Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 18 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 18

1 ENde de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls versamelde sich te Silo, ende sy richtten aldaer op de Tente der t’samen-komste: na dat het lant voor hen onderworpen was.
2 Ende daer bleven overich onder de kinderen Israëls, den welcken sy haer erfdeel niet uytgedeylt en hadden, seven stammen.
3 Ende Iosua seyde tot de kinderen Israëls, Hoe lange hout ghy u soo slap, om voort te gaen, om het lant te be-erven, ’t welck de HEERE de Godt uwer vaderen u gegeven heeft?
4 Geeft voor ulieden drye mannen van elcke stamme, dat ickse henen sende, ende sy haer opmaken, ende ’t lant doorwandelen, ende beschrijven ’t selve nae hare erven, ende [weder] tot my komen.
5 Sy nu sullen het deylen in seven deelen: Iuda sal blijven op sijne lantpale van ’t Zuyden, ende ’t huys Iosephs sal blijven op sijne lantpale van ’t Noorden.
6 Ende ghylieden sult het lant beschrijven in seven deelen, ende tot my herwaerts brengen: dat ick voor ulieden het lot hier werpe voor het aengesichte des HEEREN onses Godts.
7 Want de Leviten en hebben geen deel in ’t midden van ulieden, maer het Priesterdom des HEEREN is haer erfdeel: Gad nu, ende Ruben, ende de halve stamme Manasse, hebben haer erfdeel genomen op gene zijde der Iordane, Oostwaerts, ’t welck hen Mose de knecht des HEEREN gegeven heeft.
8 Doe maeckten haer die mannen op, ende gingen henen: ende Iosua geboot hen, die henen gingen om het lant te beschrijven, seggende: Gaet, ende doorwandelt het lant, ende beschrijft het, comt dan weder tot my, so sal ick ulieden hier het lot werpen voor het aengesichte des HEEREN te Silo.
9 De mannen dan gingen henen, ende doortogen het lant, ende beschreven het, nae de steden, in seven deelen, in een boeck: ende quamen [weder] tot Iosua in’t leger te Silo.
10 Doe wierp Iosua het lot voor hen te Silo, voor het aengesichte des HEEREN: ende Iosua deylde aldaer den kinderen Israëls het lant, nae hare afdeelingen.
11 Ende het lot der stamme der kinderen Benjamins quam op, nae hare huysgesinnen: ende de lantpale hares lots ginck uyt tusschen de kinderen Iuda, ende tusschen de kinderen Iosephs.
12 Ende hare lantpale was nae den hoeck Noordwaerts van de Iordane: ende dese lantpale gaet opwaerts aen de zijde van Iericho van ’t Noorden, ende gaet op door ’t geberchte Westwaerts, ende hare uytgangen zijn aen de woestijne van Beth-Aven.
13 Ende van daer gaet de lantpale door nae Luz, aen de zijde van Luz, (welcke is Beth-El) Zuydwaerts, ende dese lantpale gaet af nae Atroth Addar, aen den berch, die aen de Zuydzijde van ’t benedenste Beth-Horon is.
14 Ende die lantpale streckt ende keert haer om nae den Westhoeck Zuydwaerts van den berch, die tegen over Beth-Horon Zuydwaerts is, ende hare uytgangen zijn aen Kiriath-Baal, (welcke is Kiriath-Iearim) eene stadt der kinderen Iuda: Dit is de hoeck ten Westen.
15 De hoeck nu ten Zuyden is aen’t uyterste van Kiriath-Iearim: Ende dese lantpale gaet uyt ten Westen, ende sy komt uyt aen de fonteyne der wateren van Nephtoah.
16 Ende dese lantpale gaet af tot aen het uyterste des berchs, die tegen over het dal des soons Hinnoms is, die in ’t dal der Rephaiten is tegen ’t Noorden: Ende gaet af door het dal Hinnoms aen de zijde der Iebusiten Zuydwaerts, ende gaet af aen de fonteyne Rogels.
17 Ende streckt haer van Noorden, ende gaet uyt te En-Semes van daer gaet sy uyt nae Geliloth, welcke is tegen over den opganck nae Adummim: ende sy gaet af aen den steen Bohan des soons Ruben.
18 Ende gaet door ter zijden tegen over Araba nae ’t Noorden, ende gaet af te Araba.
19 Voorder gaet dese lantpale door aen de zijde van Beth-Hogla Noordwaerts, ende de uytgangen deser lantpale zijn aen de tonge der sout-Zee Noordwaerts, aen het uyterste der Iordane Zuydwaerts: Dit is de Zuyder lantpale.
20 De Iordane nu bepaeltse aen den hoeck nae den Oosten: Dit is het erfdeel der kinderen Benjamins in hare lantpalen rontom, nae hare huysgesinnen.
21 De steden nu der stamme der kinderen Benjamins nae hare huysgesinnen, zijn, Iericho, ende Beth-Hogla, ende Emek Keziz.
22 Ende Beth-Araba, ende Zemaraim, ende Beth-El.
23 Ende Havvim, ende Para, ende Ophra.
24 Ende Cephar-Haammonai, ende Ophni, ende Gaba, twaelf steden, ende hare dorpen.
25 Gibeon, ende Rama, ende Beëroth,
26 Ende Mizpe, ende Chephira, ende Moza,
27 Ende Rekem, ende Iirpeël, ende Tharala,
28 Ende Zela, Eleph, ende Iebusi, (dese is Ierusalem) Gibath, Kiriath, veertien steden, mitsgaders hare dorpen: Dit is het erfdeel der kinderen Benjamins, nae hare huysgesinnen.

Einde Jozua 18