
36 Hebr. sy brachten haer het woort wederom. D. sy hebben de gemeente trouwelick aengeseyt d’antwoorde ende ontschuldinge der Rubeniten, etc. mitsgaders haren geheelen handel, ende voornemen.
 
33 De antwoorde nu was goet in de oogen der kinderen Israëls, ende de kinderen Israëls loofden Godt: ende en seyden niet [meer] van tegens haer op te trecken met een heyr, om het lant te verderven daer de kinderen Rubens ende de kinderen Gads inne woonden.
34 Ende de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, noemden dien Altaer: 37 Dat het een getuyge zy tusschen ons, 38 dat de HEERE Godt zy.
37 Andere voegen in den text hier by, het Hebr. woordeken Ed. D. getuyge. Andere meynen dat de woorden, die in den text volgen (ki ed hu benotenu, want hy is getuyge tusschen ons) zijn geweest de name deses Altaers.
38 D. datmen hem alleen dienen, ende voor den waren Godt kennen sal.

Einde Jozua 22