Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 15

1 ENde het lot voor de stamme der kinderen Iuda, nae hare huysgesinnen was: aen de lantpale Edoms, de woestijne Zin Zuydwaerts was ’t uyterste tegen ’t Zuyden.
2 So dat hare lantpale tegen ’t Zuyden het uyterste van de sout-Zee was, van de tonge af, die tegen ’t Zuyden siet.
3 Ende gaet uyt nae ’t Zuyden tot den opganck van Akrabbim, ende gaet door nae Zin, ende gaet op van ’t Zuyden nae Kades Barnea: ende gaet door Hezron, ende gaet op nae Adar, ende gaet om Karkaa:
4 Ende gaet door nae Azmon, ende komt uyt aen de beke van Egypten, ende de uytgangen deser lantpale sullen nae de Zee zijn: Dit sal uwe lantpale tegen ’t Zuyden zijn,
5 De lantpale nu tegen ’t Oosten sal de sout-Zee zijn, tot aen ’t uyterste der Iordane: ende de lantpale aen de zijde tegen ’t Noorden, sal zijn van de tonge der Zee, van het uyterste der Iordane.
6 Ende dese lantpale sal opgaen tot Bethogla, ende sal doorgaen van ’t Noorden na Betharaba: ende dese lantpale sal opgaen tot den steen Bohans des soons Ruben:
7 Voorder sal dese lantpale opgaen nae Debir van het dal Achor, ende sal Noordwaerts sien nae Gilgal, ’t welck tegen den opganck van Adummim is, die aen het Zuyden der beke is: Daerna sal dese lantpale doorgaen tot het water van En-Semes, ende hare uytgangen sullen wesen te En-Rogel.
8 Ende dese lantpale sal opgaen door het dal des soons Hinnom, aen de zijde des Iebusiters van ’t Zuyden, de selve is Ierusalem: ende dese lantpale sal opwaerts gaen tot de spitse des berchs, die voor aen het dal van Hinnom is, Westwaerts, ’t welck in ’t uyterste des dals der Rephaiten is, tegen ’t Noorden.
9 Daerna sal dese lantpale strecken van de hoochte des berchs tot aen de water-fonteyne Nephthoah, ende uytgaen tot de steden des geberchtes Ephron: Verder sal dese lantpale strecken nae Baala, dese is Kiriath-Iearim.
10 Daerna sal dese lantpale haer omme keeren van Baala tegen ’t Westen, nae het geberchte Seïr, ende sal doorgaen aen de zijde des berch Iearim van ’t Noorden: desen is Chesalon, ende hy sal afkomen nae Beth-Semes, ende door Timna gaen.
11 Voorder sal dese lantpale uytgaen aen de zijde van Ekron Noordwaerts, ende dese lantpale sal strecken nae Sichron aen, ende over den berch Baala gaen, ende uytgaen te Iabneel: ende sullen de uytgangen deser lantpale zijn nae de Zee.
12 De lant-pale nu tegen ’t Westen, sal zijn tot de groote Zee, ende [der selver] lantpale: Dit is de lant-pale der kinderen Iuda rontom henen, nae hare huysgesinnen.
13 Doch Caleb den sone Iephunne hadde hy een deel gegeven in ’t midden der kinderen Iuda, nae den mont des HEEREN tot Iosua, de stadt van Arba (vader van Enak,) dat is Hebron.
14 Ende Caleb verdreef van daer de drye sonen Enaks, Sesai, ende Ahiman, ende Talmai, geboren van Enak.
15 Ende van daer tooch hy opwaerts tot de inwoonders van Debir (de name Debirs nu was te vooren Kiriath-Sepher.)
16 Ende Caleb seyde, Wie Kiriath-Sepher sal slaen, ende nemense in, dien sal ick oock mijn dochter Achsa tot een vrouwe geven.
17 Othniel nu, de sone van Kenaz Calebs broeder, namse in, ende hy gaf hem Achsa sijn dochter tot een vrouwe.
18 Ende ’t geschiedde als sy [tot hem] quam, so porde sy hem aen, om een velt van haren vader te begeeren, ende sy spronck van den esel af: doe sprack Caleb tot haer, Wat is u?
