Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 19 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 19

1 DAer na ginck het tweede lot uyt voor Simeon, voor de stamme der kinderen Simeons nae hare huysgesinnen: ende haer erfdeel was in ’t midden des erfdeels der kinderen Iuda.
2 Ende sy hadden in haer erfdeel Beër-Seba, ende Seba, ende Molada,
3 Ende Hazar-Sual, ende Bala, ende Azem.
4 Ende Eltholad, ende Bethul, ende Horma.
5 Ende Ziklag, ende Beth-hammarchaboth, ende Hazar-Sufa,
6 Ende Beth-Lebaoth, ende Saruhen, dertien steden, ende hare dorpen.
7 Ain, Rimmon, ende Ether, ende Asan: vier steden, ende hare dorpen.
8 Ende alle de dorpen die rontom dese steden waren, tot Baalath-Beër, [dat is] Ramath tegen ’t Zuyden: dit is het erfdeel der stamme der kinderen Simeons nae hare huysgesinnen.
9 Der kinderen Simeons erfdeel is onder het snoer der kinderen Iuda: want het erfdeel der kinderen Iuda was te groot voor hen, daerom erfden de kinderen Simeons in ’t midden hares erfdeels.
10 Daerna quam het derde lot op voor de kinderen Zebulon, nae hare huysgesinnen: ende de lantpale hares erfdeels was tot aen Sarid.
11 Ende hare lantpale gaet opwaerts nae den Westen, ende Marala, ende reyckt tot Dabbaseth: Ende reyckt tot aen de beke die voor aen Iokneam is.
12 Ende sy wendet haer van Sarid Oostwaerts tegen den opganck der sonne, tot de lantpale van Chisloth-Thabor: ende sy komt uyt te Dobrath, ende gaet opwaerts nae Iaphia.
13 Ende van daer gaetse Oostwaerts door nae den opganck, nae Gath-Hepher, te Eth-Cazin: ende sy komt uyt te Rimmon Methoar, ’t welck is Nea.
14 Ende dese lantpale keert haer om tegen het Noorden nae Hannathon: ende hare uytgangen zijn het dal van Iiphtah-El.
15 Ende Kattath, ende Nahalal, ende Simron, ende Idala, ende Bethlehem: twaelf steden ende hare dorpen.
16 Dit is het erfdeel der kinderen Zebulons, nae hare huysgesinnen: Dese steden ende hare dorpen.
17 Het vierde lot ginck uyt voor Issaschar, voor de kinderen Issaschars nae hare huysgesinnen.
18 Ende hare lantpale was Izreëla, ende Chesulloth, ende Sunem.
19 Ende Hapharaim, ende Sion, ende Anacharath.
20 Ende Rabbith, ende Kision, ende Ebez.
21 Ende Remeth, ende En-gannim, ende En-Hadda, ende Beth-Pazez.
22 Ende dese lantpale reyckt aen Thabor, ende Sahazima, ende Beth-Semes, ende de uytgangen harer lantpale zijn aen de Iordane: Sestien steden, ende hare dorpen.
23 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Issaschar nae hare huysgesinnen, de steden, ende hare dorpen.
24 Doe ginck het vijfde lot voor de stamme der kinderen Aser uyt, nae hare huysgesinnen.
25 Ende hare lantpale was Helkath, ende Hali, ende Beten, ende Achsaph,
26 Ende Alammelech, ende Amad, ende Misal, Ende reyckt aen Carmel Westwaert, ende aen Sihor Libnath.
27 Ende wendet sich tegen den opganck der sonne nae Beth-Dagon, ende reyckt aen Zebulon, ende aen het dal Iiphtah-El, Noordwaerts nae Beth-Emek, ende Nehiël, ende komt uyt tot Chabul ter slincker-hant.
28 Ende Ebron, ende Rehob, ende Hammon, ende Kana: tot aen groot Zidon.
29 Ende dese lantpale wendt haer nae Rama, ende tot aen de vaste stadt Tyrus: dan keert dese lantpale nae Hosa, ende hare uytgangen zijn aen de Zee, van het lantsnoer [streckende] nae Achzib.
30 Ende Umma, ende Aphek, ende Rehob: twee en twintich steden ende hare dorpen.
31 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Aser, nae hare huysgesinnen: dese steden, ende hare dorpen.
32 Het seste lot ginck uyt voor de kinderen Naphtali: voor de kinderen Naphtali nae hare huysgesinnen.
33 Ende hare lantpale is van Heleph, van Allon, tot Zaanannim, ende Adami-Nekeb, ende Iabneël tot Lakkum: ende hare uytgangen zijn aen de Iordane.
34 Ende dese lantpale wenset haer Westwaerts nae Aznoth Thabor, ende van daer gaetse voort nae Hukkok: ende sy reyckt aen Zebulon tegen ’t Zuyden, ende aen Aser reyckt sy tegen ’t Westen, ende aen Iuda aen de Iordane, tegen den opganck der sonne.
35 De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer, ende Hammath, Rakkath, ende Chinnereth.
36 Ende Adama, ende Rama, ende Hazor.
37 Ende Kedes, ende Edreï, ende En-Hazor.
38 Ende Iron, ende Migdal-El, Horem, ende Beth-Anath, ende Beth-Semes: negentien steden, ende hare dorpen.
39 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Naphtali, nae hare huysgesinnen, de steden ende hare dorpen.
40 Het sevende lot ginck uyt voor de stamme der kinderen Dan, nae hare huysgesinnen.
41 Ende de lantpale hares erfdeels was: Zora, ende Estaol ende Ir-Semes,
42 Ende Saalabbin, ende Ajalon ende Ithla,
43 Ende Elon, ende Timnata, ende Ekron,
44 Ende Elteke, ende Gibbeton, ende Baalach,
45 Ende Iehud, ende Bene-Berak, ende Gath-Rimmon,
46 Ende Mejarkon, ende Rakkon: met de lantpale tegen over Iapho.
47 Doch de lantpale der kinderen Dan, was haer te kleyne uytgekomen: daerom togen de kinderen Dan op, ende krijchden tegen Lesem, ende namense in, ende sloegense met de scherpte des sweerts, ende erfdense, ende woonden daer in, ende sy noemden Lesem, Dan, nae den name hares vaders Dan.
48 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Dan nae hare huysgesinnen: Dese steden ende hare dorpen.
49 Doe sy nu ge-eyndicht hadden het lant erflick te deylen nae sijne lantpalen: so gaven de kinderen Israëls Iosua den sone Nun, een erfdeel in het midden van hen.
50 Nae den mont des HEEREN gaven sy hem die stadt welcke hy begeerde, Thimnath-Serah op ’t geberchte van Ephraim: ende hy bouwde die stadt, ende woonde in de selve.
51 Dit zijn de erfdeelen welcke Eleazar de Priester ende Iosua de sone Nun, ende de hoofden der vaderen der stammen, door het lot den kinderen Israëls erflick uytdeylden te Silo voor het aengesichte des HEEREN, aen de deure der Tente der t’samenkomste: Aldus maeckten sy een eynde van het uytdeylen des lants.

Einde Jozua 19