Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 20 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 20

1 VOorder sprack de HEERE tot Iosua, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende: Geeft voor ulieden de vrysteden daer van ick met ulieden gesproken hebbe door den dienst Mose.
3 Dat daer henen vliede de dootslager die een ziele door dwalinge, niet met wetenschap, verslaet: op dat sy ulieden zijn tot eene toevlucht voor den bloetwreker.
4 Als hy vlucht tot eene van die steden, so sal hy staen aen de deure der stadtpoorte, ende hy sal sijne woorden spreken voor de ooren der Outsten der selver stadt: dan sullen sy hem tot haer in de stadt nemen, ende hem plaetse geven, dat hy by haer woone.
5 Ende als de bloetwreker hem najaegt, so en sullen sy den dootslager in sijne hant niet overgeven, dewijle hy sijnen naesten niet met wetenschap verslagen en heeft, ende en heeft hem gisteren [ende] eergisteren niet gehaet.
6 Ende hy sal in de selve stadt woonen: tot dat hy stae voor het aengesichte der vergaderinge voor ’t gerichte, tot dat de Hooge-Priester sterve, die in die dagen zijn sal: dan sal de dootslager wederkeeren, ende komen tot sijne stadt, ende tot sijn huys, tot de stadt van daer hy gevloden is.
7 Doe heylichden sy Kedes in Galilea op het geberchte Naphtali, ende Sichem op het geberchte Ephraim: ende Kiriath-Arba, dese is Hebron op het geberchte Iuda.
8 Ende aen gene zijde der Iordane van Iericho Oostwaert, gaven sy Bezer in de woestijne, in het platte lant van de stamme Rubens: Ende Ramoth in Gilead van de stamme Gad, ende Golan in Basan van de stamme Manasse.
9 Dit nu zijn de steden die bestemt waren voor alle de kinderen Israëls, ende voor den vreemdelinck die in ’t midden van haerlieden verkeert, op dat derwaerts vluchte, al die een ziele slaet door dwalinge: op dat hy niet en sterve door de hant des bloetwrekers, tot dat hy voor het aengesichte der vergaderinge gestaen sal hebben.

Einde Jozua 20