Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 16

1 DAerna quam het lot der kinderen Iosephs uyt, van de Iordane by Iericho, aen het water van Iericho, Oostwaerts: de woestijne opgaende van Iericho, door het geberchte Beth-el.
2 Ende ’t komt van Beth-el uyt nae Luz: ende ’t gaet door tot de lantpale des Architers, tot Ataroth toe.
3 Ende ’t gaet af tegen ’t Westen nae de lantpale Iaphleti, tot aen de lantpale van ’t benedenste Beth-Horon, ende tot Gazer: ende hare uytgangen zijn aen de Zee.
4 Also hebben haer erfdeel bekomen de kinderen Iosephs, Manasse ende Ephraim.
5 De lantpale nu der kinderen Ephraims nae hare huysgesinnen, is dese: Te weten de lantpale hares erfdeels was Oostwaerts Atroth Addar tot aen het bovenste Beth-Horon.
6 Ende dese lantpale gaet uyt tegen ’t Westen by Michmetath, van ’t Noorden, ende dese lantpale keert haer om tegen ’t Oosten nae Thaanat-Silo, ende gaet door de selve van ’t Oosten nae Ianoach.
7 Ende komt af van Ianoach nae Ataroth, ende Naharath: ende stoot aen Iericho, ende gaet uyt aen de Iordane.
8 Van Tappuah gaet dese lantpale Westwaert nae de beke Kana, ende hare uytgangen zijn aen de Zee: Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Ephraims, nae hare huysgesinnen,
9 Ende de steden, die afgesondert waren voor de kinderen Ephraims, waren in het midden des erfdeels der kinderen Manasse: Alle die steden ende hare dorpen.
10 Ende sy en verdreven de Canaaniten niet die te Gazer woonden: Also woonden die Canaaniten in’t midden der Ephramiten tot op desen dach, maer sy waren onder tribuyt dienende.

Einde Jozua 16