19 Ende sy seyde, Geeft my eenen segen, dewijle ghy my een dorre lant gegeven hebt, geeft my oock water-wellingen: doe gaf hy haer hooge water-wellingen, ende leege water-wellingen.
20 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Iuda nae hare huysgesinnen.
21 De steden nu van het uyterste der stamme der kinderen Iuda tot de lantpale Edoms tegen ’t Zuyden, zijn, Kabzeël, ende Eder ende Iagur.
22 Ende Kina, ende Dimona, ende Adada.
23 Ende Kedes, ende Hazor, ende Itnan.
24 Ziph, ende Telem, ende Bealoth.
25 Ende Hazor, Hadattha, ende Kerioth, (Hezron, dat is, Hazor).
26 Amam, ende Sema, ende Molada.
27 Ende Hazar, Gadda, ende Hesmon, ende Beth-Palet.
28 Ende Hazar Sual, ende Beerseba, ende Bizjotheia.
29 Baala ende Iim, ende Azem.
30 Ende Eltholad, ende Chesil, ende Horma.
31 Ende Ziklag, ende Madmanna, ende Sansanna.
32 Ende Lebaoth, ende Silhim, ende Ain, ende Rimmon: alle dese steden zijn negen en twintich, ende hare dorpen.
33 In de leechte zijn Esthaol, ende Zora, ende Asna,
34 Ende Zanoah, ende En-gannim, Tappuah, ende Enam,
35 Iarmuth, ende Adullam, Socho, ende Azeka,
36 Ende Saaraim, ende Adithaim, ende Gedera, ende Gederothaim: veertien steden, ende hare dorpen.
37 Zenan, ende Hadasa, ende Migdal-Gad,
38 Ende Dilan, ende Mizpe, ende Iokteël,
39 Lachis, ende Bozkath, ende Eglon,
40 Ende Chabbon, ende Lahmas, ende Chitlis,
41 Ende Gederoth, Beth-Dagon, ende Naama, ende Makkeda: sestien steden ende hare dorpen.
42 Libna ende Ether, ende Asan,
43 Ende Iphtah, ende Asna, ende Nezib,
44 Ende Kehila, ende Achzib, ende Maresa: negen steden ende hare dorpen.
45 Ekron, ende hare onderhoorige plaetsen, ende hare dorpen.
46 Van Ekron, ende nae de Zee toe: alle die aen de zijde van Asdod zijn, ende hare dorpen.
47 Asdod, hare onderhoorige plaetsen, ende hare dorpen: Gaza, hare onderhoorige plaetsen ende hare dorpen, tot aen de Riviere van Egypten: ende de groote Zee, ende [hare] lantpale.
48 Op ’t geberchte nu: Samir, ende Iatthir, ende Socho.
49 Ende Danna, ende Kiriath-Sanna, die is Debir.
50 Ende Anab, ende Estemo, ende Anim,
51 Ende Gosen, ende Holon, ende Gilo: elf steden ende hare dorpen.
52 Arab, ende Duma, ende Esan,
53 Ende Ianum, ende Beth-Tappuah, ende Apheka,
54 Ende Humta, ende Kiriath-Arba, die is Hebron, ende Zior: negen steden ende hare dorpen.
55 Maon, Carmel, ende Ziph, ende Iuta,
56 Ende Izreël, ende Iokdeam, ende Zanoah,
57 Kain, Gibea, ende Timna: tien steden ende hare dorpen.
58 Halhul, Beth-Zur, ende Gedor,
59 Ende Maarath, ende Beth-Anoth, ende Eltekon: ses steden ende hare dorpen.
60 Kiriath-Baal, die is Kiriath-Iearim, ende Rabba: twee steden ende hare dorpen.
61 Inde woestijne; Beth-Araba, Middin, ende Sechacha.
62 Ende Nibsan, ende de Sout-stadt, ende Engedi: ses steden ende hare dorpen.
63 Maer de kinderen Iuda en konden de Iebusiten, inwoonders van Ierusalem, niet verdrijven: Also woonden de Iebusiten by de kinderen Iuda te Ierusalem, tot desen dach toe.

Einde Jozua 15